Avdragsrätt för moms vid försäljning till underpris – EU-dom

En nederländsk kommun lät uppföra två byggnader. Kommunen överlät byggnaderna till en stiftelse mot en ersättning motsvarande tio procent av produktionskostnaderna. Kommunen debiterade moms på överlåtelsen. Stiftelsen upplät sedan vederlagsfritt delar av byggnaderna till tre friskolor. Stiftelsen upplät övriga delar till andra hyresgäster mot ersättning. De senare upplåtelserna omfattades av momsplikt.

Med hänsyn till att Nederländerna, till skillnad från Sverige, tillämpar momsplikt vid vissa fastighetsöverlåtelser och då moms debiterades vid överlåtelsen av byggnaderna gjorde kommunen avdrag för momsen på produktionskostnaderna.

Den hänskjutande domstolen frågade EU-domstolen om en uppförare av en byggnad har full avdragsrätt för ingående moms när denne överlåter byggnaden till ett pris understigande produktionskostnaderna och då förvärvaren utan ersättning upplåter del av byggnaden.

EU-domstolen konstaterade att en beskattningsbar person, d.v.s. kommunen, har rätt att dra av all ingående moms hänförlig till uppförandet av en byggnad oavsett hur förvärvaren använder byggnaderna. Vidare föreligger avdragsrätt oaktat att ersättningen understiger produktionskostnaderna så länge som ersättningen inte bara är symbolisk.

Kommentar

Skatteverket och de svenska domstolarna har i ett antal beslut och domar de senaste åren funnit att bolag som har tillhandahållit varor och tjänster mot en ersättning understigande självkostnaden bedriver s.k. icke-ekonomisk verksamhet som ska begränsa avdragsrätten för ingående moms.

EU-domstolens förhandsavgörande är viktigt då det är ännu en dom från EU-domstolen som bekräftar att ersättningens storlek saknar betydelse för överlåtarens avdragsrätt i fall där ersättningen inte endast är symbolisk och då omvärderingsregler av beskattningsunderlaget mellan närstående parter inte är tillämpliga.