Är ni säkra på klassificeringen av era importerade produkter?

När varor importeras till EU bestäms tullsatsen utifrån vad det är för vara som importeras (s.k. klassificering). Beroende på hur varan klassificeras kan tullsatsen vara allt från noll till över tio procent. Klassificering av varor sker med stöd av tulltaxan i enlighet med särskilda klassificeringsregler. Frågor av betydelse för klassificeringen är bl.a. varornas material, hur de är utformade, användningsområde m.m.

Den ständiga utvecklingen av nya produkter gör dock att tulltaxan ligger på efterkälken och det gör också att klassificeringen  blir väsentligt svårare. Vidare kan liknande produkter hamna under olika varukoder beroende på användningsområde och tullsatserna kan också skilja sig betydligt beroende på om produkter importeras färdigförpackade för vidareförsäljning, i komplett skick eller i separata delar.

Vi har noterat att klassificering av importerade produkter ofta görs rutinmässigt utan någon närmare utredning. Det är t.ex. vanligt att importerande företag helt litar på att tullombudet (ofta fraktföretag) har genomfört en korrekt klassificering och därmed inte ägnar den någon ytterligare eftertanke. Vid våra kontroller har det emellertid visat sig att klassificeringen ofta endast underbyggs av benämningen på fraktsedeln utan någon ytterligare granskning och att olika slags produkter ofta klumpas ihop under samma varukod. Detta gör att det importerande företaget kan hamna i en besvärlig sits.

Felaktiga varukoder, varvid för låg tillsats har tillämpats, kan nämligen innebära en otrevlig överraskning i efterhand om Tullverket väljer att granska en sändning. Det kan medför risk för indragna tillstånd och sanktionsavgifter. Det är emellertid lika vanligt att felaktigt tillämpade varukoder leder till för höga tulldebiteringar vilket har en omedelbar negativ inverkan på importörens resultat. En korrekt tullklassificering innebär därför som regel tull-inbesparingar.

Skeppsbron Skatts tullgrupp kan vägleda ert företag vid klassificering av produkter (såväl för import som export). Vi bistår även vid ansökningar om s.k. bindande klassificeringsbesked – varvid Tullverket förbinds att acceptera den fastställda varukoden.

För frågor eller ytterligare information kontakta Emelie Eriksson, mobil: 073-640 91 50 mail: emelie.eriksson@skeppsbronskatt.se