Förslag på nya ränteavdragsregler inom företagssektorn

Den 31 maj 2024 presenterades förslaget ”Förbättrade ränteavdragsregler för företag”, (SOU 2024:37). De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2026.

Vi sammanfattar de viktigaste förslagen till förändringar nedan.

  • Beloppsgränsen för avdrag enligt förenklingsregeln höjs till 25 miljoner kr.

 

  • Ett nytt sätt för beräkning av såväl avdragsunderlag som räntenetto föreslås. Företag med koncernbidragsrätt bildar en s.k. beräkningsenhet och ska göra en gemensam beräkning av räntenetto och avdragsunderlag.

 

  • Avdragsunderlaget beräknas utan hänsyn till avdrag för tidigare års underskott och koncernbidrag.

 

  • Ett nytt begrepp – ackumulerat räntenetto – införs. Det utgörs av summan av företagens positiva och negativa räntenetton samt kvarstående räntenetton.

 

  • Avdragsrätten för negativt ackumulerat räntenetto för företag med koncernbidragsrätt beräknas baserat på summan av företagens avdragsunderlag. Om det negativa ackumulerade räntenettot överstiger 30% av det gemensamma avdragsunderlaget får företag i en koncern välja vilket/vilka företag som får göra avdrag respektive återföra ej avdragsgill del. Max avdrag i ett enskilt företag är det egna ackumulerade negativa räntenettot.

 

  • Tidsgränsen för möjligheten att dra av kvarstående negativa räntenetton slopas. Kvarstående negativa räntenetton från 2019 och senare år ska få inkluderas i det ackumulerade räntenettot enligt en särskild övergångsbestämmelse.

 

  • Alla företag i en intressegemenskap måste tillämpa samma regel, antingen huvudregeln eller förenklingsregeln.

 

  • Vissa justeringar avseende de riktade räntereglerna föreslås i syfte att dessa ska vara förenliga med EU-rätten.

 

  • En ny förvärvsregel inom de riktade räntereglerna föreslås. Regeln innebär att avdrag för ränteutgifter vid ett internt förvärv av delägarrätter bara medges om förvärvet har ett direkt samband med och är föranlett av ett externt förvärv. Avdrag kan även i vissa fall medges om skulden har uppkommit i samband med en omstrukturering inför en kommande extern försäljning.

 

Våra kommentarer:

Förslagen till ändringar avseende de generella ränteavdragsreglerna innebär stora förändringar jämfört med nuvarande regler. Förslaget innehåller ett antal positiva förändringar för företagen – den höjda beloppsgränsen för förenklingsregeln, möjligheten till koncernutjämning av avdragsunderlag och räntenetton, möjlighet att dra av kvarstående räntenetton från tidigare år mot positiva räntenetton samt att tidsgränsen för att nyttja kvarstående negativa räntenetton slopas. Dock föreslås ingen ändring av regeln om att kvarstående räntenetto försvinner i ett bolag som är föremål för en ägarförändring.

När det gäller de riktade räntereglerna är syftet med de föreslagna ändringarna att försöka anpassa reglerna till EU-rätten. Förslaget på en ny bestämmelse vid interna förvärv av delägarrätter kan dock komma att försvåra vid vissa omstruktureringar.

Förslaget kommer nu att skickas på remissrunda. Vi på Skeppsbron Skatt kommer givetvis att följa utvecklingen.

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor om hur reglerna kan komma att påverka er skattesituation.