Nya internprissättningsregler i Storbritannien

Storbritannien har publicerat ett nytt lagförslag om dokumentationskrav för internprissättning (TP) som är i linje med OECD:s vägledning. Nedan redogör vi kortfattat för de nuvarande reglerna och därefter det nya regelverket.

Lagförslaget kommer att gälla för bolag med närvaro i Storbritannien från och med räkenskapsår som börjar den 1 april 2023 eller senare.

Nuvarande regler

För närvarande, såvida en koncern inte omfattas av undantaget för små och medelstora företag (SME), måste dokumentation upprättas för att visa att resultatet av koncernens koncerninterna transaktioner fastställs i enlighet med Storbritanniens TP-regler och armlängdsprincipen. Notera att dokumentationen som avses här inte är densamma som den TP dokumentationen som upprättas i linje med OECD:s riktlinjer och beskrivs nedanför.

Med små bolag menas bolag med 50 anställda eller färre, och antingen har en årlig omsättning eller en balansomslutning om mindre än 10 miljoner EUR. Med medelstora bolag avses bolag med 250 anställda eller färre, och antingen har en årlig omsättning lägre än 50 miljoner EUR eller balansomslutning om lägre än 43 miljoner EUR.

TP-dokumentationen ska vara i proportion till typen av transaktioner, storleken på dessa och komplexiteten i koncernens verksamhet.

Det nya regelverket

Det nya regelverket kommer att vara obligatoriskt för multinationella företag (MNE) som är verksamma i Storbritanien och som omfattas av Country-by-Country rapportering (det vill säga har en global omsättning om 750 miljoner EUR eller mer). Mer specifikt kräver den nya lagstiftningen att sådana koncerner ska upprätta och på begäran tillhandahålla:

  • En ”master file” och en ”local file” i enlighet med OECD:s riktlinjer; och
  • En Summary Audit Trail (SAT).
    • Reglerna innebär ett krav för multinationella företag att upprätta en SAT. SAT-kravet kommer dock inte att träda i kraft den 1 april 2023.

 

Om en koncern bedömer att alla dess gränsöverskridande koncerninterna transaktioner är oväsentliga kommer skattemyndigheten inte kräva att koncernen upprättar en local file eller SAT. I stället förväntas sådana koncerner dokumentera de analyser som gjorts för sin bedömning och tillhandahålla den analysen på begäran. Det kommer även att finnas ytterligare undantag för local files, till exempel om transaktionen är irrelevant eller är undantagen från dokumentationsplikten.

Vår kommentar

Med de nya reglerna avser Storbritannien att harmonisera det interna regelverket med OECD:s standard för TP dokumentation, en harmonisering som redan genomförts i flera länder – bland annat Sverige. De nya kraven kan också ses som en signal att, i synnerhet stora koncerner, kommer bli föremål för ökad granskning och att högre krav ställs på t.ex. TP policys.

Med anledning av detta rekommenderar vi att koncerner som omfattas av den nya lagstiftningen ser över sina TP policys och transaktioner för att följa de nya kraven. Koncerner som omfattas av den nya lagstiftningen, men som avser tillämpa något av de ovan nämnda undantagen (exempelvis oväsentliga transaktioner) bör överväga vilken typ av dokumentation och analyser som förs och om transaktionerna är armlängdsmässiga.

På grund av det nya regelverket kan frågor och funderingar uppstå, och skulle du ha några funderingar om till exempel hur och om regelverket kommer att påverka dig eller om du vill veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss.