Nya internprissättningsregler i Ungern

Nya regler för internprissättning (TP) har införts i Ungern, vilka inkluderar ytterligare rapporteringskrav och krav på att justeringar av resultatet görs till medianen av intervallet i en benchmarkstudie.

I korthet innebär de nya reglerna följande

  • Tröskeln för dokumentation av internprissättning för koncerninterna transaktioner (såväl gränsöverskridande som inhemska) har ökat till 100 miljoner HUF (ca. 250 000 EUR).

 

  • Bolag som omfattas av TP-dokumentationskraven ska tillhandahålla viss information på transaktionsnivå i deklarationen. Exempel på information som ska inkluderas i deklarationen är typ av koncernintern transaktion, parterna, transaktionsvärdet, skattejusteringar och vilken TP metod som tillämpats. Kortfattat betyder detta att detaljerad information ska redovisas i deklarationen, och i praktiken innebär det att bolaget i stort sett måste ha sin TP-analys färdig när deklarationen lämnas in.

 

  • Användningen av det benchmarkade interkvartilintervallet är obligatoriskt, och om internpriset faller utanför interkvartilintervallet måste bolaget justera resultatet till medianen av benchmarkstudien.
  • Vid en eventuell justering krävs i regel att TP-korrigeringsfakturor skickas för att justera originalpriset på varje originalfaktura under det aktuella året. Så kallade true-up invoices i slutet av året är alltså inte en generell lösning utan bör hanteras från fall till fall.

 

  • Den nya rapporteringsskyldigheten gäller för deklarationer som lämnas in efter den 31 december 2022. Den nya regeln kring justeringarna gäller för beskattningsår som påbörjas 2022.

 

Påföljder

Bötesbeloppet för att inte upprätta eller upprätta en ofullständig ”local file” höjs till 5 miljoner HUF (cirka 12 500 EUR) per transaktion, och ytterligare 5 miljoner HUF kan påföras för en saknad/ofullständig ”master file”.

Deadlines

Local filen ska vara upprättad i och med att deklarationen ska lämnas in (vilken vanligtvis är i slutet av maj). Master filen ska vara upprättad utifrån det yttersta moderbolagets räkenskapsår, men senast 12 månader efter beskattningsårets sista dag.

Vid en förfrågan från skattemyndigheten har bolaget enligt ungersk lag tre arbetsdagar på sig att inkomma med dokumentationen.

 

Vår kommentar

Under de senaste åren går det att urskilja en tydligare trend i Europa med striktare TP-krav och påföljder – och de nya reglerna i Ungern följer tydligt den trenden. De nya reglerna ställer höga krav på bolagen att ha sin TP-analys färdig när deklarationen ska lämnas in och även om det inte går att utläsa ett krav på att ha benchmark på plats tycks de nya reglerna tyda på en preferens för upprättande av benchmarkstudier framöver. Vår rekommendation är att ni undersöker om ni hamnar inom ovan nämnda tröskelvärde och därmed påverkas av de nya reglerna. Därtill är det rekommenderat att överväga om en benchmarkstudie kan vara fördelaktig i den situation ni befinner er i.

Eftersom reglerna kräver att skattskyldiga ändrar sina rutiner för dokumentationen och deklarationen kan det följaktligen uppstå frågor om detta. Skulle det uppstå några funderingar om de nya lagkraven eller hur du kan påverkas är du varmt välkommen att kontakta oss på Skeppsbron Skatt!