Anställda utomlands - Hur påverkar det tjänstepensionen?

Funderar ert bolag på att skicka medarbetare utomlands? I så fall är det viktigt att vara medveten om vilka konsekvenser det får för medarbetarens tjänstepension.

Tre viktiga faktorer att ta hänsyn till är:

  • I vilket land den anställde ska arbeta
  • Längden på tjänstgöringen
  • Vilken anställningsform som ska gälla

En anställd kan vara utsänd, dubbelanställd, lokalanställd eller en tredje-nations medborgare utan tydlig hemvist.

Utsändning

Att vara utsänd innebär att medarbetaren behåller sin anställning i hemlandet och under en begränsad tid arbetar utomlands för arbetsgivaren. Den anställda kvarstår helt eller delvis i svensk socialförsäkring. För utsända i upp till 12 månader ska arbetsgivaren i normalfallet betala sociala avgifter i Sverige, oavsett vilket land den anställda arbetar i, och finns det kollektivavtal förblir försäkringarna oförändrade. Inom EU/EES går det att förlänga utsändningstiden, som mest upp till 60 månader genom ett dispensförfarande. Läkekostnadsförsäkring (LFU) tecknas för alla utsända, oavsett land och längd på utlandstjänstgöring.

Är medarbetaren utsänd i mellan 12 och 60 månader till ett land utanför EU/EES, men som Sverige samordnat reglerna om socialförsäkring med, är det konventionen som styr i vilken omfattning arbetsgivaren ska betala sociala avgifter i Sverige. I de fall den utsända inte längre omfattas av svensk socialförsäkring är det viktigt att arbetsgivaren tecknar en sjukförsäkring för utlandstjänstgöring, exempelvis ITP Utland eller SPP:s motsvarighet BenEx. Vid tjänstgöring längre än 12 månader i länder utan EU-förordning eller konvention betalar arbetsgivaren inga sociala avgifter för den anställda, utan tecknar sjukförsäkring för utlandstjänstgöring med kompensationspaket för bortfall av allmän pension (inklusive premiebefrielse) och efterlevandepension.

Dubbelanställning

Vid en dubbelanställning har den anställda beviljats tjänstledighet av sin svenska arbetsgivare för att arbeta utomlands hos ett bolag i samma koncern. Den anställda har ett kontrakt med det utländska koncernbolaget och en återanställningsklausul hos arbetsgivaren i hemlandet. En dubbelanställd omfattas vanligtvis inte av svensk socialförsäkring och arbetsgivaren betalar därför varken sociala avgifter eller löneskatt i Sverige.

Finns avtal om sociala förmåner mellan Sverige och arbetslandet gäller inte arbetsgivarens kollektivavtal, men ett nytt avtal kan tecknas. Finns inga avtal om sociala förmåner gäller kollektivavtalet, men det kan avtalas bort. Enligt praxis tecknar arbetsgivaren LFU för dubbelanställda, men det är ingen skyldighet. Därutöver tecknas sjukförsäkring för utlandstjänstgöring samt i vissa fall kompensationspaket för bortfall av allmän pension.

Lokalanställning

Vid en lokalanställning saknar anställningen anknytning till både den anställdas och arbetsgivarens hemland och medarbetaren får samtliga förmåner via ett lokalt anställningsavtal.

Tredje-nations anställda

Dessa anställda har inte någon självklar koppling vare sig till tjänstgöringslandet eller till moderbolagets geografiska hemvist. Tjänstepensionen behöver därför inte spegla en nationell pensionsplan, utan designas fritt. Pensionsplanerna tecknas ofta i något skattegynnat land, men det är inte ovanligt att det uppstår en diskussion när pensionen ska betalas ut och beskattningen inte längre är lika fördelaktig för den anställde. Det är många personer som tjänat in pension i en internationell pensionsplan och som inte vet hur dessa ska hanteras skattemässigt i Sverige.

Viktigt att tänka på

  • Beskattning av tjänstepension ser olika ut i olika länder. I vissa länder förmånsbeskattas premierna och i andra länder beskattas pensionsutbetalningarna.
  • Det förekommer att länder förmånsbeskattar värdetillväxten eller tar ut en löpande avkastningsskatt på pensionsförsäkringar.
  • Välj pensionsplan för de utlandsanställda utifrån era förutsättningar och behov. Kom ihåg att en anställd som inte längre är socialförsäkrad i Sverige, och som återvänder hem på grund av sjukdom, inte är garanterad sjukpenning från Försäkringskassan. Särskilda utlandsplaner har av den anledningen ofta en sjukpenninggaranti.
  • Oftast förutsätter riskförsäkringar i Sverige att den anställda är ansluten till Försäkringskassan. Typiskt fall är en anställd med ITP2 Utland som sedan tidigare valt alternativ ITP och där den alternativa pensionsförsäkringen har en premiebefrielseförsäkring som upphör att gälla när den anställda blir utförsäkrad.
  • Se upp så att en kompensation för dubbelbeskattning inte blir pensionsmedförande, det kan bli riktigt dyrt i slutändan.

 

Är ni som arbetsgivare osäkra på vad som gäller för just era anställda utomlands är ni välkomna att kontakta oss!