Välkommet besked från HFD angående utomståenderegeln!

Högsta förvaltningsdomstolen har den 20 februari i år meddelat dom i mål nr 4611-22 angående tillämpning av utomståenderegeln. Genom domen ändrade HFD ett förhandsbesked som gett upphov till stor osäkerhet. I det följande kommer ett kort referat och våra kommentarer.  

Bolaget X AB ägs till mer än 70 % av Y AB. De fysiska personer som äger Y AB är verksamma i betydande omfattning i Y AB men däremot inte i X AB och dessa personer äger inte heller själva några aktier i X AB. En person som arbetade i X AB (A) erbjöds att köpa aktier i X AB och ansökte om förhandsbesked för att får reda på om hans aktier i X AB skulle anses vara kvalificerade. En avgörande omständighet var att Y AB hade fört över kapital till X AB genom en nyemission. Inga aktieägare i X AB eller Y AB var närstående.  

Skatterättsnämnden gjorde bedömningen att Y AB och X AB skulle anses bedriva samma eller likartad verksamhet eftersom kapital förts över från Y AB till X AB genom nyemissionen. Detta mot bakgrund av tidigare praxis där det framgår att förvaltning av vinstmedel som genererats i en verksamhet utgör en del av den verksamheten, och att överföring av dessa vinstmedel till ett annat fåmansföretag innebär att bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet blir tillämplig. Vidare har det också konstaterats att det saknar betydelse på vilket sätt kapital förts över. Eftersom Y AB och X AB ansågs bedriva samma eller likartad verksamhet bedömde Skatterättsnämnden att utomståenderegeln inte var tillämplig och att A:s aktier därmed skulle anses vara kvalificerade.

HFD konstaterar i sin bedömning att vinstmedel som genererats i Y AB:s verksamhet förvisso har förts över till X AB, men HFD tar i sin bedömning hänsyn till att delägarna i Y AB inte är verksamma i betydande omfattning i X AB. HFD menar därför att det inte skulle ha funnits någon risk för inkomstomvandling i X AB om aktierna hade ägts direkt av delägarna i Y AB, och mot denna bakgrund anser HFD att Y AB och X AB inte ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet. HFD ändrar Skatterättsnämndens besked och anser därmed att delägarna i Y AB är att anse som utomstående ägare vilket i sin tur innebär att A:s aktier inte kommer att vara kvalificerade.

Vår kommentar

Det grundläggande syftet med hela 3:12-regelverket är att motverka inkomstomvandling, dvs. att inkomster som genererats i ett bolag genom aktivt arbete tas ut i form av lägre beskattad utdelning i stället för som lön. Det är glädjande att HFD i sin dom beaktat detta och kommit fram till en i vår mening mycket rimlig slutsats. I det aktuella fallet saknas risk för inkomstomvandling. De fysiska delägarna i Y AB är inte verksamma i X AB och det finns således inga arbetsinkomster i X AB för dessa personer att omvandla. Eftersom X AB också till stor del ägs av passiva personer (dvs. delägarna i Y AB) finns inte heller någon risk för inkomstomvandling vad gäller övriga aktieägare i X AB (exempelvis A). Detta eftersom det saknas incitament att ta utdelning i stället för lön när passiva ägare också får ta del av utdelningen, vilket är bakgrunden till att utomståenderegeln finns.

Beskedet från HFD är också välkommet utifrån perspektivet att det blir lättare för entreprenörer som tar in utomstående ägare i sitt bolag att på ett rimligt sätt kunna bedöma sin skattesituation. I och med den osäkerhet som uppstod efter Skatterättsnämndens avgörande sommaren 2022 skapades en situation där entreprenörer som tar in utomstående ägare i princip behövde ha full insyn i de utomstående ägarnas privata skattesituation. HFD klargör nu att en passiv investerare kan anses som utomstående ägare, även om investeringen skett genom deltagande i en nyemission och från ett bolag där de utomstående ägarna i sin tur är verksamma. Avgörandet innebär därmed att det för den enskilde entreprenören som tar in utomstående ägare blir något lättare att tillämpa regelverket och på så vis också förutse sin egen skattesituation.

Det bör emellertid framhållas att tillämpningen av utomståenderegeln fortfarande är komplicerad och ofta kräver en relativt omfattande analys av aktuella omständigheter. Även om det aktuella avgörandet i HFD är mycket välkommet och undanröjer den osäkerhet avseende nyemission och kapitalsmitta som uppstod efter Skatterättsnämndens avgörande, är det vår rekommendation att alltid konsultera en skatterådgivare vid tolkning och tillämpning av utomståenderegeln.