Delbetänkande avseende global minimibeskattning har överlämnats till regeringen

Idag den 7 februari 2023 har Finansdepartementet överlämnat delbetänkande (En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner, SOU 2023:6) avseende implementeringen av minimibeskattningsdirektivet.

Skeppsbron Skatt har tidigare rapporterat om OECD:s omfattande internationella arbete på området och att EU:s medlemsländer i december enats om direktivet (EU:s medlemsländer har nått överenskommelse om global minimibeskattning. – Skeppsbron Skatt)

I delbetänkandet föreslås att direktivets regler tas in i en särskild lag – lagen om tilläggsskatt, som innehåller såväl materiella som processuella bestämmelser. De mest centrala bestämmelserna handlar om hur tilläggsskattebeloppet ska beräknas och vem som ska betala tilläggsskatten. 

Den nya lagen ska gälla för de koncernenheter som hör hemma i Sverige och som ingår i en koncern vars årliga intäkter enligt moderföretagets koncernredovisning uppgår till minst 750 miljoner euro. Sådana enheter kan bli skyldiga att betala tilläggsskatt och ska fullgöra de administrativa skyldigheter som följer av lagen. Noterbart är att bl.a. myndigheter, internationella och ideella organisationer, investeringsfonder som är moderföretag, pensionsenheter och investmentföretag är undantagna enheter och inte omfattas av regelverket.

Kortfattat beräknas tilläggsskattebeloppet genom att jämföra den effektiva skattesatsen i en stat med minimiskattesatsen om 15 procent. Om den effektive skattesatsen i en stat understiger 15 procent kommer, som utgångspunkt, det yttersta ägarbolaget vara skyldigt att erlägga mellanskillnaden i form av en tilläggsskatt.

Från delbetänkandet finns det tre regler som är viktiga för att bestämma vilken koncernenhet som ska betala tilläggsskatt:

  • Huvudregeln (Income Inclusion Rule) utgår från att ansvaret för att betala en koncernenhets tilläggsskattebelopp ligger högst upp i koncernkedjan– hos det yttersta ägarbolaget (moderföretaget);
  • Kompletteringsregeln (Undertaxed Profit Rule) ska säkerställa att lågbeskattade inkomster blir tilläggsbeskattade i fall då huvudregeln inte kan tillämpas; och
  • Nationell tilläggsskatt som i korthet innebär att Sverige väljer att ta ut den eventuella tilläggsskatt som är hänförlig till en koncerns svenska verksamhet, även om det yttersta ägarbolaget i koncernen är ett utländskt bolag.

Minimibeskattningsdirektivet ger alla koncernenheter en omfattande skyldighet att lämna information om enheten själv och även om alla andra enheter i koncernen. Enligt delbetänkandet ska dessa skyldigheter fullgöras genom att det lämnas en tilläggsskatterapport. Skyldigheten finns hos den enskilda koncernenheten, men det finns regler som innebär möjlighet till gemensamt uppgiftslämnande i koncernen.

Delbetänkandet omfattar inte samtliga direktivets artiklar och en del av arbetet återstår att göra. En viktig fråga som inte behandlas gäller safe harbours; undantagsregler som i praktiken kan innebära omfattande lättnader för koncerner eller stater, vilket sannolikt kommer att kompletteras i det kommande lagstiftningsarbetet. OECD publicerade dessa safe harbour-regler sent under december 2022 varför utredningen inte haft möjlighet att inkludera dem i betänkandet.

OECD:s arbete med att utfärda administrativa riktlinjer och tolkningsstöd till regelverket pågår fortsatt och så sent som förra veckan publicerades den senaste rapporten som ingår i implementeringspaketet (International tax reform: OECD releases technical guidance for implementation of the global minimum tax – OECD). OECD har också flaggat för att ytterligare publiceringar inom ramen för Pelare 2 är att vänta under året.

I enlighet med direktivet föreslås att den nya lagen ska träda i kraft den 1 januari 2024 och tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2023. Slutbetänkandet om införandet av laget ska redovisas senast den 1 november 2023.

Skeppsbron Skatt följer utvecklingen noga och återkommer med ytterligare information och analys under lagstiftningsprocessen. Om ni har funderingar över om eller hur er koncern kan komma att påverkas av den kommande lagstiftningen är ni varmt välkommen att kontakta oss.