Utökade möjligheter till tillfälligt skatteanstånd för företag med anledning av inflationen och stigande energipriser

Regeringen lämnar idag den 26 januari en extra ändringsbudget till riksdagen. Budgeten innehåller bl.a. ett förslag till ändringar i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall, som utökar möjligheten till tillfälliga skatteanstånd för företag som drabbas av likviditetsproblem till följd av den höga inflationen och stigande energipriser. De skatter som berörs är avdragen preliminär skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt.

Ändringsförslaget i korthet:

  • Anstånd får beviljas för ett större antal redovisningsperioder än tidigare.
  • Anstånd får beviljas även för redovisningsperioder som infallit under april till juni 2022.
  • Den bortre tidsgränsen för anstånden flyttas från 12 februari till den 12 september 2023

 

Anstånd får beviljas för ett större antal perioder än tidigare

Enligt nuvarande regler får tillfälligt anstånd för inbetalning av avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter beviljas för högst nio redovisningsperioder. Vidare får tillfälligt anstånd beviljas för högst nio redovisningsperioder för mervärdesskatt som redovisas månadsvis och högst tre redovisningsperioder för mervärdesskatt som redovisas kvartalsvis.

De föreslagna ändringsreglerna innebär att anstånd kommer kunna beviljas för ett större antal redovisningsperioder än tidigare i enlighet med följande:

  • Anstånd för inbetalning av avdragen preliminärskatt och arbetsgivaravgifter får beviljas för högst tolv (tidigare nio) redovisningsperioder.
  • Anstånd för inbetalning av mervärdeskatt vars redovisningsperiod är en kalendermånad får beviljas för högst tolv (tidigare nio) redovisningsperioder.
  • Anstånd med inbetalning av mervärdesskatt vars redovisningsperiod är ett kalenderkvartal får beviljas för högst fyra (tidigare tre) redovisningsperioder.

De föreslagna ändringarna medför således att antalet månader som anstånd för inbetalning av avdragen preliminär skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt kan beviljas för, höjs från nio till tolv månader, oavsett om redovisningsperioden är en kalendermånad eller ett kalenderkvartal.

 

Fler redovisningsperioder omfattas av möjligheten till tillfälligt anstånd

Enligt nuvarande regler får tillfälligt anstånd enligt aktuell lagstiftning endast beviljas för redovisningsperioder som infallit under januari 2020 till januari 2021, samt oktober 2021 till december 2021.

Enligt de föreslagna ändringarna kommer anstånd även att kunna beviljas för redovisningsperioder som infallit under april till juni 2022.

De föreslagna ändringarna omfattar således fler redovisningsperioder (dvs. som infallit under en längre tidsperiod) än de nuvarande reglerna. 

 

Den bortre tidsgränsen för anstånden flyttas

Enligt nuvarande regler får anståndstiden bestämmas till längst ett år, dock längst till och med den 12 februari 2023.

Genom de föreslagna ändringarna flyttas den bortre tidsgränsen för anstånd från den 12 februari 2023 till den 12 september 2023. Detta innebär i praktiken att ansökan om nya anstånd kan göras t.o.m. den 11 september 2023.

 

Reglerna om förlängd anståndstid ändras inte 

Regeringens förslag innebär inte någon ändring av reglerna om förlängt anstånd.

I första hand kan företaget fortfarande begära förlängning av den ursprungliga anståndstiden med ett år, därefter kan Skatteverket efter ansökan från företaget förlänga anståndstiden ytterligare med som längst 36 månader. På samma sätt som tidigare ska en sådan ytterligare förlängning av anståndstiden förenas med en avbetalningsplan som innebär att hela anståndsbeloppet ska vara avbetalat i sin helhet när anståndstiden upphör. 

 

Övrigt

Ändringarna föreslås träda i kraft den 13 februari 2023.

Har ni några frågor kring regeringens förslag är ni välkomna att kontakta oss på Skeppsbron Skatt.