Det nya pensionsavtalet AKAP-KR

SKR och berörda fackföreningar har kommit överens om ett nytt avtal som ska gälla för anställda inom kommuner och regioner. Avtalet trädde i kraft 1 januari 2023 och innebär att AKAP-KL byter namn till AKAP-KR samt att en stor del av de som tidigare tillhört det delvis förmånsbestämda systemet KAP-KL omfattas av den helt premiebestämda pensionsplanen AKAP-KR.

Trenden är tydlig, arbetsgivare vill kunna prognostisera sina pensionskostnader. Ett premiebestämt system som tar hänsyn till hela arbetslivets inkomster bidrar dessutom till en ökad rörlighet på arbetsmarknaden, vilket förbättrar arbetsgivarnas möjlighet till kompetensförsörjning.

Det nya avtalet medför förändringar som ni som arbetsgivare behöver hantera!

Vilka omfattas av avtalet?
• Anställda som före årsskiftet tillhörde AKAP-KL
• Anställda som 31 december 2022 tillhörde KAP-KL och vars fasta löner understeg 7,5 inkomstbasbelopp per år (2022: 44 375 kronor per månad) och/eller vid årsskiftet saknade intjänande av förmånsbestämd pension (FÅP).
• Anställda som tjänar mer än 7,5 inkomstbasbelopp per år, och därmed har ett intjänande av förmånsbestämd pension, kommer mellan 1 april och 31 maj 2023 att kunna välja om de vill byta till AKAP-KR eller stanna kvar i KAP-KL. Byter de till AKAP-KR har de rätt till en tilläggspremie.

Vilka omfattas inte av avtalet?
Anställda födda 1957 eller tidigare, pensionärer som påbörjat uttag av FÅP samt anställda med sjuk- eller aktivitetsersättning undantogs vid övergången. Avtalet omfattar inte heller anställda som har beviljats särskild avtalspension (R-SAP) före 31/12 2022

Även anställda som vid årsskiftet omfattades av det kommunala pensionsavtalet PA KFS 09 övergick till AKAP-KR 1 januari 2023. Anställda som har rätt till övergångspremier enligt tidigare övergångsbestämmelser behåller befintliga nivåer på pensionsavsättningar plus 0,5 % fram till året de fyller 65. Notera att anställda födda 1957 eller tidigare inte flyttades över till AKAP-KR.

Vad innebär avtalet?
Pensionspremien höjs från 4,5 % till 6 % på pensionsmedförande lön upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp och från 30 % till 31,5 % på överstigande, pensionsmedförande lönedelar. Observera att den premiebestämda delen i KAP-KL inte påverkas för den som väljer att inte gå över till AKAP-KR.

Dessutom justerades reglerna kring temporära uttag, kortast tid för utbetalning av premiebestämd pension ändrades från 5 till 10 år. Premiebestämd pension kan nu som tidigast tas ut från 60 års ålder.

Med fokus på förenklad pensionsadministration försvinner möjligheten att avtala om alternativa lösningar i AKAP-KR eller KAP-KL. Däremot kan arbetsgivaren bevilja att nyanställda med en månadslön som överstiger 83,5 % av inkomstbasbeloppet (2023: 62 040 kr) kvarstår i en befintlig, alternativ pensionslösning.

Övergångsbestämmelser
Parterna har kommit överens om övergångsbestämmelser, vilka gäller anställda som före årsskiftet omfattades av KAP-KL och var anställda den 31 december 2022 samt 1 januari 2023. Övergångsbestämmelserna gäller även anställda som före årsskiftet omfattades av KAP-KL via en anställning någon gång under perioden 1 oktober – 31 december 2022 och som påbörjar en ny anställning (inom kommun, region eller landsting) under perioden 1 januari – 31 mars 2023.

Övergångsbestämmelserna innebär att anställda som uppnår en årslön över 7,5 inkomstbasbelopp under något av åren 2022 – 2026 får en extra pensionspremie. Premien betalas för det år som årslönen överstiger 7,5 inkomstbastbasbelopp samt för framtida år med lön över brytgränsen, fram till 65 års ålder. Den extra pensionspremiens storlek beror på den anställdas födelseår och betalas på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp.

Vad behöver ni som arbetsgivare tänka på?
Givet de uppenbara fördelarna för arbetsgivare med ett premiebestämt pensionssystem är det förstås många som önskar att de anställda ska byta till AKAP-KR. För att öka chansen att så många som möjligt byter kan en arbetsgivare skapa incitament. Exempelvis har fackförbund och arbetsgivarorganisationer kommit överens om att efter 1 januari 2023 erbjuda arbetstagare i räddningstjänstens utryckningsstyrka ett månatligt pensions- eller lönetillägg på 2000 kronor om de avsäger sig den särskilda avtalspensionen (SAP-R). Dessutom ska anställda som skjuter upp SAP-R genom att kvarstå i tjänst efter 58 års ålder erhålla ett pensionstillägg motsvarande 12 % av pensionsmedförande lön. Målet är att SAP-R på sikt ska avvecklas och vid årsskiftet stängdes inträdet till den särskilda avtalspensionen, inte helt olikt KAP-KL med andra ord.

Alternativ KAP-KL kommer sannolikt att till stor del försvinna. Det kommer att påverka eventuella samarbetsavtal med försäkringsrådgivare, vilket också behöver hanteras.

Behöver ni som arbetsgivare skapa ett incitament för att era anställda ska välja att byta till AKAP-KR? Söker ni en oberoende och objektiv diskussionspartner i pensionsfrågorna? Pensionsspecialisterna på Skeppsbron Skatt bistår gärna i era diskussioner och kan vid behov utvärdera en föreslagen lösning.