Förhandsbesked om personaloptioner, uttagsbeskattning

Ett bolags överföring av teckningsoptioner till innehavare av kvalificerade personaloptioner, i syfte att utnyttja teckningsoptionerna till köp av aktier i enlighet med aktuellt personaloptionsavtal, ska inte medföra uttagsbeskattning för bolaget.

Bakgrund och frågor

I ett förhandsbesked från den 7 november prövade Skatterättsnämnden frågan om ett bolag, som utfärdat personaloptioner enligt 11 a kap. IL (s.k. kvalificerade personaloptioner) och avsåg låta förvärvet av aktierna ske via teckningsoptioner, skulle uttagsbeskattas för överföring av optionerna till optionsinnehavarna. Frågan gällde även om uttagsbeskattning skulle ske om bolaget låtit teckningsoptionerna löpa ut utan att de nyttjades.

X AB hade ställt ut kvalificerade personaloptioner och ämnade säkerställa leverans av aktier till deltagna i enlighet med ett av de alternativ som angavs i optionsvillkoren: Teckningsoptionsalternativet eller Nyemissionsalternativet.

I Teckningsoptionsalternativet skulle X AB vederlagsfritt överlåta samma antal teckningsoptioner till optionsinnehavaren som det antal personaloptioner innehavaren anmält att utnyttja. Teckning av nya aktier, genom teckningsoptionsutnyttjande, skulle därefter omedelbart ske i optionsinnehavarens namn.

I Nyemissionsalternativet skulle det beslutas om en riktad nyemission av nya aktier i X AB till optionsinnehavare. Teckning av nya aktier skulle därefter omedelbart ske i optionsinnehavarens namn.

X AB är ett onoterat bolag och, som sådant, förhindrat att teckna och inneha egna aktier enligt 19 kap ABL. Nyemissionsalternativet är dessutom resurs- och tidskrävande och det skulle kunna bli problematiskt för X AB att säkerställa att nytillkomna aktieägare gör de åtaganden som Nyemissionsalternativet kräver.

X AB ville veta om överföring av teckningsoptionerna till optionsinnehavare enligt Teckningsoptionsalternativet skulle medföra att X AB uttagsbeskattas för marknadsvärdet av teckningsoptionerna. X AB ville vidare veta om en underlåtenhet att utnyttja teckningsoptioner och låta dem förfalla skulle föranleda uttagsbeskattning.

Skatteverket

Skatteverket ansåg att X AB vid Teckningsoptionsalternativet bör uttagsbeskattas men att någon uttagsbeskattning inte skulle bli aktuell om teckningsoptionerna skulle förfalla. Skatteverket menade att det i IL inte finns några undantag från beskattning vid sådana här typer av överlåtelser och att X AB således borde uttagsbeskattas för marknadsvärdet av överförda teckningsoptioner.

Skatterättsnämnden

Skatterättsnämnden anförde inledningsvis att syftet med reglerna kring kvalificerade personaloptioner är att underlätta för små, unga företag att rekrytera/behålla nyckelpersoner.

Vidare har lydelsen i 11 a kap. 5 § ändrats genom HFD 2020 ref. 39, där en deltagare i ett optionsprogram med kvalificerade personaloptioner förvärvade aktier genom teckningsoptioner. HFD fann i fallet att teckningsoptionerna var att likställa med sådana andelar som avsågs i den tidigare lydelsen i 5 §.

Skatterättsnämnden anförde vidare att, även om uttagsbeskattning normalt föranleds i det fall en överföring utan ersättning sker, det faktum att överföringen av teckningsoptionerna sker som ett inledande steg i ett förfarande som i praxis har bedömts och accepterats (HFD 2020 ref. 39) måste beaktas. Skatterättsnämnden framhöll även att en beskattning av X AB skulle strida mot lagstiftningens syfte.

Kommentar

Vår uppfattning är att en annan bedömning än den Skatterättsnämnden gjorde skulle innebära praktiska svårigheter för bolag att utnyttja reglerna i 11 a kap. IL eftersom bolagen skulle ha en ytterligare begränsad möjlighet att uppfylla sina förpliktelser gentemot optionsinnehavaren (aktieleverans). Det står klart att lagstiftningens syfte varit att underlätta för de bolag som reglerna om kvalificerade personaloptioner riktar sig till, och genom lagändringen efter HFD 2020 ref. 39 är vår uppfattning att det är tydligt att man velat likställa det s.k. Teckningsoptionsalternativet med det s.k. Nyemissionsalternativet. En annan slutsats från Skatterättsnämnden i förevarande fall hade enligt vår mening således inte varit i linje med vare sig lagstiftningens syfte eller HFD:s avgörande 2020.

Björn Johansson
Senior Partner, Incitamentsprogram
Alina Lundberg
Föräldraledig, Incitamentsprogram