HFD klargör att syntetiska optioner som är föremål för en återköpsrätt kan behandlas som värdepapper vid beskattningen

Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) har den 12 december meddelat dom i mål nr 6234-21 som avser ett överklagat avgörande från Kammarrätten i Stockholm, mål nr 513-21, avseende frågan om beskattning av syntetiska optioner som har förvärvats av en anställd, och som är föremål för återköpsrätt för det utgivande bolaget.

Om syntetiska optioner

Syntetiska optioner är en typ av option som ger innehavaren en rätt att vid en framtida tidpunkt erhålla ett beräknat kontantbelopp. Denna typ av option ställs inte ut i enlighet med aktiebolagslagen men kan trots det skattemässigt behandlas som ett värdepapper i vissa fall.

Syntetiska optioner som en anställd förvärvar genom sin tjänst kan enligt tidigare praxis behandlas som ett värdepapper vid beskattningen om optionen är fritt överlåtbar och inte är villkorad av fortsatt anställning. Vinst och andra ersättningar som betalas ut på optionen beskattas då i inkomstslaget kapital för den anställde. Om de syntetiska optionerna inte uppfyller förutsättningarna för att behandlas som ett värdepapper, beskattas optionernas värdeökning i inkomstslaget tjänst.

Bakgrund

I det aktuella målet hade en anställd erbjudits att förvärva syntetiska optioner från arbetsgivarens moderbolag för ett pris motsvarande marknadsvärdet. De förvärvade optionerna kunde fritt lösas in och gav den anställde rätt att vid inlösen få ett belopp motsvarande mellanskillnaden av marknadsvärdet på aktierna och ett på förhand bestämt lösenpris.

Optionerna var föremål för bl.a. en återköpsrätt, vilken innebar att om den anställde skulle lämna sin anställning inom koncernen hade bolaget som ställt ut optionerna en rätt att återköpa optionerna till ett pris motsvarande optionernas marknadsvärde vid tidpunkten för återköpet.

När den anställde löste in de syntetiska optionerna för kontant ersättning redovisade den anställde det mottagna beloppet från de inlösta optionerna i sin deklaration som en skattepliktig kapitalinkomst. Skatteverket ansåg inte att de syntetiska optionerna skulle behandlas som värdepapper och beslutade att inkomsten som tagits upp till beskattning för de inlösta optionerna i stället skulle beskattas i inkomstslaget tjänst.

Den anställde överklagade beslutet till Förvaltningsrätten som avslog överklagandet. Förvaltningsrätten ansåg att villkoret på optionerna som gav bolaget rätt att återköpa aktierna vid avslutad anställning innebar att den anställde inte skulle anses ha haft någon ovillkorlig rätt att behålla optionerna vid anställningens slut. Därmed skulle optionerna, enligt rättens mening, inte behandlas som värdepapper. Kammarrätten instämde i Förvaltningsrättens bedömning.

HFD:s bedömning

Kammarrättens dom överklagades till HFD som konstaterar att syntetiska optioner som en anställd förvärvar på grund av sin tjänst kan behandlas som värdepapper vid beskattningen om de är fritt överlåtbara och inte villkorade av fortsatt anställning. Vad gäller bedömningen av om återköpsrätten ska utgöra en sådan restriktion som medför att optionerna inte ska ses som värdepapper hänvisar HFD till avgörandet HFD 2021 ref. 67.

I det nämnda avgörandet prövade HFD om köpoptioner som ställts ut till en anställd förlorar sin karaktär av värdepapper till följd av att köpoptionerna är föremål för en återköpsrätt. Återköpsrätten innebar att det utställande bolaget, som ingår i samma koncern som den anställdes arbetsgivare, hade rätt att återköpa köpoptionerna vid avslutad anställning till marknadsmässig ersättning. HFD fann att en sådan återköpsrätt inte skulle medföra att köpoptionerna förlorade sin karaktär av värdepapper.

I såväl HFD 2021 ref. 67 som det nu aktuella fallet föreligger det en rätt för den anställde att erhålla marknadsmässig ersättning för optionerna om bolaget påkallar återköp av optionerna. Enligt HFD föreligger därför inte skäl att göra skillnad jämfört med bedömningen i HFD 2021 ref 67. HFD finner således att syntetiska optionerna som är föremål för en återköpsrätt kan behandlas som värdepapper vid beskattningen.

Vår kommentar

HFD:s avgörande, tillsammans med avgörandet i HFD 2021 ref 67, visar att en återköpsrätt kan appliceras på såväl köpoptioner och syntetiska optioner utan att dessa typer av instrument förlorar sin karaktär som värdepapper, i vart fall om den anställde har rätt till ett pris motsvarande optionernas marknadsvärde.

I det aktuella avgörandet innebär återköpsrätten en rätt för bolaget att köpa tillbaka syntetiska optioner till ett pris motsvarande marknadsmässig ersättning. Det är dock fortsatt ovisst huruvida en syntetisk option kan omfattas av en återköpsrätt som ger den anställde rätt att köpa tillbaka optionen till ett pris som understiger marknadsvärdet samt vilka andra typer av restriktioner som kan appliceras på dessa typer av optioner utan att de förlorar sin värdepappersstatus.

Således finns det fortsatt en del frågor som kvarstår avseende den skattemässiga bedömningen av syntetiska optioner. Vi ser fram emot fortsatt rättsutveckling som ytterligare klargör vad som gäller för syntetiska optioner.

Om du, eller individer hos ditt bolag utnyttjat eller återköpt syntetiska optioner under år 2016 där den kontanta utbetalningen klassificerats som inkomst av tjänst, kontakta gärna oss snarast för en bedömning av era möjligheter att begära omprövning hos Skatteverket innan möjligheten går förlorad efter årsskiftet. För inkomstår innan 2016 kan vi göra en bedömning av era möjligheter att begära resning.

Björn Johansson
Partner, Incitamentsprogram