Dom från EU-domstolen avseende uppgifter i faktura vid trepartshandel 

EU-domstolen har i december 2022 meddelat dom om vilka uppgifter som måste finnas i en faktura vid trepartshandel. 

Omständigheterna i målet var följande. Ett österrikiskt företag (Mellanmannen) hade under år 2014 köpt lyxfordon från en leverantör i Storbritannien (Leverantören). Fordonen hade sålts vidare till ett tjeckiskt bolag (Köparen) och transporterats direkt från Storbritannien till Tjeckien. Mellanmannens fakturor innehöll uppgiften ”Gemenskapsintern trepartstransaktion som är undantagen från skatteplikt”. Mellanmannen hade inte redovisat någon mervärdesskatt i Österrike eller Tjeckien. 

Om förutsättningarna för trepartshandel är uppfyllda ska en mellanman inte redovisa någon mervärdesskatt för trepartstransaktionen, utan betalningsskyldigheten för denna mervärdesskatt överförs i stället på köparen.

Den österrikiska skattemyndigheten ansåg att uppgifterna i fakturan inte innebar att betalningsskyldigheten för mervärdesskatt överförts på Köparen och att bestämmelserna om trepartshandel därför inte kunde tillämpas. Mellanmannens försök att i efterhand rätta de omtvistade fakturorna genom att i ett rättelsemeddelande lägga till en uppgift om att betalningsskyldigheten överförts på Köparen accepterades inte. Det saknades bevis för att Köparen mottagit meddelandena. Tjeckiska skattemyndigheten hade dessutom funnit att Köparen var en s.k. missing trader. Köparen var registrerad för mervärdesskatt i Tjeckien, men det gick inte att komma i kontakt med Köparen och Köparen hade inte redovisat eller betalat mervärdesskatt för förvärven i Tjeckien.  

Den hänskjutande domstolen begärde förhandsbesked från EU-domstolen för att få klarhet i om en mellanmans faktura vid trepartshandel måste innehålla uppgiften ”omvänd beskattningsskyldighet”.  

Efter en analys av de aktuella bestämmelsernas lydelse, sammanhang och syfte uttalade EU-domstolen att en mellanmans fakturor måste innehålla uppgiften ”omvänd skattskyldighet” för att bestämmelserna om trepartshandel ska vara tillämpliga. EU-domstolen uttalade vidare att om denna uppgift har utelämnats, kan detta inte rättas i efterhand med retroaktiv verkan.  

Kommentar 

Av Rättslig vägledning framgår att Skatteverket ansett att det av mellanmannens faktura ska framgå att det är fråga om trepartshandel och att detta kan göras genom hänvisning till 3 kap. 30 b § ML, artikel 141 i mervärdesskattedirektivet eller genom att det uttryckligen anges  ”trepartshandel” i fakturan.

Eftersom EU-domstolen uttalat att uppgiften ”omvänd skattskyldighet” ska framgå i fakturan vid trepartshandel, kan domen leda till en uppstramning i förhållande till tidigare tillämpning från Skatteverket. I förevarande fall var dock fråga om en s.k. missing trader på så vis att den slutliga köparen i Tjeckien inte redovisat mervärdesskatt på sitt inköp och att transaktionen därmed blivit helt obeskattad. Detta kan ha haft betydelse för att frågan om innehållet i mellanmannens faktura ställdes på sin spets i målet.

Lina Engman
Partner, Indirekt skatt
Ulrika Hellberg
Indirekt skatt / Föräldraledig