EU:s medlemsländer har nått överenskommelse om global minimibeskattning.

Den 12 december meddelade EU att samtliga medlemsstater nu enats om att införa en global minimibeskattning för multinationella företag inom EU (International taxation: Council reaches agreement on a minimum level of taxation for largest corporations – Consilium (europa.eu)). Av pressmeddelandet framgår att direktivet ska antas genom ett skriftligt förfarande.  

Skeppsbron Skatt har i tidigare artiklar (Pelare 2 – Global lösning för att beskatta vinster som flyttats till lågskatteländer – Skeppsbron Skatt och OECD:s publicerar en översikt över de slutliga versionerna av pelare 1 och 2 – Skeppsbron Skatt) rapporterat om OECD:s omfattande internationella arbete för att motverka skattebaserosion med inriktning på de utmaningar som digitaliseringen innebär för beskattningen. Arbetet är uppdelat i två delar, varav direktivet – som överenskommelsen avser – berör den andra (Pelare 2) som syftar till att införa en global minimibeskattning som motverkar skatteundandraganden.

När direktivet formellt antas av EU innebär det att medlemsstaterna åtar sig att införa nationella regler, som medför att koncerner med en sammanlagd årlig omsättning på minst 750 miljoner euro kommer att beskattas med en effektiv minimiskatt, beräknad enligt de s.k. Globereglerna i direktivet, på 15 %. Syftet med reglerna är att säkerställa att stora internationella koncerner betalar en rättvis andel av sina vinster i skatt oavsett var de har sin verksamhet.

Förslag på direktiv som tidigare presenterats av EU är i princip baserade på OECD:s modellregler. I flera delar såsom bl.a. förenklings- och övergångsregler och frågan kring hur minimibeskattning ska deklareras saknas vägledning, varför en hel del frågor kvarstår. Genom överenskommelsen kvarstår nu motsvarande arbete för EU.

Givet att direktivet ska vara implementerat i medlemsstaternas lagstiftning vid utgången av 2023 är det angeläget att analysera och modellera effekten av Pelare 2 reglerna sett till koncernen. Detta i syfte att få en bild över hur reglerna kan tänkas slå till samt säkerställa efterlevnadsprocessen.

Vi följer utvecklingen noga och återkommer när det kommer något nytt på området. Om ni har funderingar över om eller hur er koncern kan komma att påverkas av direktivet är ni varmt välkommen att kontakta oss.