Skatteverkets förtydliganden om vad som ska ingå i CbCR-rapporteringen (med anledning av OECD:s uppdaterade riktlinjer)  

Skatteverket har publicerat förtydliganden för hur bl.a. fasta driftställen ska benämnas och om när positiva och negativa belopp ska användas i CBC-rapporten. Förtydligandena är i linje med uppdaterade riktlinjer gällande CBC-rapporteringen som publicerats av OECD. Vi har kort sammanfattat förtydligandena nedan, mer info finns här

Skatteverkets förtydliganden 

Fyra nya förtydliganden har publicerats av Skatteverket:

  • vilken information som ska tas med i rapporten om moderbolagets (MB) räkenskapsår är längre eller kortare än 12 månader
  • om när positiva och negativa belopp ska användas i en rapport,
  • hur fasta driftställen (FD) ska rapporteras och
  • om vilka ytterligare uppgifter som ska lämnas i en rapport om något dotterbolags (DB) räkenskapsår är längre eller kortare än 12 månader.

 

Nedan följer en kort förklaring om vad dessa uppdateringar innebär i praktiken per uppdatering.

Eftersom CbC-rapporten ska innehålla finansiell information om varje jurisdiktion per räkenskapsår kan det uppstå problematik om vilken information som ska framgå om något bolag inom koncernen lagt om sitt räkenskapsår. Till exempel kan MB valt att ändra sitt räkenskapsår och därmed förlängt eller förkortat räkenskapsåret, eller så har ett förvärv gjorts där förvärvat bolag förlängt eller förkortat sitt räkenskapsår för att assimilera resten av koncernen.

Skatteverket har i förtydligandet förklarat hur detta ska rapporteras i de olika scenarierna.

 

  • När positiva eller negativa belopp ska användas

OECD lämnade besked i sin rapport på hur positiva och negativa belopp ska redovisas i tabell 1 och när negativa belopp kan bli aktuellt. Eftersom informationen omfattar samtliga företag under samma jurisdiktion är det de sammanlagda uppgifterna som avgör om totalbeloppet blir positivt eller negativt. Som exempel har det förtydligats att en jurisdiktions samlade intäkter och vinst eller förlust före skatt kan redovisas som både positivt eller negativt belopp, medan poster så som anställda och aktiekapital inte kan rapporteras som negativa belopp.

 

  • Hur fasta driftställen ska rapporteras

Det har sedan tidigare krävts att FD ska rapporteras i tabell 2 i CbC-rapporten, där det ska framgå vilken jurisdiktion bolaget samt det fasta driftstället tillhör. I sitt förtydligande har SKV lagt till ett exempel för att tydliggöra exakt hur rapporteringen ska göras, se nedan bild:

Om dotterföretagens rapporterade räkenskapsår omfattar en längre eller kortare tid än moderföretagets eller om dotterföretag inte rapporteras alls p.g.a. annat räkenskapsår ska ytterligare uppgifter lämnas i vissa fall. I Skatteverkets förtydligande framgår det hur detta ska rapporteras baserat på om informationen finns med men avser en längre eller kortare period eller om informationen inte alls är med i rapporten.

Vår kommentar 
Detta förtydligande kom, som ovan nämnt, med anledning av OECD:s uppdaterade riktlinjer avseende CbC-rapportering, som i sin tur uppdaterats för att klargöra de ovan nämnda situationerna där viss oklarhet tidigare rådde. CBC-rapporteringspliktiga koncerner bör stämma av att rapporteringen är i linje med förtydligandena.

För mer information om CbC-rapportering, läs gärna våra andra notiser på området:

 

 

 

 

Du är varmt välkommen att kontakta oss om du behöver hjälp med din CBC-rapportering eller har frågor om hur ditt företag påverkas av förtydligandena.