Budgetpropositionen 2023

Skribenter: Johanna Weide, Karl Parts Belin, Nathalie Der Danielian och Jonathan Reither


Regeringen har idag den 8 november presenterat sin budgetproposition för år 2023. Vi har nedan sammanställt de förslag som avser inkomstskatt och som berör privatpersoner eller företag:

 

  • Jobbskatteavdraget förstärks för personer som har fyllt 65 år
  • Reseavdraget behålls med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil
  • Avdragen för tjänsteresor och hemresor med egen bil eller förmånsbil justeras
  • En tillfällig skattefrihet för förmån av laddning av egen bil eller förmånsbil på arbetsplatsen införs
  • Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling förstärks
  • Skattereduktion för installation av solceller förstärks
  • Skattenedsättning för datorhallar slopas

 

Nedan följer en kort beskrivning av respektive förslag.

 

Skatt på arbetsinkomster

Jobbskatteavdraget förstärks för personer som har fyllt 65 år

Regeringen föreslår ett förstärkt jobbskatteavdrag för personer som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år. Detta genomförs genom att skattereduktionen ges med ett belopp som motsvarar en större andel av arbetsinkomsterna än dagens bestämmelser. Fortsättningsvis föreslås att skattereduktionen uppgår till 22 procent av arbetsinkomsterna upp t.o.m. 100 000 kr. För arbetsinkomster mellan 100 001 kr och 300 000 kr uppgår reduktionen till 15 000 kr med ett tillägg på 7 procent av inkomsten. För arbetsinkomster mellan 300 001 kr och 600 000 kr blir skattereduktionen 36 000 kr. För personer med arbetsinkomster som överstiger 600 000 kr lämnas avtrappningen av jobbskatteavdraget oförändrat, vilket innebär en skattereduktion med 36 000 kr, reducerat med 3 procent av de arbetsinkomst som överstiger 600 000 kr.

Lagändringarna förväntas träda i kraft den 1 januari 2023, och tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2022.

 

Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil

Regeringen anser att det nuvarande reseavdraget bör behållas och att den nya avståndsbaserade modellen för arbetsresor inte bör införas. Beloppen bör däremot justeras för att bättre motsvara de genomsnittliga kostnader som de är avsedda att täcka. Schablonbeloppet som får dras av för kostnader för arbetsresor med egen bil förväntas höjas till 2,50 kr per kilometer. Även avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil förväntas höjas till 1,20 kr per kilometer, med undantag för förmånsbilar som helt drivs med elektricitet som får oförändrat avdrag, 95 öre per kilometer.

Det kommande förslaget förväntas träda i kraft den 1 januari 2023.

 

Justerade avdrag för tjänsteresor och hemresor med egen bil eller förmånsbil

Avdragsrätten (gränsen för skattefri ersättning) för tjänsteresor med egen bil eller förmånsbil förväntas justeras på samma sätt som avdraget för arbetsresor, d v s 2,50 kr per kilometer för användande av egen bil, 1,20 kr för tjänstebil, förutom tjänstebil med 100% eldrift, där beloppet förblir oförändrat, 0,95 kr per kilometer.

Regeringen avser att under hösten 2022 återkomma med ett förslag, vilket förväntas träda i kraft den 1 januari 2023.

 

Tillfällig skattefrihet för förmån av laddning av egen bil eller förmånsbil  på arbetsplatsen

Enligt huvudregeln i inkomstskattelagen ska en anställd som får ladda sin egen bil eller förmånsbil på arbetsplatsen, utan att betala marknadsmässig ersättning, förmånsbeskattas för detta. För att underlätta omställningen till en fossilfri fordonsflotta och gynna arbetsresor med laddbara bilar vill regeringen införa en tillfällig skattefrihet för förmån av laddning av egen bil eller förmånsbil på arbetsplatsen.

Regeringen avser återkomma med ett förslag under våren 2023. Det kommande förslaget förväntas träda i kraft den 1 juli 2023, och tillämpas på förmåner som lämnas efter den 30 juni 2023. Den tillfälliga skattefriheten ska gälla t.o.m. den 30 juni 2026.

 

Förstärkning av nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

Vid beräkningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling ska avdrag göras med 9,59 procent av de egentliga arbetsgivaravgifterna samt en nedsättning av den allmänna löneavgiften med 10 procent. Sammanlagt innebär detta ett avdrag med 19,59 procent av avgiftsunderlaget. Det sammanlagda avdraget för samtliga personer som arbetar med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige får inte överstiga 600 000 kr per månad.

För att understödja företagens möjligheter att bedriva forskning och utveckling avser regeringen nu att förstärka nedsättningen av arbetsgivaravgifterna. Det högsta sammanlagda avdraget från arbetsgivaravgifterna som får göras för samtliga personer som arbetar med forskning eller utveckling förväntas därför höjas från 600 000 kr till 1,5 miljoner kr per månad.

Det kommande förslaget förväntas träda i kraft den 1 juli 2023.

 

Förstärkt skattereduktion för installation av solceller

Subventionsgraden för skattereduktionen för installation av solceller föreslås höjas från 15 till 20 procent.

Privatpersoner kan sedan tidigare få skattereduktion för installation av solceller med 15 procent av de debiterade arbets- och materialkostnaderna. I budgetpropositionen aviserar regeringen en höjning av subventionsgraden till 20 procent för att stimulera efterfrågan på solceller ytterligare.

Regeringen avser att under hösten 2022 återkomma till riksdagen med ett konkret förslag som kan träda i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas på installationer som har betalats efter den 31 december 2022.

 

Skatt på konsumtion m.m.

Skattenedsättning för datorhallar slopas

År 2017 infördes en skattenedsättning av energiskatten på elförbrukning i datorhallar. För datorhallar som omfattas av nedsättningen är skatten i dag 0,6 öre/kWh jämfört med den ordinarie skattesatsen som för närvarande är 36,0 öre/kWh.

I vissa kommuner i norra Sverige får den som är skattskyldig för elektrisk kraft göra avdrag med 9,6 öre/kWh för den elförbrukning som skett i kommunen. Detta avdrag har dock inte medgetts till datorhallar då de redan omfattas av en skattenedsättning. I budgetpropositionen föreslås att skattenedsättningen för datorhallar ska slopas från och med den 1 juli 2023. Förslaget innebär att om el förbrukas i en datorhall i någon av de aktuella kommunerna får den skattskyldige göra avdrag med 9,6 öre/kWh. Förslaget syftar till att ge datorhallarna ytterligare incitament till energieffektivisering mot bakgrund av situationen på elmarknaden i dag.   

Från och med den 1 juli 2023 slopas även möjligheten att godkännas som frivilligt skattskyldig för energiskatt på den grunden att elektrisk kraft förbrukas i en datorhall samt möjligheten till återbetalning av skatt på elektrisk kraft som förbrukas för framställning av värme eller kyla som levererats för förbrukning i en datorhall.

Tveka inte att kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig eller ditt företag.