Efter Sögård Fastigheter: Nu ger Skatteverket sin syn på hur jämkningsreglerna ska tillämpas och vad som utgör en verksamhetsöverlåtelse

Vi har tidigare skrivit om målet Sögård Fastigheter, där både EU-domstolen och HFD fann att det strider mot mervärdesskattedirektivet att låta köparen av en fastighet som omfattas av frivillig skattskyldighet ta över säljarens jämkningsskyldighet och ålägga köparen att betala tillbaka mervärdesskatt som säljaren tidigare dragit av. Varken EU-domstolen eller HFD prövade vad som gäller när fastigheten ingår i en verksamhetsöverlåtelse. Läs vår artikel om avgörandet här.

Skatteverket ger i ett ställningstagande från den 25 oktober 2022 sin syn på hur den aktuella jämkningsbestämmelsen (8 a kap. 12 § ML) ska tillämpas efter Sögård Fastigheter-domen. Alla nedan beskrivna situationer gäller överlåtelser av fastigheter som omfattas av frivillig skattskyldighet.

Försäljning utan samband med en verksamhetsöverlåtelse

Skatteverket bekräftar inledningsvis att det efter Sögård Fastigheter-målet står klart att 8 a kap. 12 § ML strider mot mervärdesskattedirektivet och att en köpare av en fastighet inte kan åläggas att jämka säljarens tidigare gjorda avdrag för ingående mervärdesskatt om köparens användning av fastigheten ändras så att avdragsrätten minskar.

Enligt Skatteverket ska bestämmelsen dock fortsättningsvis tillämpas enligt sin ordalydelse om det innebär en fördel för de skattskyldiga.

Det betyder att säljaren inte är skyldig att jämka tidigare gjorda avdrag med anledning av en fastighetsöverlåtelse bara för att köparen inte kan åläggas jämkningsskyldighet. Säljaren har dock fortsatt en skyldighet att jämka om avdragsrättens omfattning förändrats under säljarens innehavstid. Vidare gäller enligt Skatteverket att köparen har rätt att jämka säljarens avdrag för ingående mervärdesskatt i de fall köparens ändrade användning innebär en ökad avdragsrätt.

Försäljning i samband med en verksamhetsöverlåtelse

Skatteverket för vidare fram att bestämmelsen, med vissa inskränkningar, är tillämplig vid fastighetsöverlåtelser som ingår i verksamhetsöverlåtelser. Vid en verksamhetsöverlåtelse anses köparen träda i säljarens ställe när det gäller rättigheter och skyldigheter, och enligt Skatteverket gäller detta även jämkning. 

Det betyder att om en fastighet som är föremål för frivillig skattskyldighet överlåts som en del av en verksamhetsöverlåtelse och köparen efter förvärvet ändrar användningen så att avdragsrätten minskar, är köparen skyldig att jämka säljarens tidigare gjorda avdrag för ingående mervärdesskatt.

Eftersom en verksamhetsöverlåtelse inte utgör en leverans av en vara, ska säljaren inte åläggas en skyldighet att slutjämka på grund av ändringar i avdragsrätten under säljarens innehavstid.

Bestämmelsen ska, även vad gäller verksamhetsöverlåtelser, tillämpas enligt sin ordalydelse om det är till fördel för de skattskyldiga.

Det innebär att vid en verksamhetsöverlåtelse har säljaren rätt att slutjämka avdrag på grund av förändringar som inträffat under säljarens innehavstid och att köparen inte blir skyldig att jämka avdrag på grund av förändringar som skett under säljarens innehavstid.

Vad som utgör en verksamhetsöverlåtelse

Slutligen ger Skatteverket sin syn på när en överlåtelse av en fastighet som omfattas av frivillig skattskyldighet ska anses ingå i en verksamhetsöverlåtelse.

Enligt Skatteverket är det fråga om en verksamhetsöverlåtelse om den frivilliga skattskyldigheten övergår på köparen och köparen har för avsikt att fortsätta uthyrningsverksamheten med frivillig skattskyldighet som den bedrevs hos säljaren. Skatteverket uttalar att det finns en sådan avsikt om köparen inte omedelbart avvecklar den skattepliktiga uthyrningsverksamheten genom att t.ex. direkt efter förvärvet börja hyra ut fastigheten som bostäder eller börjar använda fastigheten i en egen verksamhet. Det krävs enligt Skatteverket inte att köparen övertar några andra delar av säljarens verksamhet, såsom t.ex. personal, el-, försäkrings- eller förvaltningsavtal för att det ska vara fråga om en verksamhetsöverlåtelse.

Exempelvis anser Skatteverket att det är fråga om en verksamhetsöverlåtelse när köparen tar över den frivilliga skattskyldigheten men säger upp eller omförhandlar hyresavtalen efter överlåtelsen och fortsätter uthyrningen med frivillig skattskyldighet i samma lokaler till nya eller ursprungliga hyresgäster.

Skatteverket poängterar att det är verket som måste styrka att det är fråga om en verksamhetsöverlåtelse om jämkningsskyldighet ska åläggas köparen. För att kunna undgå skyldigheten att slutjämka en pågående jämkning är det dock säljaren som har bevisbördan för att det är fråga om en verksamhetsöverlåtelse. 

Vår kommentar:

Sedan Sögård Fastigheter har det rått osäkerhet kring hur Skatteverket ska komma att tolka rättsläget vad gäller skyldigheter och rättigheter att jämka i samband med olika former av fastighetsöverlåtelser när fastigheten omfattas av frivillig skattskyldighet. Det är därför välkommet att Skatteverket nu redogör för sin syn på vad som gäller och även klargör att man anser att rätten att jämka (s.k. positivjämkning) kan överföras på köparen.

Även klargörandet att säljaren inte ska åläggas jämkningsskyldighet endast med anledning av överlåtelsen när jämkningsskyldigheten inte kan överföras på köparen, är välkommet.

Skatteverket anser att det är fråga om en verksamhetsöverlåtelse så snart den frivilliga skattskyldigheten övergått och köparen inte omedelbart efter förvärvet avvecklar den skattepliktiga uthyrningsverksamheten eller börjar använda fastigheten i sin egen verksamhet. Köparen måste inte heller ta över några andra delar säljarens uthyrningsverksamhet.

Vi kan konstatera att verkets tolkning innebär att många fastighetsöverlåtelser där den frivilliga skattskyldigheten övergår till köparen vid förvärvstillfället riskerar att ses som verksamhetsöverlåtelser med den följden att jämkningsskyldigheten kan överföras till köparen.

Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor eller funderingar kring vad ställningstagandet kan innebära för er.