Större möjlighet till lägre punktskatt på energi i industriell verksamhet när HFD skrotar krav på huvudsaklighet

I lagen om skatt på energi (LSE) finns bestämmelser som innebär en lägre punktskatt på el och vissa bränslen som förbrukas i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet.

Vi har tidigare skrivit om ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden där nämnden öppnade för utökade möjligheter att få återbetalning av/avdrag för skatt på energi i industriell tillverkningsprocess när bolagets verksamhet inte är huvudsakligen industriell. Kort därefter, den 28 februari 2022, meddelade nämnden ytterligare ett förhandsbesked med samma innebörd.

Högsta förvaltningsrätten (HFD) har härefter i två domar den 13 oktober 2022 fastställt ovan nämnda förhandsbesked.

Det ena målet handlade om en ekonomisk förening som bedrev spannmålsverksamhet vilket innebar att föreningen köpte, torkade, lagrade, förädlade och sålde spannmål. Både Skatteverket och föreningen ansåg att verksamheten i sig kunde anses vara industriell. Därutöver bedrev föreningen också annan icke-industriell verksamhet.

I det andra målet var det fråga om ett bolag som bedrev industriell verksamhet i form av produktion av granulat och plastflingor. Efter en fusion skulle den industriella verksamheten bedrivas av moderbolaget, vars huvudsakliga verksamhet inte var industriell.

Skatteverket argumenterade i båda målen för att det krävs att den industriella verksamheten är den skattskyldiges huvudsakliga verksamhet för att LSE:s bestämmelser om förmånligare skattesatser ska kunna tillämpas.

Skatterättsnämnden fann dock att bestämmelserna inte uppställer ett sådant krav och att verksamheterna därför var industriella i lagens mening.

HFD konstaterar att lagtexten inte uppställer något krav på att den huvudsakliga verksamheten måste vara industriell. Skatteverket hade till stöd för sin tolkning hänvisat till vissa äldre förarbetsuttalanden. Enligt HFD måste emellertid dessa uttalanden läsas mot bakgrund av att reglerna om en lägre skattesats inom industrin tidigare omfattade företagets hela verksamhet.

När företag bedriver både industriell och icke-industriell verksamhet gäller numera i stället den förmånliga beskattningen endast för energi som förbrukas vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet. Enligt HFD finns det därför inte längre skäl att upprätthålla en huvudsaklighetsprincip inom ramen för den nu gällande regleringen. HFD uttalade att de tidigare förarbetsuttalandena därmed får anses vara överspelade.

Vår kommentar:

Skatteverket har under lång tid tillämpat kravet på huvudsaklighet, vilket både förvaltningsrätter och kammarrätter tyvärr har godtagit. Skeppsbron har i flera processer argumenterat för att det saknas stöd för ett huvudsaklighetskrav. Det är mycket glädjande att HFD nu klargör att Skatteverkets och underinstansernas tolkning varit felaktig.  

Domarna innebär att bolag som förbrukat energi i industriell tillverkningsprocess har större rätt till avdrag för/återbetalning av energiskatt än vad som tidigare medgivits av Skatteverket. Det finns möjlighet att begära omprövning av punktskatt upp till sex år tillbaka i tiden och det kan därför finnas anledning att se över den historiska hanteringen.

Hör gärna av er om ni har frågor kring hur HFD:s domar påverkar er rätt till lägre punktskatt och möjligheten till omprövning.

Lina Engman
Partner, Indirekt skatt
Ulrika Hellberg
Indirekt skatt / Föräldraledig