Finland på väg att införa regler om beskattning av indirekt ägande av fastigheter

Finland har sedan tidigare regler som möjliggör beskattning av utländska ägares kapitalvinst hänförlig till direkt ägande av fastigheter belägna i Finland samt ägande i finska fastighetsägande bolag och ömsesidiga bostadsbolag (MREC) vars underliggande tillgångar till övervägande del direkt utgörs av finska fastigheter enligt intern rätt. I ett förslag från finska finansdepartementet föreslås att reglerna nu ska utvidgas till att även omfatta indirekt ägande genom finska holdingbolag samt icke-finska juridiska personer.

Genom de föreslagna reglerna kommer den som indirekt äger en fastighet att bli skattskyldig i Finland för den kapitalvinst som uppstår vid avyttring av kvalificerade dotterbolag som indirekt äger fastigheter i Finland. Den legala formen för det indirekta ägandet av finska fastigheter och längden på ägandekedjan kommer att sakna betydelse. De nya reglerna medför även en deklarationsskyldighet i Finland för det säljande bolaget vid avyttringen.

Reglerna föreslås vara utformade på så sätt att aktiebolag (eller andra juridiska personer) vars underliggande tillgångar de senaste 365 dagarna till övervägande del direkt eller indirekt utgjorts av fastigheter belägna i Finland kommer att vara kvalificerade. Kapitalvinster hänförliga till andelar i noterade bolag föreslås dock vara undantagna.

Det kan noteras att kapitalvinster som uppbärs direkt av juridiska personer som motsvarar finska skattebefriade subjekt, t.ex. kvalificerade fonder, fortsatt kommer att vara skattebefriade. Det kommer även vara möjligt att undanta kapitalvinsten från finsk beskattning genom tillämpning av vissa skatteavtal som endast tillåter beskattning av kapitalvinsterna i hemviststaten, t.ex. skatteavtalet mellan Finland och Luxemburg. Svenska bolag omfattas dock av det nordiska skatteavtalet vilket anger att beskattning även ska ske i källstaten (Finland). Svenska företag har därför inte samma skydd av skatteavtalet vid indirekt avyttring av finska fastighetsägande bolag.

Ett konkret lagförslag förväntas presenteras inom de närmsta veckorna och de nya reglerna kommer sannolikt att träda i kraft redan vid årsskiftet. Det finns därför en begränsad tid för att se över befintliga koncernstrukturer med finska fastighetsägande bolag.

Kontakta din rådgivare på Skeppsbron Skatt om du vill veta mer om lagförslaget.