HFD tydliggör tillämpning av tremånadersfristen för expertskattansökningar i ny dom

Skeppsbron Skatt har agerat ombud i mål där Högsta förvaltningsdomstolen förtydligar att tremånadersfristen för ingivande av ansökan om expertskatt ska prövas gentemot det arbete som ansökan gäller.

Inom svensk skatterätt finns en möjlighet för experter, forskare eller andra nyckelpersoner att undanta 25 % av sin tjänsteinkomst från svensk beskattning och från underlaget som ligger till grund för arbetsgivaravgifter. En person som omfattas av expertskatten beskattas således bara för 75 % av sin tjänsteinkomst. För att omfattas av expertskattelättnader krävs att ansökan ska ha inkommit till forskarskattenämnden inom tre månader från den tidpunkt då arbetet i Sverige påbörjas, utan undantag.

För att kvalificera för expertskatten krävs även att personen i fråga har särskilda kvalifikationer. I förarbeten uttalas att det kan vara fråga om personer som arbetar inom tekniskt avancerad och kunskapsintensiv verksamhet, dvs. specialister och experter inom olika områden där Sverige har ett starkt intresse av att kunna konkurrera om internationellt rörlig arbetskraft. Personer med en regelbunden bruttoinkomst som överstiger två prisbasbelopp per månad anses som regel kvalificera för expertskattelättnader.

Ytterligare förutsättningar för att omfattas av expertskatten är att personen i fråga ej är svensk medborgare, att personen inte varit bosatt eller stadigvarande vistats i Sverige någon gång under de fem kalenderår som föregått det kalenderår då arbetet påbörjas och att vistelsen i Sverige är avsedd att vara höst fem år. Ansökningar om expertskatt prövas av den s.k. forskarskattenämnden.

I den aktuella domen hade en person utfört arbete för ett svenskt bolag under cirka tre års tid. Arbetet utfördes två dagar per vecka från Sverige. Resterande arbete utfördes på distans från ett annat europiskt land, i vilket personen var permanent bosatt. Personen ansågs endast vara begränsat skattskyldig i Sverige. Efter de tre åren kom personen att erhålla en ny tjänst hos samma arbetsgivare, i vilken personen skulle utöka sin närvaro i Sverige, vilket medförde obegränsad skattskyldighet. En ansökan om expertskatt gavs, i samband med den nya tjänstens påbörjande, in till forskarskattenämnden, som avvisade ansökan med motiveringen att personen påbörjat arbete hos den aktuella arbetsgivaren tre år tidigare, varför nämnden ansåg att inlämnandet av ansökan skett efter tremånadersgränsen.

Efter att förvaltningsrätt, och en sedermera oenig kammarrätt, avslagit överklaganden erhölls prövningstillstånd i HFD. Av HFD:s motivering i efterföljande dom följer att domstolen menade att det av förarbetena till bestämmelsen står klart att tremånadersfristen ska prövas gentemot det arbete som en sökande enligt sin ansökan önskar få prövat. HFD förklarade därmed att ansökan inkommit inom tremånadersfristen och återförvisade målet för materiell prövning hos forskarskattenämnden.

Sammanfattningsvis står det därav klart att en person som tidigare arbetat i Sverige i viss utsträckning ej är förhindrad att omfattas av expertskatten i en ny tjänst gentemot samma arbetsgivare. Tremånadersfristen som gäller ansökan om expertskatt ska tillämpas i förhållande till det arbete som ansökan i fråga gäller. Avgörandet är således ett välkomnat förtydligande och en positiv nyhet för de delar av svenskt näringsliv som är i behov av utländska nyckelpersoner.

Vi på Skeppsbron Skatt har lång erfarenhet av svensk- och internationell beskattning av både individer och företag. Skeppsbron Skatt är en del av Taxand, världens största nätverk av oberoende skatterådgivare. Vi kan därför i samarbete med våra Taxand-partners erbjuda kvalificerad rådgivning i över 50 länder.

Tveka inte att kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig eller ditt företag.

Felix Schöttle
Global Mobility Services
Agnes Fröjd Almefjord
Global Mobility Services
Anders Lagerholm
Partner, Global Mobility Services