Alternativ ITP – vilken premiemodell är bäst?

Har ni anställda med alternativ ITP? När såg ni över premiemodellen senast?

I den här artikeln beskrivs några olika premiemodeller inom alternativ ITP med målet att göra det enklare för er som arbetsgivare att välja rätt.  

Alternativ ITP är en möjlighet för tjänstemän tillhörande ITP 2 med löner över tio inkomstbasbelopp (så kallade ”tiotaggare”) att avstå från fortsatt intjänande av ITP-förmåner över 7,5 inkomstbasbelopp. I stället väljs en individuell pensionsförsäkring som den anställde själv utformar utifrån arbetsgivarens pensionspolicy. Valet av premiemodell och storlek på premie regleras inte i kollektivavtalet, det enda som krävs är att båda parter är överens (och dokumenterar det).

Den åtminstone förr vanligaste premiemodellen är att använda sig av så kallad frilagd premie. Det innebär att Alecta räknar ut vad premien hade varit om tiotaggaren behållit ITP 2 varpå arbetsgivaren betalar samma belopp, på så vis blir premiemodellen kostnadsneutral för arbetsgivaren.

Eftersom modellen är etablerad och kostnadsneutral behöver inte arbetsgivaren lägga resurser på att utforma och förklara en egen premiemodell. Väljer ni frilagd premie kommer ni på förhand inte att veta vad pensionen kommer att kosta och den anställde kommer inte veta hur stor pensionen kommer att bli. Det blir lite som det sämsta av två världar. Alecta räknar ut vad pensionen hade kostat om tiotaggaren behållit ITP 2, men utan att garantera pensionsutfallet. Dessutom beror den frilagda premien bland annat på Alectas avkastning, marknadsränta och beräknad livslängd. Det kan leda till att Alecta rabatterar premien, vilket innebär att pensionskostnaden för arbetsgivaren blir lägre och den frilagda premien sjunker till nackdel för den anställde. Hade tiotaggaren behållit sin förmånsbestämda plan hade rabatten inte påverkat pensionen.

Vad är då den bästa premiemodellen för alternativ ITP? Är syftet att få en bättre kostnadskontroll är en modell med premietrappa eller en viss procent av lönen kanske att föredra. Även den anställde vet på förhand hur mycket arbetsgivaren sätter av vid varje tillfälle. Vill ni däremot inte behöva lägga tid och energi på att utforma en egen modell är frilagd premie smidigt; modellen är etablerad, beräkningar görs av Alecta och ni behöver inte själva förklara modellen för era anställda. Däremot kan det uppstå diskussion och kanske till och med en svekdebatt varje gång Alecta rabatterar.

En enkel premiemodell är att arbetsgivaren sätter av viss procent av den lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, exempelvis 30 % för att efterlikna den premiebestämda pensionsplanen ITP 1. Modellen är enkel att utforma och arbetsgivaren vet på förhand vad pensionen kommer att kosta.

Ett annat alternativt är att utforma en premietrappa som med en schablon försöker efterlikna ITP 2. Modellen innebär ofta att en äldre tiotaggare får större inbetalningar än en yngre med samma lön. Premietrappan ger en ökad kostnadskontroll och kan upplevas som mer rättvis än den första modellen. Med en premietrappa kan premien dessutom viktas upp för en särskild åldersgrupp där det är svårt att få tag på rätt kompetens.

Har ni frågor kring val av premiemodell, och hur ni kan gå tillväga för att byta är ni välkomna att kontakta oss pensionsspecialister på Skeppsbron Skatt.

Du är också hjärtligt välkommen att delta vid något av våra webinarier som behandlar frågan,

tisdagen den 11 oktober kl. 12:00-12:45 eller fredagen den 14 oktober kl. 08:30-09:15.

Anmäl dig här!