Nytt högaktuellt förhandsbesked avseende ettårsregeln 

Skeppsbron Skatt har framgångsrikt företrätt en klient i ett förhandsbeskedsärende hos Skatterättsnämnden avseende tillämpning av ettårsregeln. Förhandsbeskedet klargör att ettårsregeln är tillämplig vid arbete utomlands även om vistelsen i utlandet till största del är initierad av arbetstagaren. Förhandsbeskedet har inte överklagats av Skatteverket och är därmed bindande. 

Ettårsregeln innebär att en obegränsat skattskyldig person med en anställning förlagd utomlands i minst ett år i samma land, inte är skattskyldig för tjänsteinkomsten i Sverige trots att tjänsteinkomsten inte beskattas i verksamhetslandet. Härtill krävs att personen inte vistas mer än 72 dagar i Sverige per anställningsår. 

I förarbetena till ettårsregeln uttalas att regeln förutsätter att tjänsten ”är av sådan beskaffenhet att dess utövning kräver vistelse utomlands”. I det nya förhandsbeskedet klargörs innebörden av detta krav. 

Omständigheterna i förhandsbeskedet, bestod av att en arbetstagare frågade om dennes tjänsteinkomst för arbete som skulle utövas i en stat i Karibien (som saknar inkomstskatt), skulle uppfylla ettårsregelns krav. En viktig förutsättning, som angavs i ansökan om förhandsbeskedet, var att arbetstagaren var den part som skulle initiera utlandstjänstgöringen. Arbetsgivaren erbjöd denna möjlighet, för att kunna bibehålla och förvärva särskilt kvalificerad personal. Det aktuella arbetet skulle ske från en av arbetsgivaren nystartad fysisk etablering i landet i fråga, i form av en s.k. ”hubb”.  

Inledningsvis uttalade Skatterättsnämnden att ettårsregeln förutsätter att den skattskyldige har en anställning som innebär att denne vistas utomlands. Däremot framgår det av förarbetena till ettårsregeln att det är självklart att ettårsregeln förutsätter att tjänsten är av sådan beskaffenhet att dess utövning kräver vistelse utomlands. I förarbetena används uttrycket kräver och inte lagtextens uttryck; innebär. Skatterättsnämnden konstaterade dock i detta fall att uttalandet i förarbetena går att förena med lagtextens ordalydelse.  

Vidare konstaterade Skatterättsnämnden att det inte framgår av förarbetena vilka omständigheter som ska beaktas vid bedömningen av ettårsregelns tillämpning. Skatterättsnämnden menade därför att uttalandet är formulerat på så sätt att det ger utrymme för att beakta såväl vad den anställde och arbetsgivaren har avtalat gällande platsen för tjänstens utförande som den anställdes arbetsuppgifter och arbetsgivarens verksamhet.  

Ifråga om dessa bedömningsfaktorer, uttalade Skatterättsnämnden att arbetstagaren själv initierat tjänstgöringen men att arbetsgivaren ändock har valt att bedriva verksamhet i landet och anser att det är nödvändigt att erbjuda arbete vid hubben för att bibehålla kvalificerade arbetstagare. Verksamhetsmässiga skäl ansågs därmed föreligga. Vidare tog nämnden fasta på att arbetet enligt avtal skulle utföras i den aktuella staten, samt att arbetsuppgifterna skulle ha koppling till den nordamerikanska marknaden och arbetet i hubben. 

Skatterättsnämndens bedömning av ettårsregelns tillämpning i det aktuella fallet är ett välkommet klargörande eftersom distansarbete ökar och allt fler arbetsgivare väljer att bedriva verksamhet utomlands. Skatterättsnämndens förhandsbesked bör även kunna appliceras vid en tillämpning av sexmånadersregeln.   

Vi på Skeppsbron Skatt har lång erfarenhet av svensk- och internationell beskattning av både individer och företag. Skeppsbron Skatt är en del av Taxand, världens största nätverk av oberoende skatterådgivare. Vi kan därför i samarbete med våra Taxand-partners erbjuda kvalificerad rådgivning i över 50 länder.  

Tveka inte att kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig eller ditt företag.  

Felix Schöttle
Global Mobility Services
Pernilla van der Capellen
Partner, Global Mobility Services, Private Client Services