Nya stämpelskatteregler föreslås

Enligt förslag från Regeringen, i enlighet med motsvarande ändring i EU-direktiv, ska de två nuvarande delningsformerna fullständig och partiell delning (fission) kompletteras med en tredje form av delning, delning genom separation.

Delning genom separation innebär att en del av det överlåtande bolagets tillgångar och skulder överförs till ett övertagande bolag samtidigt som delningsvederlag utgår till det överlåtande bolaget. Delning genom separation liknar således partiell fission men med skillnaden att delningsvederlaget – aktier och/eller pengar – betalas direkt till det överlåtande bolaget och inte till det överlåtande bolagets aktieägare (vilket är fallet vid partiell delning).

Den nya delningsformen föranleder ett behov av att reglera beskattningen vid överlåtelse av fastigheter och tomträtter. I lagrådsremissen ”Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och tomträtter som görs vid delning av aktiebolag genom separation” föreslår därför Regeringen att stämpelskatt ska tas ut vid förvärv av fastigheter eller tomträtter som görs genom separation. Det nya förslaget innebär således att delning genom separation kommer att hanteras på motsvarande sätt som det befintliga delningssättet partiell delning i stämpelskattelagen. Överlåtelse av fast egendom och tomträtt vid separation kommer således att behandlas på motsvarande sätt som en överlåtelse mellan två bolag. Vid överlåtelse genom separation, varigenom en fastighet förs över till ett annat aktiebolag, kommer därmed överlåtelsen att belastas med en stämpelskatt om 4,25 procent.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 31 januari 2023 och tillämpas på förvärv som görs efter den 30 januari 2023.

Vad händer nu?

Remissen kommer att beredas av Lagrådet, därefter kommer förslaget att bearbetas av Regeringen som sedan ska lämna ett förslag till riksdagen vilken fattar beslut. Förslaget bör dock vara okontroversiellt varför det med stor sannolikhet kommer att röstas igenom i riksdagen. Vi kommer dock fortsatt att bevaka frågan och återkommer.

Vid frågor gällande remissen, kontakta din rådgivare på Skeppsbron Skatt.