Vad behöver man tänka på när man ställer ut ett incitamentsprogram? - Del 2, Implementering

På Skeppsbron Skatt ser vi ett ökat intresse från bolag som vill belöna, motivera och behålla sina anställda genom att erbjuda deltagande i olika typer av incitamentsprogram.

Incitamentsprogram är ett komplement för företag som önskar belöna sina anställda utöver den kontanta lönen, förmåner och eventuella bonusar. De anställda får möjlighet att genom deltagande förvärva exempelvis aktier, olika former av optioner eller kontantbaserad ersättning.

Ersättningen som betalas ut är vanligtvis kopplat till fortsatt anställning inom bolaget under en viss intjänandeperiod och kan även vara knuten till olika prestationskrav som ska vara uppfyllda för att individen ska ha rätt till kompensation genom programmet. Vidare kan det vara nödvändigt att individen ska göra en egen investering för att få delta i programmet.

Exempel på några av de olika typer av instrument som kan ställas ut genom ett incitamentsprogram är följande:

  • Aktier
  • Teckningsoptioner
  • Personaloptioner
  • Kvalificerade personaloptioner
  • Syntetiska optioner

Arbetet med ett incitamentsprogram är normalt en process som löper över flera år – från det att bolaget tar de första diskussionerna om att ställa ut ett program till dess att programmet väl löper ut och deltagarna tar emot ersättning som har intjänats genom programmet.

Men vilka åtgärder behöver göras för att ett bolag ska kunna sätta upp ett program? Och vad krävs för dig som önskar delta?

Vi på Skeppsbron Skatt spelat in ett par filmer för att tydliggöra vilken typ av assistans som kan behövas i de olika faserna både för dig som är arbetsgivare och för dig som är arbetstagare.

I vår andra film berättar Alina Lundberg vad du behöver tänka på i implementeringsfasen.

 

 

I den första filmen berättar Björn Johannson vad som gäller vid design och utformning. Se den här!

Efter sommaren återkommer vi med mer information och fler filmer gällande:

  • Löptid/Livscykel – Vad händer under löptiden? Anställda som slutar?
  • Avslut – Utnyttjande/erhållande av aktier? Beskattning?
  • Sammanfattning – Sammanställning av de viktigaste bitarna.

 

Har ni några frågor gällande incitamentsprogram och de olika delarna är ni varmt välkomna att kontakta oss.

Här kan du läsa mer om de tjänster som Skeppsbron Skatts incitamentsgrupp kan erbjuda.

Vi vill även passa på att önska er alla en glad sommar!

Björn Johansson
Partner, Incitamentsprogram