HFD beviljar avdrag för ingående moms hänförligt till bidragsfinansierat projekt

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har den 19 april 2022 meddelat dom i ett mål som rör avdragsrätt i bidragsfinansierad verksamhet. Målet gällde ett utbildningsbolag som vid sidan av sin momspliktiga utbildningsverksamhet hade bedrivit ett projekt i vilket det hade tillhandahållit kostnadsfria utbildningstjänster till projektdeltagarna. Projektet hade finansierats med bidrag från Europeiska socialfonden. Enligt bolaget har syftet med projektet varit att gynna den egna företagsutbildningsverksamheten genom att få kontakt med, och kunna visa sina färdigheter för, en bred kundkrets.

Skatteverket nekade avdrag för ingående moms på inköp som hade gjorts för detta projekt med motiveringen att kopplingen mellan kostnaderna i projektet och den momspliktiga företagsutbildningsverksamheten var alltför vag och osäker för att kunna medföra avdragsrätt. Det krävs, enligt Skatteverket, att kostnaderna har en direkt koppling till utgående momspliktiga transaktioner för att avdragsrätt för ingående moms ska föreligga, vilket i detta fall saknades eftersom projektet var bidragsfinansierat.

Beslutet överklagades av utbildningsbolaget, och förvaltningsrätten biföll bolagets talan och medgav avdrag för den ingående momsen. Skatteverkets överklagande avslogs sedan av kammarrätten.   

Skatteverket överklagade till HFD, som nu har fastslagit att bolaget har rätt till avdrag för ingående moms på inköp som används inom ramen för ett bidragsfinansierat projekt. I sin bedömning konstaterar HFD inledningsvis att tjänsterna inte har utförts som en direkt motprestation till de bidrag som mottagits och att tjänsterna därmed inte ska beläggas med utgående moms. Den ingående momsen på inköpen saknar därmed direkt koppling till utgående momspliktiga transaktioner.

HFD konstaterar vidare att bolaget gett in utredning som stödjer att deltagandet i projektet har lett till uppdrag i den momspliktiga verksamheten, samt att det saknas skäl att ifrågasätta att bolagets syfte med deltagandet i projektet var att marknadsföra, och därmed öka intäkterna i, bolagets momspliktiga verksamhet.  HFD fann därför att det förelåg ett samband mellan bolagets inköp inom ramen för det bidragsfinansierade projektet och bolagets samlade ekonomiska verksamhet och att inköpen därmed utgör allmänna omkostnader i den momspliktiga verksamheten. HFD konstaterade också att avdragsrätten inte ska påverkas av att dessa kostnader var bidragsfinansierade och att bolaget därmed inte behövde ta höjd för dem vid prissättningen av de momspliktiga tjänsterna.

 

Vår kommentar

Aktuellt mål är principiellt viktigt eftersom den visar att avdragsrätt kan föreligga för ingående moms på inköp som görs till ett bidragsfinansierat projekt, trots att momspliktiga utgående transaktioner saknas i projektet. Detta innebär att avsaknaden av direkt koppling till utgående momspliktiga transaktioner inte utgör ett hinder för avdragsrätten så länge man kan visa att det bidragsfinansierade projektet, som inköpen är hänförliga till, drivs i syfte att gynna den momspliktiga verksamheten som bedrivs i övrigt. Det är således viktigt att detta syfte kan styrkas av den som gör avdraget.