Skatteverket föreslår utvidgade möjligheter till frivillig skattskyldighet

Skatteverket föreslår i en promemoria till regeringen ett antal lagändringar och som innebär utvidgade möjligheter till frivillig skattskyldighet. Skatteverket föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2023.

I korthet är det följande förändringar som föreslås:

  • Det ska inte längre finnas krav på att hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet på den hyrda ytan. Det kan därmed bli möjligt att t.ex. hyra ut till ideella verksamheter, momsfria bolag eller till och med till privatpersoner. Någon möjlighet till frivillig skattskyldighet vad avser upplåtelse av stadigvarande bostad föreslås dock inte.

 

  • En annan viktig förändring som föreslås är att kravet på stadigvarande användning slopas. Det kommer då att bli möjligt att vara frivilligt skattskyldig för uthyrning av en yta som delas av flera hyresgäster samtidigt och uthyrningen till respektive hyresgäst behöver inte heller vara av viss längd utan även t.ex. deltidsupplåtelser kan bli föremål för frivillig skattskyldighet.

 

  • Skatteverket föreslår också att frivillig skattskyldighet i ett uthyrningsled inte längre ska förutsätta att också senare uthyrningsled omfattas av frivillig skattskyldighet, d.v.s. en momsfri andrahandsuthyrning kommer inte att omöjliggöra för en förstahandsuthyrning att vara föremål för frivillig skattskyldighet.

 

  • Skatteverket föreslår dock inte någon möjlighet till frivilligt utträde ur den frivilliga skattskyldigheten och motiverar det med att ett nytt föreslaget flexibelt system skulle kunna utnyttjas om det inte skulle finnas någon tröskel för att kliva in och ur systemet. Därmed kvarstår de sedan tidigare få möjligheterna till att utträda ur frivillig skattskyldighet men med en ytterligare begränsning i att den frivilliga skattskyldigheten inte längre skulle upphöra om en hyresgäst som ska bedriva momsfri verksamhet på den hyrda ytan flyttar in.
    Den frivilliga skattskyldigheten upphör enligt förslaget endast i följande fall: om ytan övergår till att hyras ut eller användas som stadigvarande bostad, om uthyraren helt slutar att hyra ut ytan och inte har för avsikt att på nytt hyra ut den, eller om ytan på grund av rivning, eller annan orsak av motsvarande verkan, inte längre kan användas.

 

Vår kommentar

Både för fastighetsägare och hyresgäster skulle de föreslagna förändringarna både förenkla och underlätta anpassningen till nya sätt för uthyrning och användning av lokaler.

De föreslagna utvidgade möjligheterna till frivillig skattskyldighet, samtidigt som någon möjlighet till frivilligt utträde inte föreslås, kommer dock att innebära att det blir än viktigare överväga om en uthyrning verkligen bör bli föremål för frivillig skattskyldighet.

Skeppsbron Skatt bevakar naturligtvis Skatteverkets förslag och återkommer så snart vi vet mer om ett eventuellt genomförande.