Stämpelskatt vid reglering och klyvning – Lantmäteriets rapport har kommit

Lantmäteriet fick under 2020 i uppdrag av regeringen att utreda om det finns förutsättningar att införa en generell stämpelskatteplikt för förvärv av fast egendom genom fastighetsbildning på samma sätt som vid förvärv genom exempelvis köp eller byte. Igår presenterade Lantmäteriet sin rapport. Rapporten kan sammanfattas enligt följande:

Jordabalksförvärv med efterföljande fastighetsbildning

  • Vid ett skattepliktigt förvärv, såsom köp eller byte, av fast egendom som följs av fastighetsbildning föreslås att skattskyldighet inträder när uppgift om fastighetsbildningen förs in i fastighetsregistret (huvudförslag).
  • Ett alternativ är att införa ett krav på lagfartsprövning och beskatta förvärvaren i samband med lagfartsprövningen (alternativt förslag).

 

Förvärv genom fastighetsreglering eller klyvning

  • Förvärv av fast egendom genom fastighetsreglering och klyvning föreslås bli skattepliktiga.
  • Stämpelskatten ska beräknas på värdet av den förvärvade egendomen.
    • Vid reglering föreslås värdet på egendomen utgöras av den avstående fastighetens marknadsvärdeminskning till följd av förvärvet.
    • Vid klyvning föreslås värdet på egendomen utgöras av marknadsvärdet på den förvärvade klyvningslotten.
  • Värdet bedöms med ledning av intyg av sakkunnig eller annan utredning.
  • Beskattning föreslås ske endast till den del värdet på egendomen överstiger 1 000 000 kr för fysiska personer respektive 350 000 kr för juridiska personer.

Lantmäteriet har inte förslagit om någon ändring av stämpelskattesatsen, som för närvarande uppgår till 1,5 % för fysiska personer respektive 4,25 % för juridiska personer.

Vad händer nu?

Lantmäteriet lämnar inte förslag på när de nya bestämmelserna ska träda ikraft, men framför att de behöver cirka 12 månader förberedelsetid för att kunna ta emot de nya ärendena. Vidare nämner Lantmäteriet att förfarande och uppbördsfrågor måste utredas särskilt. Förslaget kommer att bearbetas av regeringen som därefter ska lämna ett förslag till riksdagen. Vi kommer fortsatt att bevaka frågan och återkommer.

Länk till Lantmäteriets rapport (Länk till Bilaga 1 samt Länk till Bilaga 2)

Vid frågor gällande utredningen, kontakta din rådgivare på Skeppsbron Skatt.