Två nya ställningstaganden från Skatteverket som innebär att samfällighetsföreningar och andra ekonomiska föreningar i vissa fall ska redovisa moms på betalningar från medlemmarna

Förra året refererade vi en ny dom från EU-domstolen vilken vi förutsåg skulle kunna innebära ett förändrat rättsläge för samfällighetsföreningar i Sverige. Kortfattat så ansåg EU-domstolen att en samfällighetsförening med ändamålet att förse medlemmarna med värme skulle redovisa moms på leveransen av värme till medlemmarna, d.v.s. även när fråga var om att tillgodose medlemmarnas egna behov och inom ramen för föreningens ändamål. I svensk praxis har man sedan tidigare ansett att det i dessa fall inte har varit fråga om någon momspliktig omsättning.

Med anledning av bl.a. nämnda dom från EU-domstolen har SKV publicerat två ställningstaganden vilka vi refererar samt kommenterar nedan.

1. Ställningstagande om Samfällighetsföreningars tillhandahållanden till medlemmar

Tidigare svensk rättspraxis har i korthet, vad gäller samfällighetsföreningar, gjort skillnad på när det är fråga om att tillgodose medlemmarnas egna behov respektive när det rör sig om tillhandahållanden till utomstående. Innebörden av denna praxis har varit att tillhandahållanden till medlemmarna som skett inom ramen för samfällighetsföreningens ändamål inte har utgjort omsättningar i momshänseende. Har en samfällighetsförening däremot tillhandahållit tjänster till andra än medlemmar, har dessa ansetts utgöra omsättningar och då även genererat en avdragsrätt för moms för samfällighetsföreningen i den mån som omsättningarna har varit momspliktiga. Ett vanligt exempel på detta har varit att en samfällighetsförening har hyrt ut ett parkeringsplatser direkt till boende i medlemmarnas bostadsrättsföreningar.

I korthet så menar SKV i sitt nya ställningstagande att samfällighetsföreningar kan anses tillhandahålla varor och tjänster till medlemmarna även när föreningarnas syfte är att tillgodose medlemmarnas behov. Det innebär enligt SKV att äldre svensk praxis på området som innebär att sådana tillhandahållanden inte föreligger mellan samfällighetsföreningen och dess medlemmar i dessa fall, inte längre är tillämplig.

Vad gäller i vilka fall en samfällighetsförening kan anses tillhandahålla varor eller tjänster mot ersättning till sina medlemmar anger SKV att en förening som uppför och förvaltar en gemensamhetsanläggning (GA) mot att medlemmarna betalar sin andel av kostnaderna för anläggningen, anses tillhandahålla varor/tjänster till sina medlemmar. Det föreligger enligt SKV ett direkt samband mellan det som samfällighetsföreningen tillhandahåller och medlemmarnas betalningar. Att det enligt lag krävs ett anläggningsbeslut för att bilda en GA och att anläggningsbeslutet ligger till grund för hur kostnaderna för anläggningens utförande och drift ska fördelas mellan medlemmarna, saknar enligt SKV betydelse för bedömningen av huruvida momspliktig omsättning föreligger mellan samfällighetsföreningen och dess medlemmar.

Vad gäller frågan om en självständig ekonomisk verksamhet bedrivs anger SKV att en samfällighetsförening bedriver en sådan verksamhet om de fortlöpande förvaltar en GA mot ersättning. Enligt SKV:s uppfattning agerar en samfällighetsförening självständigt gentemot medlemmarna i och med sin status som självständig juridisk person med egen rättskapacitet.

När en samfällighetsförening omsätter varor och tjänster till medlemmarna gör den det således enligt SKV i egenskap av en beskattningsbar person. Samfällighetsföreningarna ska därmed som utgångspunkt enligt SKV debitera moms på den ersättning som medlemmarna betalar, och här nämner SKV särskilt som exempel uttaxerade belopp enligt debiteringslängden.

SKV nämner slutligen att det dock inte blir fråga om att redovisa moms för en samfällighetsförening som omfattas av reglerna om skattebefrielse för företag med liten omsättning, dvs med en omsättning understigande 30 000 kr.

2. Ställningstagande om insatskapital till ekonomiska föreningar som driver olika slags anläggningar

SKV gör i detta andra ställningstagande liknande bedömningar som i det förra.

Till att börja med anger SKV att det är fråga om att en ekonomisk förening tillhandahåller en tjänst till medlemmarna när föreningen ger sina medlemmar möjlighet att få tillgång till en anläggning genom att ansluta medlemmarnas respektive fastighet till anläggningen. Anslutningen medför en möjlighet att nyttja anläggningen och får enligt SKV i sig själv anses innebära att en tjänst tillhandahålls och detta oavsett om föreningen själv, eller någon utomstående, kommer att stå för tillhandahållandet av varor eller tjänster via anläggningen till medlemmarna.

Vidare anger SKV att det är fråga om ett direkt samband mellan tillhandahållandet och betalningen – och därmed fråga om omsättning – t ex när medlemmarna betalar olika mycket beroende på medlemmarnas nyttjandegrad.

SKV ställer även upp en presumtion för när det inte ska anses vara fråga om ett sådant direkt samband varvid följande omständigheter ska vara uppfyllda enligt SKV;

  • insatskapitalet ska betalas med ett lika stort belopp av alla medlemmar,
  • betalningen ska göras med en engångssumma och
  • det ska göras sannolikt att insatsen kommer att återbetalas om en medlem utträder ur föreningen. I detta avseende nämner SKV särskilt att det inte kan anses sannolikt att återbetalning kommer att ske om kapitalet i föreningen är bundet i anläggningen.

För att sammanfatta så anser SKV att när det finns ett, enligt SKVs mening, direkt samband mellan det som föreningen tillhandahåller och insatskapitalet, så ska betalningen av detta anses som ersättning för tillhandahållandet.

Vad gäller frågan om en ekonomisk verksamhet bedrivs så anger SKV att ekonomiska föreningar som driver anläggningar där de mot ersättning ger sina medlemmar möjlighet att fortlöpande få tillgång till en anläggning genom att ansluta medlemmarnas respektive fastighet till denna, bedriver ekonomisk verksamhet. När ekonomiska föreningar omsätter varor eller tjänster gör de enligt SKV följaktligen det i egenskap av beskattningsbar person.

Kommentar

SKVs ställningstaganden väcker en mängd frågeställningar och skapar stor osäkerhet avseende momshanteringen för samfällighetsföreningar.

Det är vidare enligt vår mening otydligt vilka former av betalningar som Skatteverket anser ska beläggas med moms. När Skatteverket nämner att moms ska utgå på uttaxerade belopp enligt debiteringslängden för en samfällighetsförening, menar Skatteverket då löpande uttaxeringar för drift etc. eller menar Skatteverket också att moms ska utgå på medlemmarnas ursprungliga insatser vilka fastställs av Lantmäteriet utifrån andelstal,
t ex anläggningsbidrag som uttaxeras enligt debiteringslängden?

Vi ser många frågeställningar i detta som vi önskar att Skatteverket hade belyst och besvarat i ställningstagandet.

SKV behöver därför enligt vår mening göra flera förtydliganden samt exemplifiera sin bedömning, och kanske även komma med tillämpningsföreskrifter kopplat till ställningstagandena då ställningstagandena kan komma att medföra stora förändringar för många föreningar och dess medlemmar.