Arbetsgivare till en digital nomad 

Digitala nomader – Del 3/4

I denna del av vår artikelserie om digitala nomader, ska det redogöras för vilka skattemässiga utmaningar och skyldigheter en arbetsgivare, som har digitala nomader som anställda, ställs inför. Som fortsättning på exemplet från del 2 i artikelserien kommer nedan redogöras för en svensk arbetsgivarens skyldigheter när en anställd arbetar från Spanien.  

Om en anställd digital nomad väljer att arbeta från något annat land än Sverige kvarstår arbetsgivarens skyldigheter som om den anställde fortsatt arbetade i Sverige. Vad utgör då dessa skyldigheter? Och innebär detta att arbetsgivaren även kan få skyldigheter i landet som en digital nomad arbetar ifrån? 

En svensk arbetsgivare eller en utländsk arbetsgivare med fast driftställe i Sverige, som betalar ut lön till en anställd, är som huvudregel skyldig att månatligen innehålla och rapportera in preliminärskatteavdrag samt arbetsgivaravgifter till Skatteverket.  

Procentsatsen för innehållande av preliminärskatt är antingen utifrån Skatteverkets tabeller (30–55 %) eller utifrån ett beslut om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (25 %), beroende på om den anställde är obegränsat- eller begränsat skattskyldig i Sverige. Procentsatsen för sociala avgifter är 31,42 %. Om arbetsgivaren inte fullföljer sina skyldigheter riskeras skattetillägg.  

Exempel – anställd digital nomad i Spanien 

Även för begränsat skattskyldiga digitala nomader, uppkommer registrerings- och rapporteringsskyldigheter som huvudregel för den svenska arbetsgivaren i Spanien. 

Beroende på vad för arbete som utförs i Spanien, samt under vilken tidsperiod arbetet utförs, riskerar arbetsgivaren även få ett fast driftställe där och därigenom på bolagsnivå bli skattskyldig för inkomst hänförligt till det fasta driftstället. Det innebär att en bolagsdeklaration måste lämnas in i Spanien.  

Arbetsgivaravgifter 

Som huvudregel kan en arbetstagare kvarstå i svensk socialförsäkring, även om denne under en period jobbar från ett annat land. Arbetstagaren måste i sådant fall vara utsänd av sin arbetsgivare. Om tiden utomlands är långvarig skall socialförsäkringstillhörigheten utredas. Om den digitala nomaden verkar från ett land utanför EU/EES, finns en betydande risk att arbetsgivaren måste erlägga arbetsgivaravgifter både i Sverige och det andra landet.  

Sammanfattande slutsatser 

Sammanfattningsvis är det viktigt att en digital nomads arbetsgivare fortsätter den månatliga rapporteringen av preliminärskatteavdrag och sociala avgifter till Skatteverket. Arbetsgivaren bör också vara uppmärksam på att denne riskerar att behöva innehålla preliminärskatt, och ibland betala arbetsgivaravgifter i det land en anställd digital nomad arbetar ifrån. Detta gäller framför allt om den anställda digitala nomaden blir obegränsat skattskyldig i det andra landet. Slutligen bör även arbetsgivaren förutse risker för att få ett s.k. fast driftställe i det andra landet, eftersom det gör att arbetsgivaren blir skyldig att deklarera och betala bolagsskatt där.  

Skeppsbron Skatt är en del av Taxand, världens största nätverk av oberoende skatterådgivare. Vi kan därför i samarbete med våra Taxand-partners erbjuda kvalificerad rådgivning kring att verka som digital nomad i över 50 av världens länder. 

Tveka inte att kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig, ditt företag eller din arbetsgivare.

Felix Schöttle
Global Mobility Services
Pernilla van der Capellen
Partner, Global Mobility Services, Private Client Services
Anders Lagerholm
Partner, Global Mobility Services