Skatterättsnämnden öppnar upp för utökade möjligheter till återbetalning av skatt på energi i industriell verksamhet

Skatterättsnämnden publicerade den 7 februari 2022 ett förhandsbesked som öppnar upp förbättrade möjligheter att få återbetalning av/avdrag för skatt på energi i industriell tillverkningsprocess där verksamheten bolaget i övrigt inte är huvudsakligen industriell. Som exempel kan nämnas olika former av tillverkning i tjänsteföretag eller inom dagligvaruhandeln.

Enligt lagen om skatt på energi (LSE) föreligger rätt till avdrag/återbetalning av elskatt avseende el som den skattskyldige förbrukat i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet. Detta innebär således att skatten minskar från 35,6 öre per kWh till 0,6 öre per kWh för sådan el som förbrukas i industriell tillverkningsprocess.

Beslutet från Skatterättsnämnden gällde frågan om möjlighet att få nedsatt elskatt i en industriell tillverkningsprocess i en spannmålsverksamhet. Skatteverket framförde i målet att en förutsättning för att verksamheten ska kunna anses som industriell är att den huvudsakliga verksamheten som bolaget bedriver är industriell. Denna inställning har sin grund i ett ställningstagande från år 2008 där Skatteverket framförde att ett sådant huvudsaklighetskrav kan utläsas i förarbetena.

Denna frågeställning har sedan varit föremål för prövning i åtskilliga processer i förvaltningsrätter och kammarrätter där domstolarna har följt Skatteverkets ställningstagande.

Skatteverket har dessutom under de senaste åren börjat tillämpa ställningstagandet alltmer frekvent och börjat vägra bolag som tidigare beviljats nedsatt energiskatt sådan nedsättning med motiveringen att deras verksamhet i huvudsak är annan än industriell, sett till omsättningen.

I aktuellt förhandsbesked backar Skatteverket något från sitt ställningstagande och framför att bedömningen av vad som utgör den huvudsakliga verksamheten även kan göras utifrån energiförbrukningen (dvs. att den verksamheten som förbrukar mest energi är den huvudsakliga).

Skatterättsnämnden konstaterar dock att det saknas stöd lagtexten för att kräva att den huvudsakliga verksamheten ska vara industriell. Nämnden konstaterar vidare att det inte finns något stöd i förarbetena för en sådan tillämpning varför nämnden kommer till slutsatsen att Skatteverket inte för rätt till återbetalning/avdrag kan kräva att den huvudsakliga verksamheten ska vara industriell.

 

Vår kommentar

Det är glädjande att flera års (enligt vår mening) felaktig tillämpning från Skatteverket och domstolar nu kan vara på väg att ta slut. Vi känner också en stor glädje i att nämnden helt och hållet följer den rättsliga analys som Fredrik Mattsson och Mats Holmlund publicerade i en artikel i tidningen Skattenytt under hösten 2021 där de gjorde en historisk genomlysning av hur begreppet industriell verksamhet har behandlats i förarbeten och tillämpning genom åren i syfte att visa på att det inte finns något stöd för Skatteverkets och domstolarnas synsätt.

Vi vill betona att detta bara är ett avgörande från Skatterättsnämnden och inte en dom från HFD.  Men vi noterar att även Skatteverket faktiskt tycks vara på väg att ändra inställning då man i ärendet medger att en huvudsaklighetsbedömning kan göras på annan grund, t.ex. utifrån energiförbrukningen (vilket sannolikt ger ett väsentligt annat utfall än en bedömning utifrån omsättningen).

Såsom rubriken antyder öppnar ställningstagandet upp möjligheter att begära omprövning i de fall företag tidigare har nekats återbetalning eller avdrag och detta upp till sex år tillbaka i tiden.

Möjligheten till att begära omprövning gäller inte bara skatt på el utan även skatt på bränsle.

Tveka inte att höra av er till oss om ni har frågor angående era möjligheter att få tillbaka skatt på energi.

Lina Engman
Partner, Indirekt skatt