Deklaration och beskattning av kryptovaluta  

Från att till en början ha varit ett intresse främst bland s k ”datornördar”, har investering i kryptovaluta blivit allt vanligare bland allmänheten. De senaste åren har även s.k. ”altcoins”, det vill säga andra kryptovalutor än Bitcoin, vuxit fram i stadig takt.  

Men hur beskattas egentligen en kapitalvinst som avser kryptovaluta för en individ som är obegränsat skattskyldig i Sverige? Hur ska en sådan kapitalvinst deklareras i Sverige, och finns det möjlighet till avdrag för förluster i kryptovaluta? 

Till en början rådde rättslig osäkerhet kring hur Bitcoin och andra kryptovalutor skulle behandlas skattemässigt. Skatteverket framförde 2014 en uppfattning att Bitcoin, och liknande kryptovalutor, inte skattemässigt kunde motsvara valuta eller delägarrätter. Skatteverkets resonemang bekräftades av Högsta förvaltningsdomstolen i en dom från 2018.  

Sedan nyss nämnda dom, gäller således att kryptovaluta ska beskattas som s.k. ”andra tillgångar”, vilket innebär att omkostnadsbeloppet ska beräknas enligt den s.k. genomsnittsmetoden och att maximalt 70 procent av en förlust får dras av mot andra kapitalinkomster. 

Vid beräkning av en kapitalvinst enligt genomsnittsmetoden, ska det s.k. genomsnittliga anskaffningsvärdet räknas fram, om det köpts kryptovaluta vid flera tillfällen som sedan sålts under det aktuella beskattningsåret. Om kryptovalutan har köpts och/eller sålts i annan valuta än SEK, ska omräkning ske mot SEK enligt aktuell dagskurs för transaktionen. Varje försäljning ska sedan deklareras i blankett K4, vilken ska biläggas den årliga inkomstdeklarationen. Eventuella överskott i inkomstslaget kapital beskattas sedan med 30 % skatt.  

I de fall då en person under beskattningsåret varit skattskyldig i mer än ett land, kan det bli aktuellt att tillämpa ett skatteavtal, för att undvika att kapitalvinsten dubbelbeskattas. Varierande skattekonsekvenser kan även uppstå vid byte av kryptovaluta, utlåning av kryptovaluta, samt vid övriga dispositioner av kryptovaluta. 

Därutöver finns det även risk att inkomst av kryptovaluta beskattas som näringsverksamhet, med avsevärt högre skattesatser i jämförelse med kapitalskatten, vilket blir aktuellt då aktiviteten är av mer yrkesmässig och självständig karaktär. Det nyss sagda gäller i förhållande till trading, växling, s.k. ”mining”, och liknande aktiviteter. Slutligen ska även nämnas att en individ riskerar skattetillägg om 40 %, för det fall han/hon inte tar upp sin inkomst korrekt gentemot Skatteverket.  

Skeppsbron Skatt är en del av Taxand, världens största nätverk av oberoende skatterådgivare. Vi kan därför i samarbete med våra Taxand-partners erbjuda kvalificerad rådgivning i över 50 länder. Vår CAS-grupp har lång erfarenhet av både nationell och internationell individbeskattning, innefattande skattemässig hantering av kryptovaluta.  

Tveka inte att kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig.  

Felix Schöttle
Global Mobility Services
Pernilla van der Capellen
Partner, Global Mobility Services
Anders Lagerholm
Partner, Global Mobility Services