Ändring av dokumentationsreglerna i Danmark  

Den 25 november 2021 antogs en ny lagstiftning i Danmark som innebär att skattskyldiga i Danmark undantas från kravet att lämna in dokumentation för koncerninterna transaktioner inom Danmark. Reglerna gäller för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2021 eller senare.  

Bakgrund 

I slutet av förra året införde Danmark en lagstiftning som innebär att internprissättningsdokumentationen ska lämnas in till skatteverket senast 60 dagar efter deklarationen lämnats in. Såväl Master som Local file måste lämnas in.  

I samband med detta väcktes frågor om nationella transaktioner – som tidigare dokumenterats i Danmark – kunde undantas från de nya reglerna i syfte att underlätta administrationen för företagen.  

Innebörden av de nya reglerna 

Reglerna innebär att skattskyldiga i Danmark med rent inhemska koncerninterna transaktioner (DK <–> DK) undantas från kravet att lämna in dokumentationen. Det ska dock noteras att även om undantaget är tillämpligt så ska dessa transaktioner fortfarande uppfylla armlängdsprincipen. Den danska skattemyndigheten kan även vid revision begära att bolaget i fråga ska tillhandahålla dokumentation för att kunna bedöma om transaktionerna är på armslängds avstånd eller inte. 

Ytterligare förändringar 

Utöver ovan innebär de nya reglerna att benchmarkingstudier kommer krävas i högre grad än idag. Det nämns att en benchmarkingstudie ska upprättas om den kan ge relevant information för den prissättningsmetod som används. Exempelvis, om TNMM (transactional net margin method) används kan en benchmarkstudie ge relevant information om armlängdsmässiga nettomarginaler.  

Om en benchmarkstudie upprättats måste den biläggas och lämnas in tillsammans med dokumentationen. Straffavgifter kan tas ut om benchmarkstudier saknas.   

Vår kommentar 

Reglerna om obligatorisk inlämning av dokumentationen till skattemyndigheten innebar en märkbar skärpning av internprissättningsreglerna i Danmark, och möjligheten att undanta bolag med endast inhemska transaktioner innebar således en lättnad för många koncerner. Med det sagt innebär dock inte de nya reglerna att inhemska transaktioner kan prissättas utan hänsyn till armlängdsprincipen, utan bolag som undantas måste fortfarande analysera vilken prissättningsmetod som är mest lämplig i deras prissättning och vara beredd på att underbygga den metoden vid en eventuell revision. 

Du är varmt välkommen att kontakta oss om du behöver hjälp med din dokumentation eller har frågor om hur ditt företag påverkas av de nya reglerna.