Lagändringar gällande skatt för arbetsgivare och arbetstagare fr o m 1 januari 2022

Förra veckan presenterade finansutskottet ett betänkande till riksdagen med sina förslag på de ändringar regeringen föreslog i budgetpropositionen i höstas. Riksdagen sa ja till följande:

  • Grundavdraget höjs för personer över 65 år
  • Jobbskatteavdraget höjs för låg- och medelinkomsttagare
  • Avdragsrätten för gåvor utökas
  • Reglerna för tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort förenklas
  • Reklamskatten avskaffas
  • Beskattningen av personaloptioner blir förmånligare i vissa fall
  • Skattereduktionen för sjuk- och aktivitetsersättning förstärks
  • Cykelförmån införs

 

Nedan följer en kort beskrivning av respektive ändring som börjar gälla den 1 januari 2022.

Avdragsrätten för gåvor utökas

Beloppsgränsen för gåvoskatteavdraget kommer höjas till nästa år. Idag kan man få en skattereduktion för gåvor på 25 % där maxbeloppet som utgör underlag för avdraget är 6 000 kronor per år, vilket motsvarar ett skatteavdrag på maximalt 1 500 kronor per år. Från 1 januari 2022 höjs maxgränsen 6 000 kronor till 12 000 kronor. Utökningen innebär att man som högst kommer kunna få en skattereduktion på 3 000 kronor per år.

Förenklade regler om tjänsteställe och skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag

Reglerna om tjänsteställe och skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag förenklas. Tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort kommer i vissa fall jämställas med tjänsteresor när det gäller möjligheten att göra avdrag för ökade levnadskostnader. Detta innebär att avdrag kommer få göras som för tjänsteresor om anställningen eller uppdraget är avsett att pågå i högst en månad och avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen överstiger 50 kilometer.

Den som är tillfälligt anställd hos en statlig myndighet, region, kommun eller ett kommunalförbund för att delta i en insats, exempelvis en olycka eller kris, kommer från 1 januari 2022 anses ha tjänsteställe i bostaden.

Förenklingarna innebär att kostnadsersättning för ökade utgifter som inte överstiger schablonbeloppen undantas från beskattning hos arbetstagaren och från skatteavdrag och arbetsgivaravgifter hos arbetsgivaren.

Avskaffad reklamskatt

Lagen om skatt på annonser och reklam upphävs 1 januari 2022. Avskaffandet av reklamskatten medför förändringar i lagen om förhandsbesked i skattefrågor, lagen om omräkningsförfarande vid beskattning för företag som har sin redovisning i euro mm, skatteförfarandelagen och tullagen.

Förstärkta skattereduktioner för sjuk- och aktivitetsersättning

Skattereduktion för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning förstärks i syfte att minimera skillnaden i beskattning av nämnda ersättningar och av arbetsinkomster. Skattereduktionen för sjuk- och aktivitetsersättning kommer ändras till att i närmaste mån motsvara hur beräkningen av jobbskatteavdraget görs. Personer med sjukersättning och aktivitetsersättning beräknas få en skattesänkning på i genomsnitt 10 000 kronor per år.

Skattelättnad för cykelförmån

En skattelättnad för cyklar som arbetsgivaren tillhandahåller sina anställda för privat bruk införs 1 januari 2022. Skattelättnaden innebär att cykelförmån inte ska tas upp till beskattning till den del värdet av förmånen uppgår till högst 3 000 kronor per år. 

Utvidgning av reglerna om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall

Reglerna om lättnad i beskattning av personaloptioner kommer i vissa fall utvidgas och förenklas. Förmån av personaloptioner ska inte tas upp till beskattning i inkomstslaget tjänst om vissa villkor är uppfyllda och arbetsgivaren ska på så sätt inte betala arbetsgivaravgifter. Beskattning av personaloptioner sker i inkomstslaget kapital när den skattskyldige avyttrar de andelar som har förvärvats genom utnyttjande av personaloptioner.

Reglerna utvidgas till att även gälla företag där medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget är lägre än 150, i stället för de nuvarande 50, och med en nettoomsättning eller balansomslutning som uppgår till högst 280 miljoner kronor, i stället för 80 miljoner kronor. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter kommer också omfattas av reglerna även om de inte är anställda i företaget. Vidare kommer reglerna även att ändras till att möjliggöra ett nyttjande av personaloptioner för förvärv av en andel eller av en teckningsoption som ger rätt att förvärva en andel. En personaloption ska även kunna ges ut av företag och ge rätt till ett framtida förvärv av en andel eller en teckningsoption i ett annat företag inom samma koncern.

Utöver detta kommer även grundavdraget för personer över 65 år att höjas och jobbskatteavdraget för låg- och medelinkomsttagare kommer höjas vilket medför en sänkt skatt med ca 150 kronor per månad för heltidsanställda.

Tveka inte att kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig eller ditt företag.

Anders Lagerholm
Partner, Global Mobility Services
Pernilla van der Capellen
Partner, Global Mobility Services, Private Client Services