Uppdaterad överenskommelse för Pelare 1 och 2

Den 8 oktober 2021 enades officiellt 136 stycken av medlemmarna i OECD/G20 Inclusive Framework (IF) om vissa nyckelparametrar i Pelare 1 och 2. Detta är i linje med överenskommelsen den 1 juli 2021 där de flesta medlemmarna förbands sig att nå en överenskommelse om båda pelarna senast i oktober 2021. 

Läs gärna vår senaste notis om Pelare 1 och 2 för att få veta mer om Pelarnas innehåll [OECD:s publicerar en översikt över de slutliga versionerna av pelare 1 och 2 – Skeppsbron Skatt]. Nedan presenteras kort nyheter från den senaste överenskommelsen. 

 

Pelare 1 

Syftet med Pelare 1 är att omfördela vissa beskattningsrättigheter till s.k. marknadsjurisdiktioner där bolagets användare och kunder finns, oavsett om bolaget har fysiskt närvaro där eller inte. De bolag som omfattas är multinationella bolag (MNE) med en global omsättning över 20 miljarder euro och en vinstmarginal över 10%.  

Fyra observationer och nyheter i den uppdaterade överenskommelsen 

 

  1. Beräkning av tröskelvärdet

Den globala omsättningen (20 miljarder euro) och vinsten (10%) ska enligt den senaste publikationen baseras på ett medelvärde, dock presenterades inga detaljer gällande hur detta värde ska räknas ut. Som tidigare presenterats är tanken att omsättningsnivån ska reduceras till 10 miljarder euro sju år efter implementeringen. 

 

  1. Belopp A – andel vinst som ska omfördelas

Belopp A blir aktuell för koncerner som överstiger tröskelvärdena enligt ovan och som har en viss omsättningsnivå i de s.k. marknadsjurisdiktionerna. Enligt den uppdaterade överenskommelsen kommer det vara 25% av residualvinsten utöver vinstmarginalen om 10% som ska fördelas.  

 

  1. Bindande tvistlösningsmekanismer 

För att undvika dubbelbeskattning till följd av reglerna inom Pelare 1 inkluderas en obligatorisk och bindande tvistlösningsprocess. 

I den tidigare publiceringen framgick att OECD skulle ta hänsyn till frågan om en valbar bindande tvistlösningsmekanism för tvister relaterade till Belopp A för utvecklingsekonomier under vissa förutsättningar. I den senaste publiceringen fastslogs att en sådan valbar bindande tvistlösningsmekanism kommer vara tillgänglig för sådana utvecklingsekonomier men att rätten till en valbar mekanism kommer ses över regelbundet. 

 

  1. Unilaterala åtgärder tas bort omgående

Med unilaterala åtgärder åsyftas ensidiga, nationella regler för beskattning av digitala tjänster. Belopp A kommer att genomföras genom en multilateral konvention, och i den senaste publikationen anges att unilaterala regler och andra liknande åtgärder kommer avskaffas samtidigt som länderna förbinder sig att inte införa sådana åtgärder i framtiden. Det framgår även att nyligen införda skatter för digitala tjänster eller liknande inte kommer att åläggas bolag från den 8 oktober 2021 till den 31 december 2023 (eller när den multilaterala konventionen träder i kraft). Metoden för avlägsnandet av befintliga digitala skatter och liknande åtgärder kommer enligt publiceringen att samordnas på ett lämpligt sätt.  

 

Vår kommentar 

Vissa detaljer kvarstår fortfarande innan Pelare 1 kan implementeras i medlemsländerna, och resterande delar förväntas presenteras löpande under 2022.  

Den uppdaterade översikten visar på vissa framsteg. Största nyheten gäller framförallt att länderna kommer förbinda sig till att inte implementera skatter på digitala tjänster samt att nyligen implementerade digitala skatter inte får föreläggas bolag fram till implementeringen av den multilaterala konventionen. Publiceringen ger dock ingen större vägledning på de tekniska frågorna som återstår och detaljerna gällande Belopp B saknas fortfarande.

Vidare är Pelare 1 reglerna inte automatiskt tillämpliga i medlemsländerna utan kräver implementation. Utöver den multilaterala konventionen kommer ändringar i nationell lag bli nödvändiga för att genomföra de nya beskattningsrättigheterna under Belopp A. För att underlätta samstämmighet i tillvägagångssättet och försäkra att de överenskomna tidslinjerna efterlevs kommer s.k. modellregler utvecklas för Belopp A. Givet den ambitiösa implementeringsplanen kommer det bli intressant att följa utvecklingen i de olika länderna samt på EU-nivå. 

Ta gärna kontakt med oss på Skeppsbron Skatt om du vill diskutera vad det nya internationella skattesystemet kan innebära för ditt företag.  

 

Pelare 2

Syftet med Pelare 2 är att motverka företagsstrukturer, där vinster flyttas för att beskattas i lågskatteländer, samt att motverka ett s.k. race to the bottom mellan olika länders nivå på bolagsskatt. Överenskommelsen från den 8 oktober 2021 följer till stor del översikten över de slutliga versionerna av pelare 1 och 2 som publicerades i juli 2021.

Den stora nyheten i överenskommelsen från den 8 oktober är att OECDs medlemsstater slutligen enats om att 15 % ska gälla som miniminivån på effektiv beskattning för GloBE-reglerna. För Subject to tax rule har medlemsstaterna nu enats om att minimikällskatten får uppgå till max 9 %.

Fyra observationer och nyheter i den uppdaterade överenskommelsen

 

  1. GloBE-reglerna

Pelare 2 består av dels två nationella regler, den s.k. Income inclusion rule (IIR) och den s.k. Undertaxed payment rule (tillsammans GloBE-reglerna), dels kompletteras med den s.k. Subject to tax rule som nekar förmåner enligt skatteavtal på vissa betalningar inom en koncern. IIR innebär att moderbolagsstaten fångar upp och beskattar dotterbolag för mellanskillnaden, mellan effektiv skatt i dotterbolagsstaten och de 15 % som satts som en minimiskatt. Övriga regler fungerar som ett komplement till IIR.

 

  1. Tillämpningsområde

GloBE-reglerna avser att träffa koncerner som når tröskelvärdet med en omsättning över 750 miljoner euro. Medlemsstater får dock välja att tillämpa IIR om en koncern har ett kontor i medlemsstaten även om koncernen inte når tröskelvärdet. 

Medlemsstaterna är eniga om att vissa subjekt ska undantas från tillämpningen av GloBE-reglerna när dessa befinner sig högst upp i en koncerns ägarkedja. Undantagna subjekt är investeringsfonder, pensionsfonder, statliga organ (inklusive statliga förmögenhetsfonder) samt internationella- och ideella organisationer.

 

  1. Carve-outs

Medlemsstaterna har enligt den nu publicerade uppdaterade översikten enats om att GloBE-reglerna ska innehålla ett formellt undantag kopplat till substans, innebärande att inkomst som motsvarar 5 % av värdet av materiella tillgångar och utbetalda löner kommer kunna undantas. Under en övergångsperiod om 10 år kommer undantaget i stället uppgå till 8 % av värdet av materiella tillgångar och utbetalda löner, för att sedan gradvis minska.

GloBE-reglerna kommer även att innehålla en s.k. de minimis exclusion, som öppnar upp för att länder där koncerner endast har en omsättning som understiger 10 miljoner och som har vinster (före skatt) som understiger 1 miljon euro ska kunna undantas.

 

  1. Implementering

OECD ämnar färdigställa modellregler i slutet av november 2021, där även kommentarer som förklarar syftet och funktionen med Subject to tax rule ska ingå. Enligt den uppdaterade översikten ska pelare 2 implementeras redan 2023.

 

Vår kommentar

Den uppdaterade översikten är ett steg närmare att införa pelare 2 och en långtgående avsiktsförklaring att medlemsstaterna kommer att gå i mål med implementeringen. När modellreglerna offentliggörs kommer en slutlig bild av pelare 2 utkristalliseras. EU har redan nu signalerat ett direktiv, som ska möjliggöra en enhetlig implementering bland EUs medlemsstater.  

Att pelare 2 kommer innebära en stor administrativ börda för myndigheter och privata aktörer är redan nu omdiskuterat och krav på förenklingar har framförts. Särskilt intressant blir att ur detta hänseende se hur OECD kommer utforma förenklingsmekanismer och undantag från krav på inlämnande av uppgifter.

Redan i detta stadie rekommenderar vi internationella koncerner, som ligger över omsättningströskeln att identifiera potentiella jurisdiktioner inom koncernen, som kan riskera att träffas. När modellreglerna publiceras kommer mer detaljerade analyser kunna göras och beräkningar av vilka skattekonsekvenser de medför. Vi följer utvecklingen noga och återkommer när det kommer modellregler eller annat nytt på området.   

Om du har funderingar över om eller hur er koncern kan komma påverkas av pelare 2 är du varmt välkommen att kontakta oss.

Malmö:

Maria Norlin Malmö t. +46 73 640 91 95 maria.norlin @skeppsbronskatt.se

 

Stockholm:

Emilija Zec Stockholm t. +46 73 640 91 50 emilija.zec @skeppsbronskatt.se

Ingrid Faxing
Stockholm
t. +46 73 640 91 43
ingrid.faxing
@skeppsbronskatt.se

Malin Andersson
Stockholm
t. +46 73 640 91 39
malin.andersson
@skeppsbronskatt.se

Kontakt i Göteborg:

Evelina Hemsedahl
Göteborg
t. +46 73 640 91 89
evelina.hemsedahl
@skeppsbronskatt.se