HFD begränsar Tullverkets möjligheter att påföra skatt vid felaktig hantering

Vid felaktig hantering i samband med import av varor – s.k. bristande efterlevnad – har Tullverket vissa möjligheter att välja vilken av de parter som varit involverade i importen som ska påföras importmomsen. Inte sällan påförs då importmomsen ett företag som inte har möjlighet att göra avdrag för denna, t ex speditören, vilket leder till höga kostnader.

Genom ett avgörande från HFD har Tullverkets möjligheter i detta avseende nu begränsats. I målet hade en speditör under transitering fört varor till Sverige från Turkiet. Vid ankomsten avslutades inte transiteringsförfarandet. Istället inkom ägaren av varorna med en deklaration i efterhand. Eftersom transiteringsförfarandet inte avslutats korrekt påförde Tullverket speditören tull och importmoms för varorna på grund av bristande efterlevnad. HFD avgör dock målet till det klagande bolagets fördel då importen, om än försent, redan deklarerats vid tidpunkten för Tullverkets beslut. Tullverket hade därför inte rätt att påföra speditören importmoms.

Avgörandet är välkommet då påförandet av importmoms på ett företag som inte har möjlighet till avdragsrätt för densamma ofta upplevs som en mycket betungande sanktion. Inte minst i situationer då företag på eget initiativ ansöker om att rätta begångna fel.

Även om avgörandet inte helt eliminerar risken för att importmoms i samband med felaktig hantering påförs någon som inte har rätt att dra av denna, minskar det Tullverkets möjligheter i detta avseende. Avgörandet öppnar även upp möjligheter för omprövning av tidigare fattade beslut avseende påförande av importmoms.  

Eftersom transiteringen inte avslutats korrekt påförde Tullverket även speditören tull och tulltillägg, trots att företaget vid ett senare tillfälle uppvisade ett så kallat A.TR.-certifikat, vilket ger rätt till förmånsbehandling. Enligt tullunionsavtalet mellan Sverige och Turkiet ska varor som är i fri omsättning i Turkiet och importeras till EU inte ska påföras några tullar vilket ett A.TR.-certifikat intygar. HFD fastslog att företaget inte avsiktligen hade undandragit varorna från tullövervakning utan det var ett misstag att transiteringsförfarandet inte avslutades. Det faktum att A.TR.-certifikatet uppvisades först senare har ingen inverkan på tullskulden då intyget var giltigt och kunde åberopas för tullfrihet. Avgörandet öppnar därför upp för omprövning av tullbeslut i vissa situationer när förmånsbehandling nekats.  

Har du frågor eller funderingar rörande ovanstående, såsom t.ex. om möjligheten att få tidigare påförd importmoms omprövad, tveka inte att kontakta din rådgivare på Skeppsbron Skatt!