Hållbarhet och skattefrågor - Har ni en hållbar skattehantering?

Hållbar skattehantering är ett område som har aktualiserats i samband med att skatte- och hållbarhetsfrågor fått en alltmer framträdande ställning bland stora företag. Större koncerner förväntas numera kommunicera hur de arbetar med strategiska skattefrågor samt hur de allokerar sina vinster och skattekostnader på den globala marknaden.

En hållbar och transparent skattehantering är något som kan skapa värde för ett företags verksamhet t ex. genom ökad goodwill från allmänheten eller större intresse från investerare etc. Sedan årsskiftet har även skatt formellt blivit en del av hållbarhetsrapporteringen.

Bakgrund

De flesta företag som upprättar hållbarhetsredovisningar tillämpar riktlinjer och standarder från det internationella oberoende standardiseringsorganet ”Global Reporting Initiative” (GRI).

Under 2019 publicerades en ny standard avseende skatt, GRI 207: Tax 2019. Denna standard innehåller riktlinjer för skattefrågor inom ramen för hållbarhetsrapportering och ska tillämpas (i den mån skatt bedöms som ett väsentligt område för företaget) på hållbarhetsrapporter som publiceras efter den 1 januari 2021.

Från och med räkenskapsåret 2017 måste företag upprätta en hållbarhetsrapport om företaget under vart och ett av de senaste två räkenskapsåren uppfyller mer än ett av följande villkor:

  • medelantalet anställda uppgått till mer än 250,

 

  • företagets redovisade balansomslutning har uppgått till mer än 175 miljoner kronor,

 

  • företagets redovisade nettoomsättning har uppgått till mer än 350 miljoner kronor.

 

Givet de relativt låga tröskelvärdena omfattas en stor andel av svenska företag därmed av hållbarhetsrapporteringskravet. Även företag som inte uppfyller ovan tröskelvärden kan komma att behöva lämna hållbarhetsupplysningar för att ge en ökad förståelse för företaget och dess verksamhet.

Skatt har sen tidigare varit en del av hållbarhetsdiskussionen, men genom GRI 207 har skatt formellt förts in som en del i hållbarhetsrapporteringen.

Företag som väljer att rapportera enligt GRI:s standarder för hållbarhetsrapportering ska bedöma om skatt är ett väsentligt område för företaget eller inte. Om skatt anses utgöra ett väsentligt område innehåller GRI 207 fyra upplysningar som företaget bör inkludera i sin hålbarhetsrapportering:

  • 207-1: Företagets inställning till skatt (skattestrategi)
  • 207-2: Skattestyrning, kontrollramverk och riskhantering
  • 207-3: Dialog med intressenter och hantering av skatteangelägenheter 
  • 207-4: Offentlig land-för-land-rapportering enligt GRIs standard

Den nya GRI-standarden innebär därmed att information kring t.ex. företagets skattestrategi, hur skatt hanteras inom organisationen gällande bl.a. rapportering av oetisk skattehantering, samt vinster och skatt på landsbasis kommer att bli offentlig.

Vår kommentar

Det är viktigt att samtliga företag som överstiger tröskelvärdena för hållbarhetsrapportering bedömer om skatt är ett väsentligt område och i sådana fall hur hållbar företagets skattehantering är, samt vad offentlig publicering av denna innebär. Ett första steg innan sådant beslut tas kan vara att sätta på plats en skattepolicy/strategi samt att säkerställa substansen i nuvarande skattestruktur.

Värt att notera är att det redan i dagsläget finns länder där företag ska publicera sin skattepolicy på sin hemsida och att upprätta land-för-land-rapportering (enligt OECD:s standard) har sedan 2016 varit ett lagstadgat krav i flera länder för multinationella företag med sammanlagda intäkter som uppgår till, eller överstiger, 7 miljarder kronor (750 MEUR). Informationen i den land-för-land-rapporteringen har tidigare inte varit offentlig utan enbart lämnats in till skatteverk men beslut om att informationen ska bli offentlig väntas inom kort från EU och liknande diskussioner förs även på OECD-nivå.

Rapportering enligt GRI-skattestandarden är inte tvingande för bolag eftersom rapportering enbart blir aktuellt när skatt bedöms vara ett väsentligt område. Givet det intresset som finns från allmänheten, investerare etc., samt att allt fler företag har valt att vara transparanta kring skatt, anser vi att det finns ett värde för företag att tillämpa skattestandarden och visa att man har en hållbar skattehantering. Vidare kommer troligtvis en del av informationen i skattestandarden (land-för-land-rapporteringen) inom en snar framtid bli offentlig för bolag med sammanlagda intäkter över 7 miljarder kr vilket är ytterligare ett incitament för företag att säkerställa att de har en hållbar skattestruktur.  

Vi på Skeppsbron Skatt har god erfarenhet av skattestrategier, policys, land-för-land-rapportering m.m. och tar gärna en diskussion om vad en hållbar skatterapportering skulle innebära för er.

Photo: ©deadburnett/123RF.COM