Nytt skatteavtal mellan Sverige och Slovenien

Den 7 oktober 2021, lämnade Regeringen in en proposition till riksdagen, innehållande ett förslag att anta ett nytt skatteavtal mellan Sverige och Slovenien som lag.

Avtalet undertecknades den 12 maj 2021 av företrädare för båda länderna.

I dagsläget tillämpas skatteavtalet som 1980 ingicks mellan Sverige och Jugoslavien mellan länderna, då Slovenien anses utgöra en sådan efterträdarstat till Jugoslavien som omfattas av avtalet.

Det nya avtalet utgår från OECD:s s.k. modellavtal som förlaga. Modellavtalet förnyas kontinuerligt, vilket innebär att det nya avtalet är betydligt moderniserat jämfört med det som gäller nu mellan länderna. Som exempel på det nyss sagda finns artiklar i det nya avtalet som syftar till motverkande av missbruk av skatteavtalets bestämmelser samt motverkande av skatteflykt. Vidare innehåller avtalet tydligare regler för inkomster som uppbärs genom delägarbeskattade subjekt samt en modernisering av artikeln avseende internprissättning.

 

Utökad rätt för Sverige att beskatta kapitalinkomster och pension efter utflytt

Även värt att nämna är att den svenska s.k. tioårsregeln nu fått genomslag i det nya skatteavtalet. Det innebär att Sverige har rätt att beskatta kapitalvinst på aktier och andra andelar, under tio år efter att en individ som omfattas av avtalet byter hemvist från Sverige till Slovenien, eller motsatt. Landet som en individ först haft hemvist i, får dock bara beskatta värdeökning fram till dagen då samma individ byter hemvist till det andra landet.

Vidare skiljer sig det nya avtalet sig från det gamla, på så sätt att tjänstepension numera får beskattas både i källstaten och i hemviststaten. Detta kan för svenska pensionärer som är bosatta i Slovenien leda till en högre beskattning av tjänstepension med källa i Sverige. Denna risk är särskilt hög för en person med stadigvarande vistelse i, eller väsentlig anknytning till, Sverige. Avtalet innehåller dock en möjlighet för personer som redan omfattas av det äldre avtalet, att fortsatt omfattas av de äldre bestämmelserna.

 

Avräkning som standard

Slutligen kan även noteras att det nya skatteavtalet föreskriver avräkning som metod för undvikande av dubbelbeskattning. I det äldre avtalet användes metoden undantagande för vissa inkomster som en person med hemvist i Slovenien uppbar. Förändringen innebär att fler skattesubjekt kommer behöva erlägga skatt i både Slovenien och Sverige.

 

Vilka berörs?

Bedriver du en rörelse som är etablerad, eller gör affärer, i Slovenien? Är du bosatt i någon av staterna, men har tidigare bott i den andra?

Det finns då stor sannolikhet att du eller ditt företag kommer påverkas av det nya skatteavtalet.

Skeppsbron Skatt är en del av Taxand, världens största nätverk av oberoende skatterådgivare. Vi kan därför i samarbete med våra Taxand-partners erbjuda kvalificerad rådgivning i Slovenien, och i över 50 ytterligare länder.

Tveka inte att kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig eller ditt företag.

Pernilla van der Capellen
Partner, Global Mobility Services, Private Client Services
Felix Schöttle
Global Mobility Services