HFD ger Skatteverket bakläxa angående omvärdering av pris för entreprenad

HFD har den 4 oktober 2021 meddelat dom i ett mål som rör omvärdering av beskattningsunderlaget på entreprenad. Målet gällde två bostadsutvecklingsprojekt där Skatteverket bedömt att ett byggbolag hade tagit för lite betalt för byggentreprenader mot bostadsrättsföreningar med motiveringen att värdeökningarna på fastigheterna hade varit omotiverat stora.

I båda fallen tillhandahölls byggherre- och entreprenadtjänster till bostadsrättsföreningarna från ett bolag i byggbolagets koncern, medan marken förvärvades av bostadsrättsföreningarna från ett annat bolag i byggbolagets koncern.

I det ena projektet hade marken förvärvats från kommunen för 38 miljoner kr i december 2006 för att sedan säljas till föreningen för 70 miljoner kr i december 2007. I det andra fallet hade marken förvärvats från kommunen för 136 miljoner kr i februari 2007 och såldes vidare till föreningar i september 2007 för 227 miljoner kr. Byggnadsarbetena slutfördes sedan under 2009.

Skatteverket höjde genom efterbeskattning byggbolagets utgående moms med motiveringen att ersättningen för byggherre- och entreprenadtjänsterna understeg marknadsvärdet till ett belopp som Skatteverket ansåg motsvara marknadsvärdet. Som motivering till att man ansåg att ersättningen för dessa tjänster understeg marknadsvärdet, framförde Skatteverket att värdeökningen på fastigheterna var orimlig med tanke på den korta innehavstiden. Skatteverket menade att eftersom marken därmed måste vara såld till överpris har samtidigt tjänsterna tillhandahållits till underpris.

Skatteverket höjde genom omvärdering beskattningsunderlaget för byggherre- och entreprenadtjänsterna till ett belopp som motsvarade skillnaden mellan inköps- och försäljningspriset för marken, dock med avdrag för vad som kunde anses vara en allmän prisuppgång på mark under aktuell period.

Beslutet överklagades av byggbolaget till förvaltningsrätten som höll med Skatteverket. Bolaget fullföljde sin talan till Kammarrätten i Stockholm som biföll bolagets överklagande beträffande omvärderingen och beslutade att beskattningsunderlaget skulle utgöras av ersättningen.

Skatteverket överklagade sedan till HFD som nu har meddelat dom.

HFD uttalar att bestämmelserna om omvärdering av beskattningsunderlaget är undantag från huvudregeln om att beskattningsunderlaget utgörs av ersättningen och att dessa regler därmed ska tolkas restriktivt. Man påminner vidare om att definitionen av marknadsvärdet motsvarar vad köparen skulle få betala till en oberoende säljare. Finns inget marknadsvärde att utgå ifrån får man i andra hand utgå från kostnaden för att utföra tjänsten.

HFD konstaterar att det är ostridigt att ersättningen inte understigit byggbolagets kostnader. Domstolen anger vidare att en förutsättning för att man ska kunna fastställa ett marknadsvärde är att det finns en jämförbar omsättning. Eftersom Skatteverket själva har framfört att det på grund av tjänsternas komplexitet inte finns någon jämförbar omsättning, saknas det förutsättningar för omvärdering av beskattningsunderlaget.

Vår kommentar

Aktuellt mål är principiellt viktigt och får också stor betydelse för framförallt bostadsutvecklare som inte sällan säljer såväl fastighet som entreprenad tillnybildade bostadsrättsföreningar. Genom domen tydliggörs enligt vår mening  att om priset på entreprenaden inte understiger kostnaden för tjänsten, bör inte omvärdering kunna komma i fråga, förutsatt att inte Skatteverket lyckas visa på en jämförbar omsättning, något Skatteverket själva anger är svårt baserat på entreprenadtjänsternas komplexitet.

Fredrik Mattsson
Partner, Indirekt skatt
Lina Engman
Partner, Indirekt skatt