OECD:s publicerar en översikt över de slutliga versionerna av pelare 1 och 2

Under 1,5 år har OECD arbetat intensivt för att omarbeta det internationella skattesystemet. Projektet har delats upp i två s.k. pelare (pelare 1 och pelare 2) och OEDC har löpande presenterat utkast över pelarnas utformning. Om du vill läsa mer om OECDs tidigare versioner av pelarna kan du läsa våra tidigare notiser här nedan:

Pelare 2 – Global lösning för att beskatta vinster som flyttats till lågskatteländer

Nya förslag om digital beskattning i OECD:s Pillar One

OECD publicerar ”Reports on the blueprints of Pillar One and Pillar Two”

I förra veckan, den 1:a juli, har OECD tillsammans med G20 medlemmarna enats om att pelare 1 och 2 ska genomföras och publicerade i samband med detta även en översikt över pelarnas slutliga utformning. Nedanför följer en sammanfattning av såväl pelare 1 som pelare 2.

Vänligen notera att det endast är en översikt som har publicerats och en del detaljer fortfarande inte är offentliggjorda eller bestämda. Alla detaljer i förslagen förväntas beslutas i oktober 2021.

Pelare 1

I likhet med tidigare kan pelare 1 sägas omfatta tre delar; belopp A, belopp B och tvistlösningsmekanismer. Medan belopp A och tvistlösningsmekanismerna förklaras nedan har inga detaljer presenterats om belopp B (förenklingsregler för vissa rutinaktiviteter, exempelvis distribution). Enligt OECD kommer mer information avseende belopp B att publiceras i slutet av 2022. 

Fyra observationer och nyheter i översikten

1.       Färre företag kommer omfattas av pelare 1

Från att pelare 1 i tidigare utkast omfattat flertalet koncerner men färre sektorer har OECD löpande justerat omfattningen till färre koncerner men fler sektorer. I den slutliga versionen kommer koncerner som har en global omsättning över 20 miljarder euro (kommer eventuellt sänkas till 10 miljarder euro vid ett senare tillfälle), och har en vinstmarginal (vinst före skatt / omsättning) över 10% att omfattas av pelare 1.  

2.       Belopp A – andel vinst som ska omfördelas och till vilka marknadsjurisdiktioner har presenterats

En av intentionerna med pelare 1 är att säkerställa att multinationella koncerner betalar skatt i de länder där de bedriver verksamhet – i de så kallade marknadsjurisdiktionerna – genom att en viss del av vinsten (belopp A) allokeras dit oavsett om koncernen har en fysisk närvaro där eller inte.

Om en koncern omfattas av pelare 1 enligt punkt 1 ovan innebär det dock inte att koncernen behöver omfördela vinster till marknadsjurisdiktionerna. För att omfördelning ska vara aktuellt krävs även att:

–          Omsättningen i en marknadsjurisdiktion uppgår till minst 1 miljon euro, eller

–          Om marknadsjurisdiktionen har en BNP under 40 miljarder euro behöver omsättningen i marknads­jurisdiktionen endast uppgå till 250,000 euro.

Om en koncern uppfyller samtliga krav ovan innebär det att en del av vinsten ska omfördelas. Kortfattat innebär beräkningen att 20-30% av vinsten utöver en vinstmarginal om 10% ska omfördelas till de marknadsjurisdiktioner där omsättningen överstiger gränserna ovan.

Planen är att belopp A kommer att gälla från år 2023.

3.       En enhet i koncernen ska kunna rapportera och hantera omfördelningen av vinst

För att förenkla administrationen för koncernerna ska ett bolag ska kunna hantera och rapportera belopp A för hela koncernen.

4.       Tvistlösningsmekanismer utlovas och unilaterala åtgärder bör tas bort

I väntan på OECD:s lösningar har en del länder valt att implementera egna åtgärder, exempelvis skatt på omsättning för vissa sektorer (digital service tax). Dessa bör tas bort i samband med att OECD:s pelare implementeras. Samtidigt menar OECD att bindande tvistlösningsmekanismer kommer att implementeras för att hantera eventuell dubbelbeskattning. 

Pelare 2

Pelare 2 avser att motverka företagsstrukturer, där vinster flyttas för att beskattas i länder med låg beskattning, samt att motverka ett s.k. race to the bottom mellan olika länders nivå på bolagsskatt. Pelare 2 bör införas i lag 2022 för att börja gälla 2023.

I likhet med OECDs tidigare utkast består pelare 2 av:

–          GloBE-regler,

o   Income inclusion rule,

§  Denna innebär att moderbolaget kan beskattas för lågbeskattad inkomst hos ett dotterbolag (top-up tax).

o   Undertaxed payment rule

§  Innebär att avdrag kan nekas för inkomst som inte omfattas av regeln ovan.

–          Subject to tax

o   Innebär att ett land har rätt att ta ut källskatt på betalningar som görs till ett koncernföretag, där betalningen kommer beskattas under en viss miniminivå.

Fyra observationer och nyheter i översikten

1.       GloBE-reglerna är valfria för länder att implementera

GloBE-reglerna kommer att ha status som ett gemensamt tillvägagångssätt. Detta innebär att Inclusive Framework (IF) medlemmarna inte är skyldiga att anta GloBE-reglerna, men om de väljer att göra det ska de implementera och förvalta reglerna på ett sätt som överensstämmer med pelare 2, samt acceptera tillämpningen av GloBE-reglerna som tillämpas av andra IF-medlemmar, inklusive exempelvis tillämpning av förenklingsregler.

2.       Koncerner med en omsättning om 750 miljoner kommer omfattas – men det finns undantag

GloBE-reglerna kommer att tillämpas på koncerner som har en omsättning om 750 miljoner euro. Även om inte tröskeln uppfylls är länder fria att tillämpa income inclusion rule på koncerner med huvudkontor i landet. Vissa undantas dock helt från GloBE reglerna, exempelvis statliga enheter,  ideella organisationer pensions- och investeringsfonder.

3.       Minimiskattenivån för GloBE-reglerna sätts till minst 15%

Konsensus har nåtts mellan en majoritet av IF-medlemmarna och miniminivån för GloBe-reglerna föreslås bli minst 15 % och tillämpas per jurisdiktion.

4.       Undantag från GloBE- reglerna

GloBE-reglerna kommer att innehålla ett formellt undantag kopplat till substans, innebärande att under vissa förutsättningar kommer inkomst att kunna undantas från tillämpning av reglerna. Undantaget kommer att baseras på värdet av materiella tillgångar och utbetalda löner.

Vidare anges att GloBE-reglerna kommer att innehålla en s.k. de minimis exclusion, som öppnar upp för att länder där koncerner endast har en liten del av dess totala vinst (före skatt) ska kunna undantas.

Vår kommentar

Även om fullständiga och slutgiltiga pelare 1 och 2 ännu inte publicerats av OECD kan vi redan nu notera vissa skillnader från de utkast som tidigare publicerats vilket ger en tydligare uppfattning om hur det slutgiltiga resultatet kommer att bli. Bland annat har gränsen för pelare 1 höjts kraftigt och konsekvensen blir att klart färre företag kommer omfattas än tidigare. För pelare 2 har G20 länderna enats om att 15% är en rimlig miniminivå för bolagsskatt, vilket också de flesta EU-länder har instämt i. Det finns dock ytterligare delar som vi får avvakta utformningen av, bland annat hur vinsten under belopp A ska fördelas och hur förenklingsreglerna för belopp B kommer utformas i pelare 1. För pelare 2 blir det att av stort intresse att se hur länderna enas om regler kring själva beskattningsunderlaget samt de ovan omnämnda undantagen från tillämpning av reglerna.

Införlivningen av pelarna kommer ha en stor påverkan på den internationella beskattningsrätten och på koncerner, varför det är lämpligt att redan nu fundera på vilka åtgärder som kan behövas genomföras för att göra efterlevnaden så enkel som möjligt.

Om du har några frågor om hur ditt företag kan påverkas av pelarna eller har några andra funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss!

Mikael Jacobsen
Senior Partner, Internprissättning