Ställningstagande från Skatteverket - en hyresvärds tillhandahållande av el, gas, vatten eller värme

I ett nytt ställningstagande från 21 juni 2021 förtydligar Skatteverket sin syn på vad begreppet ”IMD” (individuell mätning och debitering) innebär i momshänseende. Det nya ställningstagandet innebär också en ändrad bedömning avseende hyresvärdars kostnader vid försäljning av el för laddning av fordon. Det nya ställningstagandet ersätter det tidigare ställningstagandet med namnet ”En hyresvärds tillhandahållande av el, gas eller vatten” från den 9 februari 2018.

 

Ställningstaget berör situationen där en hyresvärd debiterar sina hyresgäster särskilt för tillhandahållande av el, gas, vatten eller värme och tar betalt för respektive hyresgäst faktiskt förbrukning. I dessa situationer kan alltså hyresgästen själv påverka beloppet att betala genom att styra sin egen förbrukning. Enligt Skatteverket anses hyresgästen i dessa situationer efterfråga el, gas, vatten eller värme separat utöver tillgången till fastigheten. Det påverkar inte bedömningen om hyresvärden utöver tillhandahållandet av el, gas, vatten eller värme överför vissa kostnader, exempelvis fasta eller rörliga kringkostnader för mätutrustning eller abonnemang, på hyresgästerna.

Denna separata transaktion ska enligt Skatteverket anses utgöra en skattepliktig försäljning till hyresgästen. Hyresvärden ska därmed ha rätt till avdrag för ingående moms på inköp av el, gas, vatten eller värme till den del dessa nyttigheter säljs vidare som en separat skattepliktig vara. Enligt Skatteverket ska hyresvärden också ha avdragsrätt för inköp som krävs för att hyresvärden ska kunna mäta och ta betalt från hyresgästerna för deras faktiska förbrukning, exempelvis mätutrustningen eller kostnader för abonnemang.

Skatteverket påpekar dock att det inte föreligger någon avdragsrätt för kostnader kopplade till el-, vatten- och värmesystem som är nödvändiga för att byggnaden ska kunna användas för bostadsändamål och därmed är en del av byggnaden (exempelvis värmepannor).

I ställningstagandet framgår vidare att Skatteverket anser att en hyresvärds tillhandahållande av el för laddning av fordon ska bedömas på samma sätt som övriga tillhandahållanden från en hyresvärd av el, gas, vatten eller värme. Detta innebär alltså att en hyresvärds tillhandahållande till hyresgäster av el för laddning av fordon, exempelvis genom laddstolpar eller laddboxar, är att betrakta som en skattepliktig försäljning till hyresgästen när debitering sker efter den förbrukade mängden genom individuell mätning. Även i detta fall ska avdragsrätt föreligga för kostnader kopplade till inköpen som gjort den individuella mätningen möjlig, exempelvis inköpen av laddstolpar eller kostnader för installation.

 

Vår kommentar:

Skatteverkets ställningstagande är i linje med HFD:s avgöranden där det framgår att sådana kostnader som inte avser byggnadens funktion inte ska omfattas av avdragsförbudet för stadigvarande bostad. Detta gäller exempelvis för den mätutrustning som behövs för att mäta den individuella förbrukningen. Det gäller också för laddstolpar som, även om de är kopplade till byggnadens elsystem, inte är nödvändiga för att byggnaden ska kunna användas för bostadsändamål. Avdrag för moms vid inköp av sådan utrustning ska därför medges i den utsträckning som utrustningen används för momspliktig försäljning. Här har Skatteverket ändrat synsätt jämfört med det tidigare ställningstagandet, då man ansåg att förvärv som avsåg elsystem i parkeringsanläggningen skulle omfattas av avdragsförbudet för stadigvarande bostad eftersom en bostadsparkering är underordnad den momsfria upplåtelsen av bostad. Övriga förändringar i ställningstagandet är att även ”värme” inkluderats i det aktuella ställningstagandet, till skillnad från tidigare ställningstagande där enbart el, gas och vatten omfattades, samt att Skatteverket förtydligat vad begreppet IMD (individuell mätning och debitering) innebär ur momshänseende. Skatteverket anser här att den uppmätta förbrukade mängden är det som hyresgästen har efterfrågat och att detta skett separat utöver tillgången till fastigheten. Debiteringen av denna förbrukning är därför momspliktig.

Hör gärna av er till oss för ytterligare rådgivning.