HFD bekräftar: Vid taxering av en byggnad under en genomgripande ombyggnation beräknas ett stomtillägg motsvarande stommens halva restvärde

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) meddelade den 21 juni 2021 att vid fastighetstaxering av byggnad under genomgripande ombyggnation som likställs med att byggnaden är under uppförande ska byggnadens taxeringsvärde beräknas bl.a. baserat på stommens halva restvärde (s.k. stomtillägg). HFD bekräftar därmed beräkningen som meddelades av Kammarrätten i Stockholm under 2019 (mål nr 4494-18).

Vår kommentar

Att det s.k. stomtillägget ska halveras utgör ett välkommet tydliggörande från HFD i sänkande riktning.

Genom domen kan det finnas möjligheter att genom omprövning återvinna fastighetsskatt. Detta gäller de fastigheter som taxerats som under uppförande från 2016 och framåt och taxeringsvärdet innehåller ett stomtillägg.

Vi vill även uppmärksamma att det finns en maxregel som anger att byggnadsvärdet för byggnad under uppförande aldrig får överstiga det byggnadsvärde som skulle ha åsatts byggnaden i färdigt skick.

Utöver beräkningen av det s.k. stomtillägget finns det således fler skäl att se över fastigheter som taxerats som under uppförande i syfte att utvärdera möjligheterna till omprövning.

Ni är välkomna att höra av er om ni behöver stöd i utvärderingen av omprövningsmöjligheterna eller har frågor eller funderingar.