Upplåtelse av golfbana från förening till bolag att se som skattefri fastighetsupplåtelse

Kammarrätten i Sundsvall har i dom meddelat att spelavgifter som en ideell förening (”Föreningen”) betalat till ett bolag som driver en golfbana (”Bolaget”) är att se som ersättning för en skattefri fastighetsupplåtelse.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Föreningen. Föreningen, en golfklubb, äger en golfanläggning och hyr ut golfbana på långtidskontrakt till Bolaget. Bolaget driver banan och säljer ”greenfee” till spelande gäster och företag. Golfbanan nyttjas också av medlemmarna i Föreningen. Föreningen tar in medlemsavgift och spelavgift av sina medlemmar.

Ett belopp motsvarande spelavgiften har förts över från Föreningen till Bolaget via avräkningskonto. Bolaget har vid beräknande av sin fördelningsnyckel definierat denna första överföring som momsfri. Bolaget hade i december 2018 fakturerat Föreningen ytterligare cirka 2,2 miljoner kr avseende justering av fördelning mellan spelavgifter och medlemsavgifter. På denna summa har Bolaget debiterat Föreningen 6% moms. Bolaget har även, i sin momspliktiga omsättning, tagit med ersättning från Föreningen för tävlingshyra.

Skatteverket beslutade att inte medge Bolaget yrkat avdrag för ingående moms samt att ändra Bolagets valda fördelningsnyckel för året 2018. Skälet till beslutet var bland annat att Skatteverket ansåg att det var klarlagt att det var Föreningen, och inte Bolaget, som bedrivit den idrottsliga verksamheten. Skatteverket påpekade att medlemmarnas spelavgifter har erlagts till Föreningen och eftersom Föreningen har bedrivit den idrottsliga verksamheten kan inte Bolaget anses ha bedrivit samma idrottsliga verksamhet. Skatteverkets bedömning var därmed att medlen inte kunde redovisas som skattepliktiga spelavgifter i Bolagets räkenskaper. Skatteverket ansåg vidare att ersättningen från Föreningen snarare var att anse som ersättning för Föreningens nyttjanderätt till anläggningen, varför ersättningen skulle bedömas som ersättning för momsfri fastighetsupplåtelse, en återhyra av den golfbana som Föreningen hyr ut till Bolaget. Bolaget anförde att det var svårt att förstå att spelavgiften ska anses utgöra momsfri fastighetsupplåtelse medan greenfeeavgift ska bedömas som momspliktig.

Förvaltningsrättens bedömning, som kammarrätten sedermera delade, var att överföringarna motsvarande spelavgifterna till Bolaget var att anse som ersättning för momsfri fastighetsupplåtelse. Förvaltningsrätten påpekade att det dominerade inslaget i de nu aktuella transaktionerna, till skillnad från spelande gästers greenfeeavgifter, är att golfbanan upplåtits för nyttjande under en längre tid. Eftersom förvaltningsrätten har funnit att de av Föreningen till Bolaget betalade spelavgifterna samt tävlingshyran inte ska betraktas som momspliktiga medför detta att Bolaget ska ändra sin fördelningsnyckel i enlighet med Skatteverkets beräkning.

 

Vår kommentar:

Domen kan leda till att golfklubbar med liknande upplägg, med en förening och ett bolag, kan anses ha en större andel momsfri verksamhet i bolaget än de tidigare har räknat med. Detta påverkar såväl avdragsrätten på kostnader direkt hänförliga till upplåtelsen av golfbanan till föreningen som bolagets allmänna omkostnader. Vill man att bolagets upplåtelse av rätten att spela på golfbanan ska vara fullt ut momspliktig bör även upplåtelsen till föreningens medlemmar ske direkt från bolaget. En upplåtelse till föreningen, som sedan tar betalt av medlemmarna, riskerar annars att ses om en fastighetsupplåtelse och inte en idrottstjänst. Detta gäller även andra bolag som hyr lokaler eller anläggning för idrottsutövning av ägarföreningen och upplåter dessa till andra än föreningens medlemmar, men låter föreningen upplåta lokalen/anläggningen till medlemmarna. Dessa bolag bör således se över detta upplägg alternativt justera sin fördelningsnyckel.