Tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier

Regeringen har lämnat en proposition avseende skattereduktion för investering i inventarier som anskaffats under 2021. Bestämmelserna föreslås införas i en ny tillfällig lag och träda i kraft den 1 januari 2022.

Förslaget ska ge incitament till företagen att öka och tidigarelägga sina investeringar. Förslaget innebär att det införs en tillfällig skattereduktion om 3,9 procent av anskaffningsvärdet på materiella inventarier som anskaffas under kalenderåret 2021.

Både fysiska och juridiska personer med inkomst av näringsverksamhet har rätt till skattereduktion. Om ett svenskt handelsbolag har ett underlag för skattereduktion har delägarna rätt till skattereduktion för detta underlag. Reduktionen föreslås kunna räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt.

De inventarier som omfattas av skattereduktionen är materiella inventarier (inkl. byggnadsinventarier och markinventarier) som förvärvats genom köp, byte, egen tillverkning eller på liknande sätt förutsatt att anskaffningsvärdet är föremål för årliga värdeminskningsavdrag.

Exempel på inventarier som inte omfattas av skattereduktionen är följande:

  • Immateriella tillgångar (t.ex. patent och licenser)
  • Korttidsinventarier eller inventarier av mindre värde (dvs. ett värde som understiger 23 800 kr under 2021) för vilka utgiften för anskaffning får dras av omedelbart
  • Inventarier som avyttras, förloras, utrangeras eller tas ut ur näringsverksamheten samma år som de anskaffas för vilka utgiften för anskaffning ska dras av omedelbart
  • Inventarier som är föremål för annan skattereduktion
  • Inventarier till den del försäkringsersättning har lämnats för utgiften
  • Inventarier som förvärvats från en person i samma intressegemenskap (enligt särskild definition) och som använts för stadigvarande bruk inom intressegemenskapen samt
  • Inventarier som hyrs ut eller har hyrts ut i vissa fall (t.ex. sale-and-lease-back-transaktioner).

Skattereduktion ska göras endast för de inventarier som anskaffats under kalenderåret 2021 och som fortfarande tillhör verksamheten vid utgången av det beskattningsår som avslutas den 31 december 2022 eller, om beskattningsåret inte avslutas då, det första beskattningsåret som avslutas efter detta datum. Skattereduktion för eventuellt återstående underlag får göras det efterföljande beskattningsåret.

Verksamheter som begär skattereduktion ska lämna uppgift om underlag för reduktionen i sin inkomstdeklaration.

Vår kommentar

Förslaget är välkommet. Tidsrymden att investera är dock kort då investeringen ska ha skett under 2021. Det kan även noteras att företag kan dra nytta av skattereduktionen tidigast 2023.

Företag bör vidare ha i åtanke att det finns viktiga undantag från skattereduktionen, som för immateriella tillgångar samt för vissa inventarier som förvärvats från ett annat företag i samma intressegemenskap.

Om ni har frågor kring detta eller vill undersöka möjligheten till skattereduktion är ni varmt välkomna att kontakta oss på Skeppsbron Skatt.