HD meddelar att köpeskillingen ska jämföras med värde jämförbart med taxeringsvärde vid beräkningen av stämpelskatt

Högsta domstolen har idag (19 mars 2021) meddelat sin dom (Ö 6547-19) i frågan om vilket värde köpeskillingen ska jämföras med vid avsaknad av tillämpbart taxeringsvärde vid beräkning av stämpelskatt för lagfart vid fastighetsöverlåtelser.

Stämpelskatt ska utgå med 1,5 alternativt 4,25 procent (beroende på om köparen är fysisk eller juridisk person) av det högsta av köpeskillingen och taxeringsvärdet för året närmast före det år ansökan om lagfart beviljas. Om fastigheten saknar relevant taxeringsvärde ska köpeskillingen i stället jämföras med egendomens värde vid tidpunkten för överlåtelsen enligt sakkunnigs intyg eller annan utredning. Relevant taxeringsvärde för denna jämförelse kan saknas exempelvis pga. att det rör sig om en specialenhet eller om förhållandena på fastigheten ändrats sedan taxeringsvärdet bestämdes för året före ansökan om lagfart.

Inskrivningsmyndigheten och underinstanserna har ansett att det värde som ska intygas och ligga till grund för jämförelsen med köpeskillingen ska motsvara fastighetens marknadsvärde vid överlåtelsen.

I domen från HD ändrar HD underinstansernas beslut och meddelar att jämförelsevärdet bör bestämmas med tillämpning av de grunder som gäller för fastighetstaxering. HD motiverar sitt beslut grundat på att taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av marknadsvärdet och att om köpeskillingen ska jämföras med marknadsvärdet vid avsaknad av relevant taxeringsvärde så uppstår en olikhet i behandlingen som inte framstår som sakligt motiverad.

Vår kommentar

Utgången av domen medför en möjlighet att återvinna del av betald stämpelskatt då stämpelskatten vid avsaknad av taxeringsvärde baserats på marknadsvärdet. Ett beslut om stämpelskatt kan överklagas inom tre år för dagen för beslutet.

Det kan även noteras att utgången i målet i många situationer kan antas påverka strukturer vid indirekt överlåtelse av fastighet (alternativt del av fastighet).

Hör av dig till din skatterådgivare på Skeppsbron Skatt för diskussion om era omprövningsmöjligheter!