EU:s förslag om offentlig land-för-land-rapportering tas vidare

Sammanfattning av förslaget

Ett förslag om en offentlig land-för-land rapportering har tagits fram av EU kommissionen. Detta skulle innebära att koncerner med globala årliga intäkter överstigande 750 miljoner euro blir skyldiga att offentliggöra på sin webbplats i vilket land de gör sina vinster samt var i EU de betalar skatt. Förslaget går således längre än nuvarande land-för-land-rapporteringen i och med att den inte är offentlig information.

På grund av att en majoritet av EU:s medlemsstater stödjer förslaget kommer det behandlas vidare. Stor kritik har däremot riktats mot förslaget bland annat för att det kan bli administrativ betungande, kostsamt och medföra konkurrensnackdelar. Vidare kan bolagen behöva samarbeta med rådgivare för att proaktivt förbereda och identifiera potentiella revisions- och PR-risker.

En mer detaljerad förklaring av förslaget och kritiken mot den beskrivs nedan.

Bakgrund till förslaget

Förslaget som publicerades den 12 april 2016 bygger på kommissionens arbete för att motverka att skattebaser urholkas och vinster förflyttas mellan länder. Detta ska genomföras genom att bolagen ska offentliggöra i vilket land de gör vinster, var i EU de betalar skatt samt belopp som de betalar i skatt utanför EU. Rapporten ska publiceras på bolagens hemsida på minst ett av EU:s officiella språk. Enligt förslaget ska multinationella bolag som verkar inom EU och har globala årliga intäkter som överstiger 750 miljoner euro omfattas, samt icke-europeiska bolag med verksamhet i Europa.

Tanken är att allmänheten ska kunna granska vissa bolags aktiviteter inom EU genom att dessa årligen offentliggör en land-för-land-rapport där vinster samt upplupna och betalade skatter redovisas. Rapporten ska innehålla information såsom omsättning, betald skatt, antal anställda och typ av verksamhet, och ska krävas för varje enskilt EU-land där bolagen är verksamma samt s.k. ”skatteparadis”. Likaså ska uppgifter om verksamheten i resten av världen rapporteras enligt kommissionens förslag. Resultatet som förväntas är att bolagen uppmuntras att betala skatt där de gör vinst samt skapa en bättre insyn och identifiera kryphål i medlemsstaternas skattesystem.  

EU-rådet höll en videokonferens den 25 februari 2021 där den offentliga land-för-land rapporteringen behandlades och hur det föreslagna direktivet från 2016 kan föras vidare. Sammantaget stödjer en majoritet av medlemsstaterna förslaget, inklusive Österrike och Slovenien som tidigare var emot förslaget. Det portugisiska ordförandeskapet har fått i uppdrag att inleda förhandlingar med Europaparlamentet för ett snabbt antagande av förslaget. Om parterna inte når en överenskommelse sammankallas en förlikningskommitté där lagstiftningsakten antingen antas eller avvisas beroende på om parterna kan nå en kompromiss.

Rättslig grund och kritik

Ett antal medlemsstater, däribland Sverige, uttryckte oro över den rättsliga grunden som förslaget baseras på. De här medlemsstaterna motsatte sig förslaget eftersom de anser att förslaget bör beslutas enligt det särskilda lagstiftningsförfarande som gäller för skattefrågor i EU, det vill säga att skattefrågor beslutas enhälligt i stället för med enkel majoritet.

Ytterligare kritik som riktats mot förslaget berör påverkan på konkurrensen. Det har framförts att de offentliga rapporterna kommer kunna användas av branschkonkurrenter för att få inblick i information och värdefulla affärsmetoder utan att behöva publicera jämförbara uppgifter själva. Det har även påpekats att skattemyndigheter utanför EU kan förlora motivation att delta fullt ut i BEPS-projektet och det ömsesidiga utbytet av information kan bli överflödigt ur dessa tredjeländers synvinkel.

Vidare skulle offentliggörandet av en sådan rapport kunna sätta bolagen i en ofördelaktig position om den publicerade informationen tolkas felaktigt utan korrekt sammanhang.  Slutligen kommer rapporten sannolikt öka både avgifter för efterlevnad och avgifter relaterade till PR-riskreducering. Bolagen kan behöva samarbeta med rådgivare för att proaktivt förbereda och publicera rapporten för att identifiera potentiella revisions- och PR-risker. EU-rådets generalsekretariat framför i sin rapport från 13 januari 2021 att det bör finnas möjlighet att skjuta upp vissa uppgifter för ett begränsat antal år under vissa förutsättningar. Vilka uppgifter, hur länge och vilka skäl som skulle kunna vara godtagbara är än så länge oklart, även om det finns indikationer på att uppgifterna ska vara känsliga ur ett konkurrenshänseende.

Vår kommentar

Som det ser ut nu kommer förslaget att behandlas vidare för att eventuellt nå ett snabbt antagande. Utfallet är emellertid fortfarande osäkert eftersom förslaget fortfarande kan avvisas om parterna inte kommer överens. Om förslaget antas i framtiden kommer det att innebära en markant förändring för de företag som omfattas, där rutiner och rapportering kommer behöva ses över för att hantera de risker som kan uppstå.

Om du vill veta hur ditt bolag kan komma att påverkas eller har några andra funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss.