Uppdaterad vägledning från OECD - COVID-19-krisens effekter på skatteavtal

Restriktioner som reseförbud och karantänkrav har medfört att många anställda inte kan utföra sina arbetsuppgifter i det ordinarie arbetslandet samt att exempelvis styrelsemöten får hållas på distans. Detta påverkar tillämpning av skatteavtal, som reglerar fördelning av länders beskattningsrätt.

Den 21 januari 2021 kom OECD med en uppdaterad vägledning om skatteavtal och effekterna av COVID-19-krisen, vilken går igenom och uppdaterar tidigare vägledning som publicerades av OECD i april 2020. Nedan behandlas de delar av vägledningen som avser beskattning av företag.

Uppkomst av fast driftställe

Uppkomsten av ett fast driftställe i ett land innebär normalt en rätt för landet att beskatta inkomst från rörelse hänförlig till det fasta driftstället. Flertalet ingångna skatteavtal bygger på OECD:s modellavtal, enligt vilket ett fast driftställe anges vara en stadigvarande plats för affärsverksamheten från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs. Fast driftställe uppkommer också i en situation då en person har fått, och regelmässigt använder, fullmakt att ingå avtal för verksamheten.

COVID-19-krisen har skapat oro för att ett företags anställda, som på grund av införda restriktioner arbetar från ett annat land än de vanligtvis arbetar från, ger upphov till fast driftställe i detta andra land med nya rapporteringskrav och eventuell skattskyldighet som följd.

Vägledningen – april 2020

Slutsatsen som OECD gav i sin tidigare vägledning var att den tillfälliga förändringen av de anställdas arbetsplats, exempelvis i form av arbete hemifrån, inte bör medföra att ett fast driftställe uppkommer för arbetsgivaren. På motsvarande sätt uttalade OECD att omständigheten att anställda tillfälligt ingår avtal för företagets räkning från deras hemland, inte innebär att ett fast driftställe anses föreligga i detta land. Slutligen angav OECD att den omständigheten att ett företags arbete vid byggplatser eller liknande tillfälligt avstannar, inte bör medföra att ett befintligt fast driftställe upphör.

Uppdaterad vägledning – januari 2021

I den uppdaterade vägledningen bekräftar OECD sina tidigare riktlinjer, från april 2020. OECD tillägger att fortsatt hemarbete efter pandemin, dvs efter det att regeringar häver rekommendationer om hemarbete och avrådan om resor med hänsyn till folkhälsan, kan medföra fast driftställe för arbetsgivaren. I en sådan framtida situation ska – i enlighet med vad som anges i kommentaren till OECDs modellavtal – vikt bl.a. läggas vid huruvida det finns en överenskommelse att arbetstagaren ska arbeta hemifrån, om det finns ett kontor tillgängligt för arbetstagaren, ev. vad för typ av avtal den anställde ingår, företagets verksamhet m.m.

Som tillägg till den tidigare vägledningen öppnar OECD nu upp för att länderna kan tolka det som att ”klockan stannar” i dess bedömning av om ett fast driftställe uppkommit beaktat att tidsperioden (som vanligen är 12 alt. 6 månader i skatteavtalet) för ett byggprojekt överskrider det som anges i tillämpligt skatteavtal. Det rör situationer då arbete vid byggprojekt upphör till följd av en rekommendation från regeringen till skydd för folkhälsan. Här säger nu OECD att länderna kan komma att bortse ifrån avbrottet (såtillvida att det inte räknas med) då man bedömer om tidsgränsen har överskridits.

Förändring i företags skatterättsliga hemvist

Ländernas beskattningsrätt enligt skatteavtalen styrs av i vilket land ett företag anses ha skatterättslig hemvist. Om två länder tillämpar olika grund (exempelvis registrering alternativt plats för företagsledning) för att ett företag ska anses skattskyldigt i landet kan en situation med s.k. dubbel hemvist uppkomma. Företagets skatterättsliga hemvist kommer då att fastställas med utgångspunkt i de särskilda bestämmelserna i det aktuella skatteavtalet.

För det fall ett företags VD eller andra ledande befattningshavare, till följd av COVID-19-krisen, arbetar i andra länder än deras vanliga arbetsland, har platsen för företagsledningen potentiellt förändrats. I förlängningen blir det en fråga om företagets skatterättsliga hemvist har flyttats till ett annat land.

I sin tidigare vägledning anförde OECD att en tillfällig förändring i arbetsplatsen för företagets VD och andra ledande befattningshavare är en extraordinär och tillfällig situation till följd av COVID-19-krisen, vilket inte bör medföra en förändring av företagets hemvist enligt skatteavtalen. Något förenklat anges anledningen vara att samtliga omständigheter ska beaktas för att fastställa var företagets ”vanliga” plats för ledningen är belägen och därmed inte endast de omständigheter som gäller vid en exceptionell och tillfällig period såsom under COVID-19-krisen.

I den uppdaterade vägledningen bekräftar OECD sin tidigare vägledning.

Kommentar

Baserat på den uppdaterade vägledningen från OECD bör COVID-19-krisen i sig inte medföra uppkomst av fast driftställe eller förändring i ett företags skatterättsliga hemvist. OECD poängterar emellertid att det föreligger en risk för att fast driftställe kan uppstå vid fortsatt arbete hemifrån även efter pandemin. Det finns således anledning för företag att vara uppmärksamma vid förändrade rekommendationer avseende hemarbete.

En analys behöver dock fortsatt göras i det enskilda fallet för att stämma av bl.a. det aktuella skatteavtalets överensstämmelse med OECDs modellavtal och de aktuella ländernas benägenhet att följa OECDs riktlinjer. Vidare bör de interna riktlinjerna i respektive land stämmas av, då dessa kan ge upphov till registreringsskyldighet (oaktat tillämpningen av skatteavtal) och eventuell skattskyldighet för skatter som inte omfattas av skatteavtal. I sammanhanget kan nämnas att Skatteverket, i maj 2020, bekräftade den tidigare vägledningen från OECD och avser att inom kort komma ut med dess syn på den uppdaterade vägledningen. Av särskilt intresse blir här att se hur Skatteverket ställer sig till OECDs tillägg avseende tolkning av avbrott i tidsperioden för byggprojekt, som anges ovan. 

Om ni har frågor avseende vilka effekter som kan uppstå för just er verksamhet är ni varmt välkomna att kontakta oss. Vi har även ett nära samarbete med andra oberoende skatterådgivare runt om i världen som finns tillgängliga för att besvara eventuella lokala frågor.