En ny dom från EU-domstolen kan innebära att fler samfällighetsföreningar behöver betala moms

En ny dom från EU-domstolen kan innebära att fler samfällighetsföreningar behöver betala moms

EU-domstolen har ansett att en samfällighetsförening med ändamålet att förse medlemmarna med värme ska betala moms, samtidigt som föreningen också har avdragsrätt för ingående moms. Domen kan enligt vår uppfattning innebära att fler samfällighetsföreningar behöver betala moms och även när det är fråga om att tillgodose medlemmarnas egna behov och inom ramen för föreningens ändamål.

I domen (C-449/19) var fråga om en tysk samfällighetsförening som hade låtit uppföra ett värmekraftverk på mark tillhörande medlemmarna. Den värme som producerades skulle samfällighetsföreningen förse medlemmarna med medan den el som producerades skulle levereras till en energidistributör. I enlighet med en bestämmelse i den tyska momslagen, enligt vilken b.la. leverans av värme från en samfällighetsförening till medlemmarna är undantaget från moms, nekade den tyska skattemyndigheten föreningen avdragsrätt för ingående moms hänförlig till uppförandet av värmekraftverket och som hänför sig till produktionen av värme.

EU-domstolen ansåg i korthet att samfällighetsföreningen bedrev en självständig ekonomisk verksamhet då leveransen av värme gjordes mot ersättning (i enlighet med respektive medlems individuella mätare) och det också rörde sig om intäkter av fortlöpande karaktär. Dessutom levererades el mot ersättning till energidistributören. Domstolen uttalade särskilt också att även om en samfällighetsförenings verksamhet består i utövande av tjänster som den har tilldelats i den nationella lagstiftningen saknar den omständigheten relevans för bedömningen av om en ekonomisk verksamhet föreligger. Vad samfällighetsföreningen tillhandahåller ska istället enbart bedömas utifrån momsdirektivets allmänna bestämmelser.

EU-domstolen besvarade även den i målet egentliga huvudfrågan på så sätt att den tyska bestämmelsen var oförenlig med momsdirektivet. Samfällighetsföreningen var därmed skyldig att betala moms på leveransen av värme till medlemmarna samtidigt som avdragsrätt för ingående moms förelåg.

Kommentar

Tidigare svensk rättspraxis har i korthet gjort skillnad på när en samfällighetsförening tillgodoser medlemmarnas egna behov respektive när det rör sig om tillhandahållanden till utomstående. Enligt vår uppfattning är EU-domstolen tydlig på den punkten att även om det handlar om tillhandahållanden inom ramen för en samfällighetsförenings ändamål och till medlemmarna av denna så saknar den omständigheten betydelse för frågan om en självständig ekonomisk verksamhet bedrivs. För att det ska vara fråga om en sådan verksamhet krävs dock fortfarande, och som EU-domstolen i domen också är tydlig med, att samfällighetsföreningen bedriver verksamheten i eget namn och för egen räkning.

Med anledning av domen har ett antal frågor uppstått ur ett svenskt perspektiv och domen skapar osäkerhet huruvida tillämpningen i Sverige avseende samfällighetsföreningar är förenlig med EU-rätten. I och med att domen skulle kunna innebära ett förändrat synsätt även för svenska samfällighetsföreningar vore det önskvärt om också Skatteverket skulle delge sin syn på domen.

Kontakta oss gärna för en diskussion avseende detta.