Ställningstagande från Skatteverket november 2020 - avdragsrätt för moms vid avhjäpande av skada

I ett ställningstagande från november 2020 redovisar Skatteverket sin bedömning av frågor om avdragsrätt för moms i samband med avhjälpande av skador, vem som har rätt att göra sådant momsavdrag samt villkor för avdragsrätten.

Bakgrunden till ställningstagandet sägs vara att det uppkommit frågor kring avdragsrätten för ingående moms i dessa fall.

Skatteverket anger inledningsvis att en beskattningsbar person – t ex ett bolag – som gör inköp till sin momspliktiga verksamhet i syfte att avhjälpa en skada kan ha avdragsrätt för den ingående momsen på dessa inköp. Att inköpet ersätts av någon annan än den som gör själva inköpet påverkar inte bedömningen av vem som har avdragsrätt för den ingående momsen – det viktiga för bedömningen av vem som kan ha avdragsrätt är vem som i sin momspliktiga verksamhet har gjort inköpet för att avhjälpa skadan.

Av 8 kap 3 § momslagens andra stycke framgår att avdragsrätt föreligger för ingående moms på inköp för avhjälpande av skador som uppstått i verksamheten även om en skadevållande eller försäkringsgivare står för kostnaden för inköpet. Denna skrivning är enligt Skatteverket endast ett förtydligande av huvudregeln för momsavdragsrätt och har därför inte någon självständig betydelse.

Detta innebär enligt Skatteverket att omfattningen av avdragsrätten för ingående moms på kostnader för att avhjälpa skador inte kan gå utöver vad som generellt gäller för avdragsrätt, dvs det är bara den som de facto gör inköpet – i sin momspliktiga verksamhet – för att avhjälpa en skada som kan ha avdragsrätt för momsen kopplad till avhjälpandet. Avdragsrätt för momsen föreligger i dessa fall även om det skulle vara någon annan som ersätter/betalar kostnaden t ex ett försäkringsbolag.

En formell förutsättning för momsavdrag är att inköpet kan styrkas av en faktura som uppfyller momslagens krav på innehåll. För att utgöra en korrekt faktura i momshänseende ska en faktura bl a innehålla namnet på den som har gjort inköpet.

Den som har betalat ersättning för ett inköp som har gjorts av någon annan, har därför enligt Skatteverket inte avdragsrätt för den moms som belöper på inköpet. Det gäller även om ersättningen betalas baserat t ex en fakturakopia av vilket ett momsbelopp framgår. Fakturakopian avser i dessa fall ett inköp som har gjorts av någon annan än den som ska betala och momsen belöper således inte på ett inköp som denne gjort, varför denne även saknar avdragsrätt för momsen.

Skatteverket lämnar härefter bl a följande exempel.

En flyttfirma har fått i uppdrag att flytta möbler och bohag för en familj. I samband med flytten tappar flyttfirmans anställda en TV-apparat som blir förstörd.

Familjen köper en ny TV-apparat och skickar fakturan från affären till flyttfirman med krav på ersättningen för hela beloppet. Flyttfirman avhjälper den inträffade skadan genom att ersätta familjen för hela kostnaden för förvärvet av den nya TV-apparaten.

Eftersom det är familjen och inte flyttfirman som har gjort förvärvet har flyttfirman inte rätt till avdrag för den ingående skatten på förvärvet av TV-apparaten.

 

Vår kommentar:

Vi vet av erfarenhet att det är många försäkringsbolag som i sin verksamhet utgår ifrån att en momspliktig skadevållande har avdragsrätt för moms i en faktura för avhjäpande av en skada som uppkommit i den momspliktiga verksamheten, även i fall då avhjälpandet har köpts i av t ex den skadelidande eller dennes försäkringsbolag och fakturan upprättats i den skadelidande/försäkringsbolagets namn.

Denna hantering underkänner Skatteverket i ställningstagandet som felaktig och betonar att avdragsrätt för momsen på avhjälpandet endast föreligger hos den som gör inköpet och mottar faktura upprättad i eget namn.

Skatteverket anger vidare att om t ex ett försäkringsbolag betalar hela/delar av kostnaden för avhjälpandet genom att utge en försäkringsersättning så påverkar inte rätten till avdrag för momsen på avhjälpandet. Detta bör innebära att försäkringsbolagen även fortsatt kan be det företag som avhjälper en skada att dela upp fakturan på avhjälpandet så att den som beställt tjänsten får faktura med momsen på reparationskostnaden och självrisken och försäkringsbolaget får faktura med på den resterande kostnaden. Den som beställt tjänsten får i förekommande fall göra avdrag för momsen även om stora delar av kostnaden betalas av försäkringsbolaget.

Vi rekommenderar att man för en dialog med sitt försäkringsbolag i syfte att säkerställa den momsmässiga hanteringen vid avhjälpande av skador och ser över möjligheterna för en korrekt fakturering till den som ska yrka avdraget för momsen.

Lina Engman
Partner, Indirekt skatt