Förlängning och justering av stöd vid korttidsarbete och omställningsstöd

Stöd vid korttidsarbete

Regeringen har föreslagit en förlängning av stöd vid korttidsarbete (permittering). I praktiken innebär förslaget att stödet kommer kunna fortsätta användas i upp till ytterligare sju månader, eller som längst till 30 juni 2021.

Subventionsgraden kommer vara fortsatt förstärkt till 75 % (kostnadsminskning upp till 52,5 %) under december 2020 samt för januari – mars 2021, precis som gällt under hela 2020. Den ändras dock till den lägre graden 50 % (kostnadsminskning upp till 45 %) under april – juni 2021. Det betyder att arbetsgivaren under april – juni får en lägre del av sina lönekostnader täckta av stödet samt att den anställdes lön kommer att vara lägre (exempelvis blir den anställdes andel av löneminskningen 20 % istället för 7,5 %, vid 60 % minskning av arbetstid).

Den maximala minskningen av arbetstid är den ordinarie nivån 60 %, dvs. ingen ytterligare förstärkt nivå till 80 % som fanns under maj – juni 2020.

Det införs vidare ytterligare krav och villkor för att ta del av stödet, i likhet med de krav som ställs för omställningsstöd.

Vid ansökan krävs revisorsintyg för de arbetsgivare som har löner som överstiger 400 000 kr per månad (särskild jämförelsemånad). Revisorn ska yttra sig bl a om kravet att arbetsgivaren har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter samt har använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft. För sådana ansökningar införs också en möjlighet att få upp till 10 000 kr i stöd för att täcka administrativa kostnader.

Vidare införs ett nytt krav kopplat till vinstutdelning och liknande värdeöverföringar. Arbetsgivare får inte verkställa eller besluta om vinstutdelning eller liknande under stödperioden, två månader före eller sex månader efter stödperioden. Begränsningen gäller även för värdeöverföringar som sker från arbetsgivarens moderbolag, vilket alltså är ett tydligare avsteg från att bedömningen ska göras för varje enskild arbetsgivare i en koncern. Lämnade koncernbidrag anses dock inte vara en sådan värdeöverföring och påverkar därför inte möjligheten att få stöd.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 15 februari 2021 och ändringarna i den ursprungliga lagen, med bl a det nya kravet gällande värdeöverföringar, tillämpas först vid ansökningar efter detta datum. Det införs dock även en ny lag för att möjliggöra de ytterligare stödperioderna, vilken gäller retroaktivt från 1 december 2020 och avser stödperioderna 1 december 2020 – 30 juni 2021.

Tillväxtverkets information om stöd enligt de nuvarande reglerna

Tillväxtverket har därefter lämnat vissa förtydliganden gällande värdeöverföringar enligt de nuvarande reglerna. De öppnar upp för ett liknande synsätt gällande utdelningar, koncernbidrag och andra värdeöverföring i förhållande till vilken tid arbetsgivaren har fått stöd. De kommer att kontrollera värdeöverföringar som skett (eller för koncernbidrag när bokslutet skett) under stödperioden, två månader före och sex månader efter stödperioden. Dock inte värdeöverföringar som skett före den 16 mars 2020.

Vidare gör Tillväxtverket bedömningen att vissa lämnade koncernbidrag, sådana som inte är att betrakta som en värdeöverföring, inte utgör ett hinder för att korttidsstöd ska beviljas. Som exempel anges när koncernbolag som lämnar ett koncernbidrag får värdeöverföringen neutraliserad genom att det i samband med koncernbidraget mottar ett motsatt tillskott. Tillväxtverkets nya bedömning undantar alltså inte alla koncernbidrag vid tillämpning av nuvarande regler, utan skiljer sig från den snarlika ordalydelsen i villkoret i de nya reglerna, som tillämpas först den 15 februari 2021.

Omställningsstöd

Regeringen har aviserat att de kommer föreslå förlängning av omställningsstöd för resterande av 2020. Förlängningen är tänkt att avse två perioder som ansöks och hanteras separat. Den ena perioden avser augusti – oktober, den andra avser november – december. Ursprungligen aviserades att det skulle krävas en minskad omsättning med minst 50 % jämfört med motsvarande period föregående år. Regeringen har nu informerat om att kravet för perioden augusti – oktober ska vara minst 40 % och för perioden november –december minst 30 %. Separat förlängning kommer föreslås för enskild näringsverksamhet. Vidare aviserades en ny typ av omställningsstöd för handels- och kommanditbolag med minst en fysisk person som delägare.

Har ni frågor kring detta, så är ni varmt välkommen att kontakta oss!