Pelare 2 – Global lösning för att beskatta vinster som flyttats till lågskatteländer

Inledning

OECD:s arbetet inom Pelare 2 syftar till att motverka företagsstrukturer, där vinster flyttas för att beskattas i länder med låg beskattning, samt att motverka ett s.k. raise to the bottom mellan olika länders nivå på bolagsskatt. Detta är tänkt att ske genom en global lösning där multinationella företag beskattas med en effektiv skattesats uppgående till en viss miniminivå, oavsett var dess ledning och huvudkontor är placerat eller var dess verksamhet bedrivs.

I rapporten för Pelare 2, som publicerades den 12 oktober 2020, presenteras de tekniska detaljerna för en sådan multilateral lösning. GloBE-regler ska tillämpas när beskattningen av inkomster i multinationella företag understiger en acceptabel miniminivå. GloBE (Global Anti-Base Erosion) är en samordnad uppsättning av regler för att förhindra strukturer som gör det möjligt för multinationella företag att flytta vinster till lågbeskattade länder.

GloBE-reglerna består av följande regler:

  • en s.k. Income inclusion rule (IIR) vars syfte är att minibeskatta företag med låg- eller nollbeskattade inkomster, och
  • en s.k. Undertaxed payment rule (UTPR) vars syfte är att neka avdrag eller påföra källskatt avseende betalningar till närstående företag, som beskattas under miniminivån.

GloBE-reglerna kompletteras av följande regler:

  • en s.k. Switch-over rule (SOR) som innebär att exemptmetoden i skatteavtal inte tillämpas när vinst från vissa filialstrukturer beskattas under en viss miniminivå, och
  • en k. Subject to tax rule (STTR) som nekar skatteavtalets förmåner på vissa betalningar inom en koncern.

 

GloBE-reglernas omfattning

GloBE-reglerna avses att tillämpas på multinationella företag med sammanlagda koncernintäkter som överstiger 750 miljoner euro. Vidare innehåller rapporten definitioner över vilka enheter och företagsgrupper som omfattas av reglerna, under förutsättning att tröskelvärdet om 750 miljoner euro har uppnåtts. Dessa definitioner är till stor del baserade på definitionerna som gäller enligt reglerna för land-för-land rapportering (CbCR).

Vissa enheter utesluts från tillämpningen av GloBE-reglerna när de befinner sig högst upp i en koncerns ägarkedja. Dit hör investeringsfonder, pensionsfonder, statliga organ (inklusive statliga förmögenhetsfonder) samt internationella- och ideella organisationer.

Beräkning av effektiv skattesats

Reglerna är tänkta att utformas så att den effektiva skattesatsen, beräknad för varje enskild enhet och land, jämförs med den acceptabla miniminivån för bolagsskatt.  

I rapporten presenteras inte någon siffra på effektiv skatt som ska anses utgöra en acceptabel miniminivå. Det är något som länderna ska enas om vid ett senare skede. Däremot beskriver rapporten hur ett multinationellt företags effektiva skattesats ska beräknas vid tillämpningen av IIR och UTPR.

Utgångspunkten för att bestämma ett företags effektiva skattesats är företagets skatteunderlag, med vilket avses företagets resultat före skatt beräknad i enlighet med den redovisningsstandard som används i moderföretagets koncernredovisning. Ett begränsat antal justeringar får sedan göras för att få fram företagets skatteunderlag enligt GloBE-reglerna.

Företagets effektiva skattesats beräknas sedan genom att dividera skatten som företaget är föremål för med det framräknade skatteunderlaget. Rapporten innehåller även definitioner av vilka skatter som ska beaktas, samt en lista över vilka skatter som ska inte ska beaktas, där exempelvis skatt på digitala tjänster återfinns.

Om beräkningen påvisar att det multinationella företagets vinster inte beskattas enligt den acceptabla miniminivån, kan beskattning istället ske i andra länder med tillämpning av GloBE-reglerna.

Income inclusion rule (IIR) och Switch-over rule (SOR)

Kärnan i GloBE-reglerna är IIR, som innebär att vinster i dotterföretag, som är föremål för en effektiv beskattning som understiger den acceptabla miniminivån, istället ska beskattas hos moderföretaget. Det innebär att en tilläggsskatt ska betalas av moderföretaget på lågbeskattade inkomster i dess dotterföretag. Ett moderföretag som, direkt eller indirekt, äger andelar i ett lågbeskattat dotterföretag, vid redovisningsperiodens slut, blir därmed föremål för en tilläggsbeskattning utifrån sin andel av inkomsten.

För att undvika att IIR tillämpas, på samma lågbeskattade inkomst, av olika länder innehåller IIR en samordningsregel, en s.k. Top-down approach. Samordningsregeln ger landet där det ultimata ägarföretaget i företagsgruppen är beläget företräde att tillämpa IIR framför andra länder. Om det ultimata ägarföretaget är beläget i ett land som inte har implementerat IIR övergår ansvaret att tillämpas IIR till företagets dotterföretag.

IIR kompletteras av SOR som innebär att exemptmetoden i skatteavtal inte ska tillämpas när vinster från vissa filialstrukturer beskattas under en viss miniminivå.

Under taxed payment rule (UTPR)

UTPR syftar till att fungera som ett stöd till IIR och tillämpas på inkomster och vinster som inte omfattas av IIR genom att neka avdrag eller påföra källskatt. Det senare kan aktualiseras vid betalningar till närstående, som är föremål för en beskattning som understiger den acceptabla miniminivån. Regeln är sekundär och avses endast att tillämpas i den utsträckning som multinationella företag inte är föremål för beskattning enligt IIR.

IIR och UTPR använder samma mekanik för att bestämma enhetens effektiva skattesats. Om den effektiva skattesatsen understiger den acceptabla miniminivån, fördelas tilläggsskatten mellan de enheter som är föremål för UTPR. Fördelningen avser att på ett samordnat sätt koppla avdrag för koncerninterna betalningar i ett land till vinster som lågbeskattas i ett annat land.

Subject to tax rule (STTR)

I rapporten introduceras STTR som är avsedd att fungera som ett komplement till GloBE-reglerna. STTR är en skatteavtalsregel som riktar sig mot koncerninterna betalningar, exempelvis ränte- och royaltybetalningar till mottagare belägna i länder med 0 % eller låg nominell bolagsskattesats. STTR skiljer sig från IIR och UTPR då STTR är tillämplig när en betalning är föremål för en nominell skattesatsen som understiger den accepterade miniminivån hos betalningsmottagaren, medan IIR och UTPR utgår från den framräknade effektiva skattesatsen. 

STTR syftar till att källstaten, som har avstått från beskattningsrätten på en betalning enligt ett ingått skatteavtal, i en sådan situation ska kunna påföra skatt på betalningen. Genom att återställa beskattningsrätten för källstaten är STTR utformad till att hjälpa källstaten att skydda sin skattebas.

Implementering och regelkoordinering

För att säkerställa beskattning och undvika dubbelbeskattning behandlar Pelare 2 även frågor som rör implementering och effektiv regelkoordinering. I rapporten dras slutsatsen att skatteavtal inte bör vara något hinder för länder att genomföra IIR eller UTPR enligt de riktlinjer som planeras. Däremot kräver införandet av SOR och STTR ändringar i befintliga skatteavtal.

Vår kommentar

Den föreslagna lösningen som presenteras i Pelare 2 rapporten kan få stor inverkan på multinationella koncernen, både i form av ökad administrativ börda och högre skattekostnader. I vilken grad multinationella företag kommer att påverkas är dock svårt att säga eftersom OECD ännu inte har presenterat någon siffra på effektiv skatt som kan anses utgöra en acceptabel miniminivå.

OECD har tidigare lovat att presentera ett färdigt förslag för Pelare 2 före utgången av 2020. Arbetet har emellertid försenats av Covid-19 pandemin och svårigheter att nå enighet kring en rad centrala frågor och tidsplanen för färdigställandet har nu flyttats fram till sommaren 2021.

I dagsläget saknas en konsensuslösning mellan OECD:s medlemsländer på en rad centrala delar i rapporten och en gemensam lösning som alla medlemsländer kan enas om kommer att vara tidskrävande och kräva kompromisser. Tyskland har tidigare uttalat att de vill använda sitt ordförandeskap i EU (1 juli till 31 december) till att bland annat att ”bana väg” för införandet av enhetliga minimiskatteregler. Det har även uttalats att EU kommer att försöka implementera de nya rekommendationerna från OECD om införandet av beskattning av den digitala ekonomin, inklusive införande av en global miniminivå för effektiv skattesats. Därför är det kanske inte är helt osannolikt att EU väljer att arbeta fram en egen liknade lösning, om OECD:s arbeta med Pelare 2 försenas ytterligare.

Skeppsbron Skatt kommer fortsätta att följa utvecklingen på området noga. Om ni har frågor avseende vilka effekter som kan uppstå för just er verksamhet är ni varmt välkomna att kontakta oss. Vi har även ett nära samarbete med andra oberoende skatterådgivare runt om i världen som finns tillgängliga för att besvara eventuella lokala frågor.